İstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Çince Mütercim ve TercümanlıkÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Çince Mütercim ve Tercümanlık
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Program Öğrenme Kazanımları

Sınıflandırılmış

1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2) Mezunlar, dil çiftleri arasında, iş yaşamında var olan ihtiyaçlara göre en az bir uzmanlık alanında yazılı ve sözlü çeviri yapabilir.
3) Mezunlar, çeviribilim alanında lisansüstü çalışmalara başlayabilecek düzeyde kuramsal ve yöntemsel yaklaşımlar konusunda bilgi sahibidir.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
2) Mezunlar, yazılı ve sözlü çeviri becerisi kazandıracak düzeyde A, B ve C dili kategorilerinde çok dillilik becerisine sahiptir (A dili en az C1; B Dili en az B1; C Dil(ler)i en az A2).
3) Mezunlar, A, B ve C dillerinde üretilmiş yazılı ve sözlü metinleri çeviribilimsel yaklaşımla çözümler, yorumlar ve bu metinleri A veya B diline çevirir.
4) Mezunlar, çeviri uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve araçları kullanır; alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve donanım bilgisiyle birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1) Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
Alana Özgü Yetkinlik
1) Mezunlar A, B ve C dillerinin konuşulduğu kültürlerdeki düşünsel ve kültürel gelenek konusunda bilgi edinir ve bu kültürlere özgü davranış ve tutumlar konusunda farkındalığa sahiptir.
2) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
3) Mezunlar, çevirmenlik mesleğinin eğitim, öğretim, mesleki örgütlenme ve etik sorunlarının irdelenmesi; özellikle çeviri ihtiyacının doğduğu farklı alanlarda bu sorunlara toplumsal ve bilimsel bakış doğrultusunda çözüm önerilerinin üretilmeye çalışılması konularında bilgi sahibidir.
Öğrenme Yetkinliği
1) Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
2) Mezunlar, takım çalışması yapabilir, eleştirel düşünebilir ve yaşam boyu öğrenme davranışı edinir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

Program Kazanımları Program Düzeyi

Program Kazanımları TYYÇ 6 (Lisans) Düzey Tanımlayıcıları TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları
22 - Beşeri Bilimler
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2) Mezunlar, dil çiftleri arasında, iş yaşamında var olan ihtiyaçlara göre en az bir uzmanlık alanında yazılı ve sözlü çeviri yapabilir.
3) Mezunlar, çeviribilim alanında lisansüstü çalışmalara başlayabilecek düzeyde kuramsal ve yöntemsel yaklaşımlar konusunda bilgi sahibidir.
1) Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
1) Beşeri bilimler alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
2) Mezunlar, yazılı ve sözlü çeviri becerisi kazandıracak düzeyde A, B ve C dili kategorilerinde çok dillilik becerisine sahiptir (A dili en az C1; B Dili en az B1; C Dil(ler)i en az A2).
3) Mezunlar, A, B ve C dillerinde üretilmiş yazılı ve sözlü metinleri çeviribilimsel yaklaşımla çözümler, yorumlar ve bu metinleri A veya B diline çevirir.
4) Mezunlar, çeviri uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve araçları kullanır; alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve donanım bilgisiyle birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
1) Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2) Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
1) Beşeri bilimler alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
2) Beşeri bilimler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1) Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
1) Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2) Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3) Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
1) Beşeri bilimler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
2) Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar.
3) Beşeri bilimler alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar.
Alana Özgü Yetkinlik
1) Mezunlar A, B ve C dillerinin konuşulduğu kültürlerdeki düşünsel ve kültürel gelenek konusunda bilgi edinir ve bu kültürlere özgü davranış ve tutumlar konusunda farkındalığa sahiptir.
2) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
3) Mezunlar, çevirmenlik mesleğinin eğitim, öğretim, mesleki örgütlenme ve etik sorunlarının irdelenmesi; özellikle çeviri ihtiyacının doğduğu farklı alanlarda bu sorunlara toplumsal ve bilimsel bakış doğrultusunda çözüm önerilerinin üretilmeye çalışılması konularında bilgi sahibidir.
1) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2) Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
1) Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
2) Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir.
3) Beşeri bilimler alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar.
4) Beşeri bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar.
5) Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
Öğrenme Yetkinliği
1) Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
2) Mezunlar, takım çalışması yapabilir, eleştirel düşünebilir ve yaşam boyu öğrenme davranışı edinir.
1) Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
2) Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3) Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
1) Beşeri bilimler alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
2) Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir.
3) Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
1) Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2) Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3) Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5) Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
1) Beşeri bilimler alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar.
2) Beşeri bilimler alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır.
3) Beşeri bilimler alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.
4) Bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde).
5) Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

Sıralı

1) Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
1) Mezunlar, dil çiftleri arasında, iş yaşamında var olan ihtiyaçlara göre en az bir uzmanlık alanında yazılı ve sözlü çeviri yapabilir.
2) Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
2) Mezunlar, yazılı ve sözlü çeviri becerisi kazandıracak düzeyde A, B ve C dili kategorilerinde çok dillilik becerisine sahiptir (A dili en az C1; B Dili en az B1; C Dil(ler)i en az A2).
3) Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
3) Mezunlar A, B ve C dillerinin konuşulduğu kültürlerdeki düşünsel ve kültürel gelenek konusunda bilgi edinir ve bu kültürlere özgü davranış ve tutumlar konusunda farkındalığa sahiptir.
4) Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
4) Mezunlar, A, B ve C dillerinde üretilmiş yazılı ve sözlü metinleri çeviribilimsel yaklaşımla çözümler, yorumlar ve bu metinleri A veya B diline çevirir.
5) Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
5) Mezunlar, çeviri uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve araçları kullanır; alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve donanım bilgisiyle birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
6) Mezunlar, çeviribilim alanında lisansüstü çalışmalara başlayabilecek düzeyde kuramsal ve yöntemsel yaklaşımlar konusunda bilgi sahibidir.
6) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
7) Mezunlar, çevirmenlik mesleğinin eğitim, öğretim, mesleki örgütlenme ve etik sorunlarının irdelenmesi; özellikle çeviri ihtiyacının doğduğu farklı alanlarda bu sorunlara toplumsal ve bilimsel bakış doğrultusunda çözüm önerilerinin üretilmeye çalışılması konularında bilgi sahibidir.
8) Mezunlar, takım çalışması yapabilir, eleştirel düşünebilir ve yaşam boyu öğrenme davranışı edinir.