ISLT292 Ticaret Hukukunun Temelleriİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar İnşaat Mühendisliği (İngilizce)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: ISLT292
Ders İsmi: Ticaret Hukukunun Temelleri
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 6
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. FİKRET ERKUT EMCİOGLU
Dersi Veren(ler): Öğr.Gör. ZEYNEP OBEN ÖZAKMAN ERASLAN
Dr.Öğr.Üyesi İLKER CALAYOĞLU
Dr.Öğr.Üyesi ALPASLAN KÜRŞAT TANGÜN
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: İşletme Hukuku dersinin ana amacı işletme öğrencilerine bir işletmeye fayda sağlayacak hukuk alanları hakkında bilgi vermektir. İşletmeyi ilgilendiren hukuki ilişkiler belirli bir çerçeve içinde işlenmektedir; işletmeciler için gerekli özel borç ilişkileri bağlamında, satış, kira ve finansal kira sözleşmeleri de anlatılmaktadır. Bunların yanında özel hukuk ve kamu hukuku alanlarında açıklayıcı genel kavramlar da ele alınmaktadır.
Dersin İçeriği: Hukuk kavramı; hukukun zorlayıcı niteliği; tazminat ve yaptırım kavramları; hukukun benzer kavramlarla karşılaştırılması; hukukun önemi ve işlevi; ticaret hukukunun tanımı ve özellikleri; Ticaret Kanunu’nun yapısı; ticari işletme kavramı, yapısı; merkez – şube ayrımı; ticari iş kavramı ve karinesi; ticari hükümler; ticari yargı; tacir sıfatı verilen kişiler; tacir olmanın hüküm ve sonuçları; bağlı tacir yardımcıları; bağımsız tacir yardımcıları; ticaret sicili; tescil ve tescilin etkisi; ticaret unvanı; işletme adı; cari hesap; ticari defterler; kişi kavramı; kişilerin türleri; gerçek kişiler; tüzel kişiler; kişiliğin kazanılması; gerçek kişilerin ehliyetleri; tüzel kişilerin ehliyetleri; haklardan yararlanma ehliyeti; hakları kullanma ehliyeti; kişiliğin sona ermesi; marka; haksız rekabet; kıymetli evrak kavramı; nama, emre ve hamiline düzenlenen kıymetli evrakın özellikleri; poliçe – bono – çek – emtia senetleri.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Öğrenci hukukun temelleri ve kavramları hakkında derinlemesine bilgi sahibi olacaktır.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Özel hukuk ile kamu hukuku arasındaki ayrımın farkına varacaktır.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
1) Hukuktaki kişi kavramı ve kişilerin türleri hakkında bilgi sahibi olacaktır.
2) Şirketler hukukuna giriş kavramlarına sahip olacaktır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Syllabus Tartışması yok
2) • Hukuk kavramı • Hukukun zorlayıcı niteliği • Hukukun benzer kavramlarla karşılaştırılması • Hukukun önemi ve işlevi Ders programını gözden geçirin Ödev: Bir sonraki ders için okuma
3) • Özel hukuk • Medeni hukuk • Türk Medeni Kanunu’nun yapısı • Türk Borçlar Kanunu’nun yapısı • TMK ve TBK’nın tarihsel gelişimi ve özelliği Ödev: Bir sonraki ders için okuma
4) • Ticaret hukuku • Ticari işletme • Tacir • Esnaf • Haksız rekabet • Ticaret şirketleri • Kıymetli evrak • Deniz Ticareti • Sigorta • Devletler özel hukuku Ödev: Bir sonraki ders için okuma
5) • Anayasa hukuku • Genel ilkeler • Cumhuriyetin nitelikleri • Demokratik devlet • Laik devlet • Sosyal devlet Ödev: Bir sonraki ders için okuma
6) • Hukuk devleti • İdare hukuku • Ceza hukuku • Yargılama hukuku Ödev: Bir sonraki ders için okuma
7) • İş hukuku • Bireysel iş hukuku • Toplu iş hukuku • Sosyal güvenlik hukuku • Fikir hukuku • Çevre hukuku • Bankacılık hukuku • İşletme hukuku yok
8) vize sınavı sınava hazırlık
9) • Hukukun kaynakları nedir? • Anayasa • Yasa • KHK • Tüzük • Yönetmelik • Örf ve adet hukuku • Hukukun yardımcı kaynakları yok
10) • Yasanın belirli bakımlardan uygulanması • Niteliği bakımından uygulanması: Emredici-Tamamlayıcı-Yorumlayıcı Kurallar • Yasanın yer bakımından uygulanması • Yasanın zaman bakımından uygulanması • Yasanın anlam bakımından uygulanması • Yasanın uygulanmasında yargıcın yetkileri Ödev: Bir sonraki ders için okuma
11) • Kişi kavramı • Kişilerin türleri • Gerçek kişiler • Tüzel kişiler • Kişiliğin kazanılması • Gerçek kişilerin ehliyetleri Ödev: Bir sonraki ders için okuma
12) • Tüzel kişilerin ehliyetleri • Haklardan yararlanma ehliyeti • Hakları kullanma ehliyeti • Kişiliğin sona ermesi: Gerçek ve tüzel kişilerde yok
13) • Hakkın kazanılması • Hakkın kaybedilmesi • Hakkın kullanılması ve korunması yok
14) • Hukuka uygun fiiller • Hukuki işlemlerde uyumsuzluk • Hukuki işlemlerin türkleri • Hukuka aykırı fiiller: Haksız filler ve Borca aykırı davranışlar yok
15) Final Sınavı Sınava Hazırlık

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Taşkent, Savaş
İşletme Hukuku Bilgisi
©2012 | Beta Yayınları |
ISBN 978-605-377-694-9
Diğer Kaynaklar: Yok

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

Program Kazanımları
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Ders
Okuma
Ödev

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Sözlü sınav
Ödev
Uygulama

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 15
Ara Sınavlar 1 % 25
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 15 45
Ödevler 15 40
Ara Sınavlar 15 45
Final 15 38
Toplam İş Yükü 168