FNCE306 Current Issues in Global Economyİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Geomatik MühendisliğiÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: FNCE306
Ders İsmi: Current Issues in Global Economy
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 6
Öğretim Dili: EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu Ders
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi MEHMET GÖKHAN GÖKTAN
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi MEHMET GÖKHAN GÖKTAN
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencilere makroekonomik veri analizi; sector analizi; küresel piyasalar; uluslararası yatırım riskleri; faiz paritesi ve carry trade; yatırım fonları; emeklilik fonları; yatırım bankacılığı; finansal krizler; eşikaltı ipotek piyasası krizi; menkul kıymetleştirme; teminatlı borç yükümlülüğü; finansal krizlerin yayılması; sınır ötesi sermaye hareketleri; küresel finansal dengesizlikler konularının anlatılmasıdır.
Dersin İçeriği: Makroekonomik göstergelerin özellikleri ve makroekonomik analiz; Makroekonomik göstergeleri yorumlama; sanayi analizi; mal piyasası; küresel marketler; uluslararası yatırımlarda risk; faiz oranım şartı ve taşınan ticaret; karşılıklı fon endüstrisi; emeklilik fonları; yatırım bankaları ve underwriting; finansal kriz dinamikleri; subprime mortgage krizi; menkul kıymetleştirme ve teminatlı borç yükümlülükleri; finansal bulaşıcılık; Sınır ötesi sermaye akışlarının dinamikleri; küresel mali dengesizlikler.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) • Son dönem ekonomik olguların analizi için önemli makroekonomik gösterge ve araçları tanıtmak.
2) • Küresel çerçeve içide kilit ekonomik konuları analiz etmek için finansal piyasalarda küreselleşme ve liberalizasyon kavramlarını tanıtmak.
3) • Küresel ekonomik duruma ait kilit konular ve sorunlar ile ilgili olarak ‘finansal inovasyon/yenilik’ kavramını tanımlamak.
4) • Finansal piyasalarda küresel düzensizlikler yaratan çeşitli ekonomik vakaları analiz etmek.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) General overview of the course YOK
2) Mortgage Piyasaları: ipotek özellikleri, konut ipoteğinin özellikleri, ipotek kredisi türleri, ikincil ipotek piyasası, ipoteklerin menkul kıymetleştirilmesi Okuma: bölüm 14
3) Mortgage Piyasaları: ipotek özellikleri, konut ipoteğinin özellikleri, ipotek kredisi türleri, ikincil ipotek piyasası, ipoteklerin menkul kıymetleştirilmesi okuma bölüm 14
5) Finansal Kriz: Gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde finansal kriz dinamikleri. 8. bölümü okuma
6) Bankacılık Krizi: sistemik bankacılık krizinin tanımlanması, bankacılık krizinin zaman içinde iç ve küresel ekonomi üzerindeki etkisi. Okuma: Luc Laeven ve Fabian Valencia, Bankacılık Krizinin Çözümü: İyi, Kötü ve Çirkin, IMF Çalışma Raporları, WP / 10/146, 2010. Luc Laeven ve Fabian Valencia, Sistemik Bankacılık Krizi Veritabanı: Bir Güncelleme, IMF Çalışma Raporu, WP / 10/146, 2012
7) Finansal Düzenleme ve yenilik: devlet güvenlik ağı, finansal düzenleme türleri, finansal yenilik Okuma: bölüm 10
8) ara sınav yok
9) Yatırım Fonu Sektörü: yatırım fonlarının özellikleri, yatırım objektif sınıfları, yatırım fonlarının ücret yapısı, yatırım fonlarının ilişkilendirilmesi, finansal riskten korunma fonları Okuma: bölüm 20
10) Yatırım Bankaları, Güvenlik Komisyoncuları ve Bayileri ve Risk Sermayesi Firmaları: yatırım bankaları, sigortacılık, hisse senedi satışları, birleşme ve devralmalar, özel sermaye yatırımları, risk sermayesi firmaları. okuma: bölüm 21
11) ders tekrarı yok

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Financial Markets and Institutions
Frederick S. Mishkin and Stanley G. Eakins, 7th ed., 2012
ISBN-13: 978-0-13-213683-9

The Economics of Money, Banking and Financial Markets
Frederick Mishkin, 10th ed., 2013
ISBN-10: 0-273-76673-8 • ISBN-13: 978-0-273-76573-8
Diğer Kaynaklar: INVESTMENTS
Zvi Bodie-Alex Kane-Alan J. Marcus, 9th ed., 2011
ISBN 978-0-07-353070-0

International Financial Management
Geert Bekaert and Robert Hodrick, 2nd ed., 2012
ISBN-13: 978-0-13-216276-0
ISBN-10: 0-13—216276-8

Exchange Rates and International Finance
Laurance S. Copeland, 6th ed., 2014
ISBN: 978-0-273-78604-

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Ders
Grup çalışması ve ödevi
Ödev
Proje Hazırlama

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Sözlü sınav
Ödev
Bireysel Proje
Grup Projesi
Staj/ Yerinde Uygulama Değerlendirmesi

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 16 48
Sınıf Dışı Ders Çalışması 16 80
Ödevler 4 12
Küçük Sınavlar 4 2
Ara Sınavlar 1 15
Final 1 22
Toplam İş Yükü 179