ISLT442 Müşteri İlişkileri Yönetimiİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar İnşaat Mühendisliği (İngilizce)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: ISLT442
Ders İsmi: Müşteri İlişkileri Yönetimi
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 6
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi EMİNE BAŞAK TAVMAN
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi UĞUR TARIK ÖZKUT
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencilere müşteri ilişkileri yönetiminin temel kavramlarını öğretmektir. Öğrenciler dersi tamamladıklarında müşteri ilişkileri yönetiminin tanımı, amacı, pazarlama stratejisi içerisindeki yeri, müşteri veri entegrasyonu, satış gücü otomasyonu ve uygulamaları, müşteri ilişkileri yönetiminde etik, gizlilik ve yeni çıkan uygulamalar hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
Dersin İçeriği: Karlılığı maksimize etme; müşteri seçim matrisi; müşteri karlılığını yönetme; müşteri karlılığını maksimize etme; sadakat ve karlılığı aynı anda yönetme; pazarlama ve iletişim stratejileri arasında kaynakları optimum tahsis etme; doğru müşteriye doğru ürünü doğru zamanda seçme; müşterilerin yıpranmasını önleme; çok kanalla satın alma yapan müşterileri yönetme; markalara yatırımları müşteri karlılığı ile ilişkilendirme; karlı müşterileri kazanma; müşterinin referans alma davranışını yönetme; kurumsal ve uygulama zorlukları; müşteri ilişkileri yönetiminin geleceği.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) • Müşteri değerini tanımlamak, karlı müşteri seçimi için CRM uygulamalarını öğrenmek
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) • Müşteri ilişkileri yönetimi sistemleri ve otomasyon uygulamalarını açıklamak ve değerlendirme uygulamalarını anlamak
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
1) • Müşteri ilişkileri yönetiminde etik ve gizliliğin önemini tanımlamak
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) • Müşteri ilişkileri yönetimini (MİY) tanımlama • MİY’in amaç ve faydalarını anlama • MİY’in bileşenlerini açıklama • MİY ile ilgili önemli kavramları açıklama • MİY kullanan kişiler ve kullanım nedenlerini anlama
2) • MİY’nin çıkış noktası ve önemini anlama • Şirketlerin MİY ile deneyimlerini anlama: Başarı ve başarısızlık nedenleri • MİY uygulamadaki güçlükler ve bu güçlüklerle başa çıkma yöntemlerini tanımlama • MİY uygulamalarını genişletmeyi açıklama Okuma ödevi öğrencilere email ile gönderilecek
3) • İlişkisel pazarlamanın çıkış noktası ve tanımını anlama • İlişkisel pazarlamada uygulanabilecek durumları açıklama • İlişki özelliklerini tanımlama • İlişkisel pazarlama ve MİY bağlantısını anlama Okuma ödevi öğrencilere email ile gönderilecek
4) • İnsan faktörünü anlama • Şirket ortamını ve çevresini açıklama • Değer zincirini anlama ve açıklama Okuma ödevi öğrencilere email ile gönderilecek
5) • Müşteri ilişkilerini yönetmeyi açıklama • Müşteri entegrasyon problemini anlama • Müşteri veri entegrasyonunu tanımlama Okuma ödevi öğrencilere email ile gönderilecek
6) vize sınavı
7) • Teknoloji dönüşümünü anlama • Pazarlamada teknolojik gelişmeleri açıklama • Ortaya çıkmakta olan yeni teknolojik uygulamaları tanımlama • Başarılı örnekleri açıklama
8) • Veriyi tanımlama • Veriyi elde etme ve dönüştürmeyi açıklama • Veri madenciliğini tanımlama • MİY ve veri yönetimini anlama Okuma ödevi öğrencilere email ile gönderilecek
9) • Satışı güçleştiren faktörleri açıklama • Satış ve MİY uygulamalarındaki değişiklikler • Satış süreci ve MİY’e katılımı anlama • MİY’deki “İ”yi anlama • Satış ve müşteri ilişkisi döngüsünü açıklama Okuma ödevi öğrencilere email ile gönderilecek
10) • Teknolojinin satıştaki önemini anlama • Müşteriler hakkındaki bilginin önemini açıklama • Satış gücü iletişimini açıklama • Satış gücü otomasyon teknolojisini tanımlama • MİY sistemleri ve otomasyon uygulamaları Okuma ödevi öğrencilere email ile gönderilecek
11) • Müşteri-şirket kar zincirindeki önemli kavramları anlama: memnuniyet, sadakat, ve karlılık • Hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetini açıklama • Müşteri sadakatini tanımlama Okuma ödevi öğrencilere email ile gönderilecek
12) • Pazarlama otomasyonunu tanımlama • Pazarlama otomasyonunun MİY’deki rolünü açıklama • Pazarlama otomasyon yazılımı ve pazarlama iletişimi • MİY’in pazarlama otomasyonu ile entegrasyonu Okuma ödevi öğrencilere email ile gönderilecek
13) • MİY yatırım geri dönüşünü hesaplamayı anlama • Verimlilik için MİY sistemleri ve yazılımlarını tanımlama • MİY matrisini tanımlama: takip edilecek ve ölçülecek faktörler • MİY değerlendirme çerçevesini açıklama Okuma ödevi öğrencilere email ile gönderilecek
14) • Müşteri gizliliği ve etiği tanımlama • Gizlilik ve etiğin MİY’deki önemini anlama • MİY’in geleceği: müşteri ilişkilerinde güncel konular Okuma ödevi öğrencilere email ile gönderilecek
15) final sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Yavuz Odabaşı (2019). Satışta ve Pazarlamada Müşteri İlişkileri Yönetimi, Sistem Yayıncılık.
Diğer Kaynaklar: Yok

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

Program Kazanımları
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Alan Çalışması
Anlatım
Beyin fırtınası /Altı şapka
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Grup çalışması ve ödevi
Okuma
Ödev
Problem Çözme
Soru cevap/ Tartışma
Teknik gezi
Örnek olay çalışması

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Sözlü sınav
Ödev
Uygulama
Bireysel Proje
Grup Projesi
Raporlama
Örnek olay sunma

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 10
Ödev 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 15 45
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 89
Küçük Sınavlar 13 26
Ara Sınavlar 1 8
Final 1 14
Toplam İş Yükü 182