FNS305 Uluslararası Finansİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Geomatik MühendisliğiÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: FNS305
Ders İsmi: Uluslararası Finans
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 6
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu Ders
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. GÖKÇE TUNÇ
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi TURGAY MÜNYAS
Prof. Dr. GÖKÇE TUNÇ
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı, küreselleşme; uluslararası parasal sistemler; Avrupa para sistemi; sabit ve dalgalı döviz kurları; ödemeler dengesi muhasebesi; döviz piyasası; spot ve forward piyasalar; uluslararası parite ve döviz kurlarına yönelik tahminler; satın alma gücü paritesi; Fischer etkisi; uluslararası tahvil ve menkul kıymet piyasaları konularının öğrencilere anlatılmasıdır.
Dersin İçeriği: Dünya ekonomisinin küreselleşmesi; uluslararası para sisteminin evrimi; Avrupa para sistemi; sabit ve esnek döviz kuru rejimleri; Ödemeler dengesi muhasebesi; ödemeler dengesi hesapları; döviz piyasası; spot pazar ve forward pazarı; uluslararası parite ilişkileri ve döviz kurlarının tahmin edilmesi; faiz oranı paritesi, satın alma gücü paritesi, Fisher etkileri; uluslararası tahvil piyasası; uluslararası hisse senedi piyasası.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) • Dünya ekonomisinde çeşitli zamanlarda kullanılan uluslararası para sistemi türlerini tanımak .
2) • Ticaret dengesi ve ödemeler dengesi bilançosunun makroekonomik politikaların geliştirilmesinde önemini kavramak.
3) • Döviz piyasalarında oluşabilecek arbitraj fırsatlarını belirlemek ve bu fırsatlardan yararlanmak için yöntemleri tartışmak.
4) • Döviz piyasasının organizasyonunu tanımlamak ve spot ve forward işemler arasında ayrımı yapabilmek.
5) • Faiz oranı paritesi ve satın alma gücü paritesi gibi birkaç temel uluslararası parite ilişkisini tanımlamak ve uluslararası parite koşullarının karşılanıp karşılanmadığına karar verebilmek.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) • Ders izlencesinin tartışılması • Çok uluslu şirket kavramının açıklanması • Uluslararası Finans öneminin vurgulanması • Uluslararası finansın yurt içi finansmandan ayrılan yönlerinin tartışılması • Küreselleşmenin nedenleri ve yararlarının anlaşılması • Günümüzde çok uluslu şirketlerin uluslararası rekabette neden önemli rol oynadığının etik kurallar çerçevesinde açıklanması • Ders izlencesi • Uluslararası Finansın önemi • Uluslararası finansal yönetimin hedefleri • Dünya ekonomisinin küreselleşmesi • Çok uluslu şirketlerin değerlendirilmesi ve etik standartların tartışılması YOK
2) • Şirketlerin çok uluslu şirket haline gelme aşamalarının belirlenmesi • Çok uluslu şirket olmanın avantajlarının uluslararası çeşitlendirmeyi de içerecek şekilde belirlenmesi • Finansal ekonominin uluslararası finansal yönetimde öneminin tanımlanması • Karşılaştırmalı üstünlük teorisinin açıklanması • Firmaların neden çok uluslu olduklarının tartışılması • Karşılaştırmalı üstünlük teorisi • Global finansal yönetimin farklılıkları • Küreselleşme süreçleri Ders izlencesinin okunması Seyidoğlu(2013) sayfa 9-40 bölüm 1’in okunması
3) • Döviz piyasasının işlevleri ve temel özelliklerinin açıklanması • Döviz piyasasının işlemcilerinin sıralanması • Döviz piyasasındaki işlem türlerinin açıklanması • Spot ve forward piyasaların farklarının açıklanması • Döviz kurlarının belirlenmesindeki kurumsal çerçevenin açıklanması • Döviz kurlarının nasıl kote edildiğinin anlaşılması • Döviz kotasyon yöntemlerinin öğrenilmesi • Alış-satış kur marjının hesaplanması • Çapraz kurların kote edilmesinin açıklanması • Döviz Piyasasının Yapısı ve İşlevleri • Döviz piyasasının işlemcileri • Spot kur kotasyonu • Alış-satış kur marjı • Spot döviz işlemleri • Çapraz kurların alternative ifadeleri Seyidoğlu(2013) sayfa 155-179 bölüm 6’nın okunması Bölüm sonundaki araştırma sorularının cevaplandırılıp sınıfta tartışmak üzere hazırlanılması

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: International Finance
Cheol S. Eun, Bruce G. Resnick
McGrawHill, 7th edition, 2014
ISBN-13: 978-0-07-716161-3
Diğer Kaynaklar: Uluslararası Finans
Prof. Dr. Halil Seyidoğlu
Güzem Can Yayınları, 5. Baskı, 2013.
ISBN: 9757516112

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Ödev
Proje Hazırlama

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Sözlü sınav
Ödev
Bireysel Proje
Grup Projesi

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 16 48
Sınıf Dışı Ders Çalışması 16 64
Proje 3 15
Ödevler 4 8
Küçük Sınavlar 2 1
Ara Sınavlar 1 15
Final 1 22
Toplam İş Yükü 173