İstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Çince Mütercim ve TercümanlıkÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Çince Mütercim ve Tercümanlık
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Program Öğrenme Kazanımları & Program Hedefleri İlişkisi

Program Hedefleri

1

Program Kazanımları
1) Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1) Mezunlar, dil çiftleri arasında, iş yaşamında var olan ihtiyaçlara göre en az bir uzmanlık alanında yazılı ve sözlü çeviri yapabilir.

2) Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

2) Mezunlar, yazılı ve sözlü çeviri becerisi kazandıracak düzeyde A, B ve C dili kategorilerinde çok dillilik becerisine sahiptir (A dili en az C1; B Dili en az B1; C Dil(ler)i en az A2).

3) Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

3) Mezunlar A, B ve C dillerinin konuşulduğu kültürlerdeki düşünsel ve kültürel gelenek konusunda bilgi edinir ve bu kültürlere özgü davranış ve tutumlar konusunda farkındalığa sahiptir.

4) Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

4) Mezunlar, A, B ve C dillerinde üretilmiş yazılı ve sözlü metinleri çeviribilimsel yaklaşımla çözümler, yorumlar ve bu metinleri A veya B diline çevirir.

5) Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

5) Mezunlar, çeviri uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve araçları kullanır; alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve donanım bilgisiyle birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

6) Mezunlar, çeviribilim alanında lisansüstü çalışmalara başlayabilecek düzeyde kuramsal ve yöntemsel yaklaşımlar konusunda bilgi sahibidir.

6) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

7) Mezunlar, çevirmenlik mesleğinin eğitim, öğretim, mesleki örgütlenme ve etik sorunlarının irdelenmesi; özellikle çeviri ihtiyacının doğduğu farklı alanlarda bu sorunlara toplumsal ve bilimsel bakış doğrultusunda çözüm önerilerinin üretilmeye çalışılması konularında bilgi sahibidir.

8) Mezunlar, takım çalışması yapabilir, eleştirel düşünebilir ve yaşam boyu öğrenme davranışı edinir.