ME307 Fluid Mechanics Iİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Otomotiv Mühendisliği (İngilizce)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Otomotiv Mühendisliği (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: ME307
Ders İsmi: Fluid Mechanics I
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 5
Öğretim Dili: EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi ALPER TEZCAN
Dersi Veren(ler): Dr. BİLİNMİYOR BEKLER
Doç. Dr. MEHMET TURGAY PAMUK
Prof. Dr. ATIL BULU
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Aşağıdaki konularda ayrıntılı bilgi ve deneyim kazanmak:

• farklı akışkanlar ve akışlar için temel akışkan özellikleri
• hem statik hem de akan sıvılara daldırılmış nesneler üzerindeki kuvvetler
• hem statik hem de akan sıvılardaki basınçlar ve farklı akışlarla ilişkili hızlar
• karmaşık momentum dengesi problemlerindeki kuvvetler
• kanallar ve borulardaki farklı akış ağlarıyla ilişkili enerji kaybı ve akış hızları
• deneylerin tasarımı ve pratik mühendislik çalışmaları için önemli olan boyutsuz sayılar
• hem türbülanslı hem de laminer bir sınır tabakasının özellikleri
• nehirlerdeki ve kanallardaki akışlar için su derinliği değişimi
Dersin İçeriği: Hidrostatik, akış kinematiği, süreklilik denklemi, Euler ve Bernoulli denklemleri, viskoz akış denklemleri, kanallarda ve borulama sistemlerinde basınç kaybı, momentum teoremleri, boyut analizi ve benzeri, potansiyel akış, dolaşım ve vortisite.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
1) Makina Mühendisliği ve diğer disiplinler açısında Akışkanlar mekanaiğinin anlaşılması
2) Kontrol hacmi analizi problemlerini basit denklemler kullanılarak çözebilme
3) Diferansiyel denklemler kullanarak basınç hız değişimlerini içve dış akışta analiz edebilme
4) Newtonyen konseptini ve kullanım alanlarını anlayabilme
5) Boyutlu analiz yaparak fiziksel ve nümerik deneyleri anlayabilme
İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Akışkanlar Mekaniği Müfredatını Belirleyin
2) Akışkanlar mekaniğinin kapsamını, temel denklemlerini, sistem ve kontrol hacmini, boyutları ve birimleri tanımlayabilir.
3) Akışkan Sürekliliği, Hız ve Gerilme Sahası Olarak Belirlenmesi, Problem Çözme Teknikleri, Vektör İlavesi ve Ürünü
4) Viskozitenin önemini, akışkan hareketlerin sınıflandırılmasını, akış türlerini, diferansiyel denklemleri tanımlayabilir.
5) Akışkan statiğinin temel denklemlerini, kuvvetleri, basınç bilgisini, integrali tanımlayabilir
6) Hidrolik Sistemlerin Tanımlanması, Su Altındaki Yüzeylerde Hidrostatik Kuvvetin Tanımlanması
7) Batık Yüzeylerde Hidrostatik Gücü Belirle, Yüzdürme ve Kararlılığı Tanımla
8) Sistem Temel Kanunlarını, Kütlenin Korunumu, Sistem Türevlerinin İlişkisini Tanıyın
9) Ara sınav vasıtasıyla öğrencileri değerlendirmek
10) Atalet Kontrol Hacmi İçin Momentum Denklemini, Rectilinear Hızlanma ile Kontrol Hacmi İçin Momentum Denklemi, Açısal Momentum Prensibi, Termodinamiğin Birinci ve İkinci Kanunu, Termin Projesi Sunumlarını Belirleyin
11) Farklı Koordinat Sistemlerinde Sıvı Hareketinin Diferansiyel Analizini Belirlemek, Kinematik
12) Sıvı Hareketinin Diferansiyel Analizini, Momentum Denklemini Belirleyin
13) Sıkıştırılamaz İnvisiv Akışı, Euler Denklemi, Bernoulli Denklemi, Dönem Ödevlerini Belirleyin
14) Termodinamik ve Bernoulli, Kararsız Bernoulli Denklemi, Akım ve Potansiyel Fonksiyonunun İlişkisini Belirleyebilme
15) Öğrencileri final sınavı ile değerlendirmek

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: R.W. Fox, A.T. McDonald, “Introduction to Fluid Mechanics”, John Wiley
Specific handouts
Diğer Kaynaklar: Y. A. Çengel, J. M. Cimbala, “Fluid Mechanics, Fundamentals and Applications”, McGraw-Hill Science/Engineering/Math, 2004)
F.M. White, “Fluid Mechanics”, 4th Ed., McGraw-Hill Higher Education, 1998

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

Program Kazanımları
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12) otomotiv mühendisliği uygulamalarına yönelik türevsel denklemleri de içerecek biçimde, ileri matematik bilgisi; istatistik ve lineer cebir konularına aşinalık; kimya, matematiğe dayalı fizik, dinamik, yapısal mekanik, malzemelerin yapıları ve özellikleri, akışkanlar mekaniği, ısı transferi, üretim süreçleri, elektronik ve kontrol, taşıt elemanları tasarımı, taşıt dinamiği, taşıt tahrik ve güç sistemleri, otomotiv alanındaki teknik mevzuat ve taşıt doğrulama testleri konularında bilgi; bu bilgilerin çok disiplinli otomotiv problemlerinin çözümüne yönelik olarak birleştirilmesi ve uygulanması becerisi; kuramsal, deneysel ve benzetim yöntemleri ile bilgisayar destekli tasarım tekniklerinin otomotiv mühendisliği alanında kullanımı becerisi; taşıt tasarımı ve imalatı alanlarında çalışabilme becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. 4
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. 4
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.) 4
4) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. 4
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. 4
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. 4
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. 1
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. 4
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. 4
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. 2
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12) otomotiv mühendisliği uygulamalarına yönelik türevsel denklemleri de içerecek biçimde, ileri matematik bilgisi; istatistik ve lineer cebir konularına aşinalık; kimya, matematiğe dayalı fizik, dinamik, yapısal mekanik, malzemelerin yapıları ve özellikleri, akışkanlar mekaniği, ısı transferi, üretim süreçleri, elektronik ve kontrol, taşıt elemanları tasarımı, taşıt dinamiği, taşıt tahrik ve güç sistemleri, otomotiv alanındaki teknik mevzuat ve taşıt doğrulama testleri konularında bilgi; bu bilgilerin çok disiplinli otomotiv problemlerinin çözümüne yönelik olarak birleştirilmesi ve uygulanması becerisi; kuramsal, deneysel ve benzetim yöntemleri ile bilgisayar destekli tasarım tekniklerinin otomotiv mühendisliği alanında kullanımı becerisi; taşıt tasarımı ve imalatı alanlarında çalışabilme becerisi. 4

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Beyin fırtınası /Altı şapka
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Laboratuvar
Okuma
Ödev
Problem Çözme
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Soru cevap/ Tartışma
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev
Uygulama
Gözlem
Bireysel Proje
Raporlama

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 9 % 0
Ödev 4 % 20
Projeler 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 30
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 70
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 30
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Proje 1 5 5
Ödevler 4 10 40
Ara Sınavlar 1 20 20
Final 1 40 40
Toplam İş Yükü 147