PSI356 Endüstri Psikolojisi İstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Otomotiv Mühendisliği (İngilizce)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Otomotiv Mühendisliği (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: PSI356
Ders İsmi: Endüstri Psikolojisi
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 6
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi ZEYNEP HALE AKSUNA
Dersi Veren(ler): Dr. BİLİNMİYOR BEKLER
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı, öğrencilere Endüstri ve Örgüt Psikolojisinin temel ilkelerini ve psikolojik ve psikometrik teorilerin iş ve örgütsel ortamlarda nasıl uygulandığını öğretmektir. Ayrıca öğrencilerin işyeri sorunlarını psikolojik açıdan anlamaları için gerekli yeterlikleri, en azından davranışla ilgili problemlerin çözümüne yönelik temel önerilerde bulunabilecekleri şekilde kazanmaları da amaçlanmaktadır. Ayrıca iş ortamında kullanılan Psikolojik Değerlendirme araçlarının gerekli psikometrik özellikleri ve bu araçlarla ilgili etik konular hakkında detaylı bilgilendirilirler.
Dersin İçeriği: Bu ders, öğrencilere Endüstri ve Örgüt Psikolojisinin temel ilkelerini ve psikolojik ve psikometrik teorilerin iş ve örgütsel ortamlarda nasıl uygulandığını öğretmektir. Ayrıca öğrencilerin işyeri sorunlarını psikolojik açıdan anlamaları için gerekli yeterlikleri, en azından davranışla ilgili problemlerin çözümüne yönelik temel önerilerde bulunabilecekleri şekilde kazanmaları da amaçlanmaktadır. Ayrıca iş ortamında kullanılan Psikolojik Değerlendirme araçlarının gerekli psikometrik özellikleri ve bu araçlarla ilgili etik konular hakkında detaylı bilgilendirilmesini içermektedir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Endüstriyel psikolojinin tarihsel gelişimi ve çağdaş yaklaşımları hakkında bilgi edinmek
2) Psikoloji teorilerinin ve bulgularının iş hayatına nasıl uygulandığını anlamak
3) İşyeri problemlerini endüstriyel ve örgütsel psikoloji perspektifinden ele almak için gerekli bilgi ve yetenekleri kazanmak
4) İK kararlarında kullanılan ölçüm araçlarını değerlendirmek için temel psikometrik ilkeleri öğrenin
5) Çalışan motivasyonu ve memnuniyet sorunları ile ilgili temel önerilerde bulunacak kadar yetkin olun.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
2) Klasik Yönetim Yaklaşımı: Taylorizm ve Fordizm ve Fayol, Bernard vb. gibi önemli bilim adamları ve Hawthorne Çalışmalarından Maslow ve Lewin'e İnsan İlişkileri Yaklaşımının Gelişimi Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
3) Sistem Yaklaşımı, Acil Durum Teorileri, İş Yaşamı Hareketi Kalitesi, Toplam Kalite Yönetimi, Öğrenen Organizasyonlar Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
4) Kişi-İş ve Kişi-Örgüt Uyumunun Önemi Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
5) 4 hafta boyunca çalışılan tüm konular Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
6) İç ve dış işe alım Bilişsel Yetenek Testleri, Fiziksel Yetenek Testleri, Psikomotor ve Algısal Yetenek Testleri Big Five modeli ve Kişilik Envanterler Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
7) Çalışan motivasyonunun önemi İhtiyaç teorileri (Maslow, Alderfer, McClelland) İki Faktör Teorisi, Pekiştirme Teorisi, Eşitlik Teorisi Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
8) Beklenti teorisi Bilişsel Değerlendirme Teorisi Hedef Belirleme Teorisi Kontrol Teorileri (Sibernetik ve Rasyonel Kontrol Teorileri) Bandura'nın Sosyal Biliş Kuramı (Sosyal Öğrenme Kuramı), farklı yeterlik inançları biçimleri Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
9) 8 hafta boyunca çalışılan tüm konular Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
10) Katılım ve Güçlendirme İş zenginleştirme İş büyütme İş rotasyonu Esnek zamanlı iş düzenlemeleri/programları İş-Yaşam Dengesini ve Yaşam Kalitesini Sağlamak Anketler yoluyla iş memnuniyetini ölçmek Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
11) Çalışan eğitiminin önemi İhtiyaç analizi yöntemleri Farklı eğitim yöntemleri ve bu yöntemlerin avantaj ve dezavantajlarının değerlendirilmesi Eğitim Değerlendirme Yöntemleri Kirkpatrick ve Philips'in çalışmaları Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
12) Performans Yönetiminin Önemi değerlendirme yöntemleri Performans değerlendirmesi için kriterlerin seçilmesi Kriter Kontaminasyonu, Kriter Eksikliği, Kriter Uygunluğu Farklı ölçekler ve yöntemler Davranış odaklı ölçekler (BARS, BOS, BSS, MSS) Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
13) Özellik teorileri Davranış teorileri Acil Durum Teorileri Güç ve Etki Teorileri Küresel çalışma Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
14) Organizasyonel değişimin aşama teorileri Öğrenen Organizasyonlar Birleşme ve Devralmalar Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
15) 14 hafta boyunca çalışılan tüm konular Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
Diğer Kaynaklar: Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

Program Kazanımları
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12) otomotiv mühendisliği uygulamalarına yönelik türevsel denklemleri de içerecek biçimde, ileri matematik bilgisi; istatistik ve lineer cebir konularına aşinalık; kimya, matematiğe dayalı fizik, dinamik, yapısal mekanik, malzemelerin yapıları ve özellikleri, akışkanlar mekaniği, ısı transferi, üretim süreçleri, elektronik ve kontrol, taşıt elemanları tasarımı, taşıt dinamiği, taşıt tahrik ve güç sistemleri, otomotiv alanındaki teknik mevzuat ve taşıt doğrulama testleri konularında bilgi; bu bilgilerin çok disiplinli otomotiv problemlerinin çözümüne yönelik olarak birleştirilmesi ve uygulanması becerisi; kuramsal, deneysel ve benzetim yöntemleri ile bilgisayar destekli tasarım tekniklerinin otomotiv mühendisliği alanında kullanımı becerisi; taşıt tasarımı ve imalatı alanlarında çalışabilme becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12) otomotiv mühendisliği uygulamalarına yönelik türevsel denklemleri de içerecek biçimde, ileri matematik bilgisi; istatistik ve lineer cebir konularına aşinalık; kimya, matematiğe dayalı fizik, dinamik, yapısal mekanik, malzemelerin yapıları ve özellikleri, akışkanlar mekaniği, ısı transferi, üretim süreçleri, elektronik ve kontrol, taşıt elemanları tasarımı, taşıt dinamiği, taşıt tahrik ve güç sistemleri, otomotiv alanındaki teknik mevzuat ve taşıt doğrulama testleri konularında bilgi; bu bilgilerin çok disiplinli otomotiv problemlerinin çözümüne yönelik olarak birleştirilmesi ve uygulanması becerisi; kuramsal, deneysel ve benzetim yöntemleri ile bilgisayar destekli tasarım tekniklerinin otomotiv mühendisliği alanında kullanımı becerisi; taşıt tasarımı ve imalatı alanlarında çalışabilme becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Beyin fırtınası /Altı şapka
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Okuma
Ödev

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Sözlü sınav
Ödev
Bireysel Proje

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 2 % 50
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 16 3 48
Sunum / Seminer 1 24 24
Ödevler 1 24 24
Ara Sınavlar 1 24 24
Final 1 48 48
Toplam İş Yükü 168