ME455 Fluid Mechanics IIİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Otomotiv Mühendisliği (İngilizce)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Otomotiv Mühendisliği (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: ME455
Ders İsmi: Fluid Mechanics II
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 5
Öğretim Dili: EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Bölüm Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi ALPER TEZCAN
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. İBRAHİM FAHİR BORAK
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Okan Üniversitesi Akışkanlar Mekaniği II dersinin amacı; Türbomakinaya giriş. Baş kaybı. Bir turbomakinadaki akış kinematiği. Hız üçgenleri. Darbe türbini. Eksenel ve radyal akış makineleri. Yakınlık yasaları. Turbo makinelerin bazı tasarım yönleri, doğrusal ve radyal kaskadlar. Kavitasyon.
Dersin İçeriği: Akış alanı, kütlenin korunumu, diferansiyel denklemler
Akışkanın tanımlanması Deformasyon, Momentum Denklemini Tanıma, Diferansiyel Denklemler
Temel Diferansiyel Denklemleri Boşaltmayı Tanıma, Boyutsal Analizin Doğası, Akışkanlar Mekaniğinde Boyutsuz Gruplar, Akım Benzerliği ve Model Çalışmaları
Tamamen Geliştirilen Laminer Akışların Belirlenmesi, Hız Dağılımı, Kayma Gerilmesinin Dağılımı, Hacim Akış Hızı
Bir Boru, Duvar Kesme Stresinde Tam Olarak Geliştirilen Akışı Belirleyin
Bir Boru İçinde Tam Olarak Geliştirilen Türbülanslı Akışı Tespit Edin
Basınç kaybını Belirleme, Moody Diyagramını, Boru Akış Sistemlerini Tanıma
Momentum İntegral Denklemi, Toplam Sürtünme Kuvveti
Deplasman Kalınlığı Konseptini, Basınç Düşüşünü Tanıyın
Sürükleme ve Kaldırma Güçlerini Gösterme
Açısal Momentum İlkesinin Tanımlanması, Euler Türbovaskin Denklemi, Akışkan Makinesinin Ölçeklendirilmesi, Akışkan sisteminin performansı

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Makine mühendisliğinde ve diğer çeşitli alanlarda akışkanlar dinamikleri konusunda bir anlayış geliştirin.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Kontrol hacmini tanır ve basit denklemler ile problemleri çözer
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
1) boyutsuz analizler yapabilir
2) İç ve dış akış konseptini tanımlar
Öğrenme Yetkinliği
1) Akışkanlar dinamiği ve akış makinalarını tanır
İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Akışkanlar Mekaniği Müfredatını Belirleyin
2) Akışkanlar Mekaniği II'nin kapsamı, akış alanı, kütlenin korunumu, diferansiyel denklemler
3) Akışkanın tanımlanması Deformasyon, Momentum denkleminin farkları, Diferansiyel denklemler
4) Temel Diferansiyel Denklemleri Boyutsuzlaştırmayı Tanımlamak, Boyutsal Analizin Doğası, Akışkanlar Mekaniğinde Boyutsuz Gruplar, Akış Benzerliği ve Model Çalışmaları
5) Tam olarak Geliştirilen Laminer Akışların Belirlenmesi, Hız Dağılımı, Kayma Gerilmesi Dağılımı, Hacim Akış Hızı
6) Bir Boru, Duvar Kesme Stresinde Tam Olarak Geliştirilen Akışı Belirleyin
7) Boru içinde tam gelişmiş türbülanslı akışın belirlenmesi
8) Ara sınav vasıtasıyla öğrencileri değerlendirir.
9) Kafa Kaybını Belirleme, Moody Şemasını, Boru Akış Sistemlerini Tanır.
10) Momentum İntegral Denklemi, Toplam Sürtünme Kuvveti
11) Deplasman Kalınlığı Konseptini, Basınç Düşüşünü Tanır
12) Sürükleme ve Kaldırma Güçlerini Gösterme
13) Açısal Momentum İlkesini Tanımlamak, Euler Türbovaskin Denklemi, Akışkan Makinesini Ölçeklendirmek, Bir Akışkan Makinesi Performansı, NPSH
14) Pompa ve pervaneleri tanıtmak, İş makinelerini tanımlamak
15) Final sınavı ile öğrencileri değerlendirir.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: 1. R.W. Fox, A.T. McDonald, “Introduction to Fluid Mechanics”, John Wiley
Diğer Kaynaklar: 1. Y. A. Çengel, J. M. Cimbala, “Fluid Mechanics, Fundamentals and Applications”, McGraw-Hill Science/Engineering/Math, 2004)
2. F.M. White, “Fluid Mechanics”, 4th Ed., McGraw-Hill Higher Education, 1998

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

Program Kazanımları
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12) otomotiv mühendisliği uygulamalarına yönelik türevsel denklemleri de içerecek biçimde, ileri matematik bilgisi; istatistik ve lineer cebir konularına aşinalık; kimya, matematiğe dayalı fizik, dinamik, yapısal mekanik, malzemelerin yapıları ve özellikleri, akışkanlar mekaniği, ısı transferi, üretim süreçleri, elektronik ve kontrol, taşıt elemanları tasarımı, taşıt dinamiği, taşıt tahrik ve güç sistemleri, otomotiv alanındaki teknik mevzuat ve taşıt doğrulama testleri konularında bilgi; bu bilgilerin çok disiplinli otomotiv problemlerinin çözümüne yönelik olarak birleştirilmesi ve uygulanması becerisi; kuramsal, deneysel ve benzetim yöntemleri ile bilgisayar destekli tasarım tekniklerinin otomotiv mühendisliği alanında kullanımı becerisi; taşıt tasarımı ve imalatı alanlarında çalışabilme becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12) otomotiv mühendisliği uygulamalarına yönelik türevsel denklemleri de içerecek biçimde, ileri matematik bilgisi; istatistik ve lineer cebir konularına aşinalık; kimya, matematiğe dayalı fizik, dinamik, yapısal mekanik, malzemelerin yapıları ve özellikleri, akışkanlar mekaniği, ısı transferi, üretim süreçleri, elektronik ve kontrol, taşıt elemanları tasarımı, taşıt dinamiği, taşıt tahrik ve güç sistemleri, otomotiv alanındaki teknik mevzuat ve taşıt doğrulama testleri konularında bilgi; bu bilgilerin çok disiplinli otomotiv problemlerinin çözümüne yönelik olarak birleştirilmesi ve uygulanması becerisi; kuramsal, deneysel ve benzetim yöntemleri ile bilgisayar destekli tasarım tekniklerinin otomotiv mühendisliği alanında kullanımı becerisi; taşıt tasarımı ve imalatı alanlarında çalışabilme becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Alan Çalışması
Akran Değerlendirmesi
Beyin fırtınası /Altı şapka
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Grup çalışması ve ödevi
Laboratuvar
Ödev
Problem Çözme
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Rol oynama
Soru cevap/ Tartışma
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev
Uygulama
Gözlem
Bireysel Proje
Grup Projesi
Sunum
Raporlama
Akran Değerlendirmesi
Bilgisayar Destekli Sunum

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 9 % 0
Laboratuar 1 % 15
Ödev 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 35
Final 1 % 30
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 70
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 30
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 5 70
Ödevler 4 3 12
Ara Sınavlar 1 8 8
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü 142