ITRD404 Target Market Economiesİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Endüstri Mühendisliği (İngilizce)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: ITRD404
Ders İsmi: Target Market Economies
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 6
Öğretim Dili: TR-EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu Ders
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. BÜLENT HOCA
Dersi Veren(ler):
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı, öğrencileri uluslararası ticaret dünyasının gittikçe rekabetçi hale gelen dünyası için hazırlamaktır. Bu dersin vurgusu hedef pazar ekonomilerinin kavramları ve kategorileri üzerindedir.
Bölümler, okumalar ve vaka çalışmaları ile şu konular tartışılacaktır: Hedef pazarların ekonomik analizinin kavramları, hedef pazarların coğrafi ve ekonomik kategorileri, ülkelerin entegrasyonları, ülkelerin bölgesel gruplanmaları, yükselen ekonomilerin önemi, yükselen ve gelişmekte olan ülkelerde iş yapma, Türkiye’nin hedef pazar ekonomileri. Dersler sırasında, öğrenciler sözlü iletişim kabiliyetlerini ve sunum becerilerini geliştirirken, liderlik sorumlulukları üstlenecek ve takımlar içinde diğer öğrencilerle birlikte çalışacaklar.
Dersin İçeriği: Bu dersin sonunda öğrenci:
• Ülkelerin demografik ve ekonomik analizlerini listelemek ve açıklamak
• Hatırlayın ve açıklayın
• Ezberlemek, açıklamak ve karşılaştırmak
Ve ahlakın rolü.
• Türkiye'nin hedef pazarlarını belirlemek

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) • Ülkelerin demografik ve ekonomik analizi kavramlarını listeleme ve açıklama
2) • Ülkelerin temel coğrafi ve ekonomik kategorilerini hatırlama ve açıklama
3) • Bütünleşmeleri ve bölgesel ülke gruplarını ezberleyin, açıklayın ve karşılaştırın
4) • Gelişmekte olan ekonomilerde nasıl iş yapılacağını (özellikle BRIC) ve etiğin rolünü ezberlemek ve açıklamak
5) • Türkiye'nin hedef pazarlarını belirlemek ve sınıflandırmak
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) • Müfredat. • Kütüphane Oryantasyon Kursunu, Eğitmeni tamamlayın. • Uluslararası ticaretin karmaşıklığını açıklayın. • Uluslararası ticarete katılan ülke sayısını gösterin. • Ülkeler arasındaki büyük ekonomik farklılıkları tanımak. Read chapter 4 of Czinkota and Ronkainen (2012, pp.91-130).
2) • Final Sınıfı Projesi ve Sunumunu tartışın • Konuların Listesi. • Nüfusu tanımla • Milli geliri açıklamak • Gelir büyümesini açıklamak • Gelir dağılımını göstermek Homework: Apply the market characteristics you learnt to Turkey.
3) • Tüketim kalıplarını tanımlayın, • Enflasyonu açıklamak • Borcu açıkla • Altyapının tanımlanması Homework: Apply the market characteristics you learnt to Turkey.
4) • Proje Konusu. • Geçici Bibliyografya. • BM’ye göre coğrafi ülke gruplarını tanımlayın • Dünya Bankası'na göre ülke coğrafi gruplarını tanımlayın. Continue research and work on final project Homework: Categorize the given set of countries according to geographical groupings of the UN and WB. Read chapter 8 of International Business (Czinkota et al., 2011, pp.234-275). Search the websites of UN and WB for economic categories of countries.
5) Ülkelerin ekonomik kategorilerini tanımlayın. • Gelişmiş ülkeleri listelemek • Gelişmekte olan ülkeleri örnekler. • Geçiş ülkelerini tanımlayın Continue research and work on final project Homework: Categorize the given set of countries according to economic grouping
6) • G-5 / G-7 / G-8 / G-10 / G-20'yi tarif edin • OECD, OPEC ve NIC'leri açıklamak • Gelişmekte Olan Piyasaları Örneklemek • BRIC'i tanımlayın Continue research and work on final project Homework: Categorize the given set of countries according to economic grouping
7) • Uluslararası ticarete katılan ülke sayısını gösterin. • Piyasa özelliklerini uygulayın. • Coğrafi grupları tanımlayın. • Ülkelerin ekonomik kategorilerini uygulayın. Continue research and work on final project
8) • Ekonomik entegrasyon türlerini açıklar. • Ekonomik entegrasyonları karşılaştırın. • Ekonomik entegrasyonları özetleyin. • Ekonomik entegrasyonları örnekler. Continue research and work on final project
9) • Ticaretin yaratılmasını ve ticaretin yönlendirilmesini açıklayın. • İthalat fiyatlarının neden azaldığını anlayın. • Entegrasyonun verimlilik etkisini açıklayın. • Bölgeselliği milliyetçiliğe karşı tartışın. Homework: Search for the impact of EU integration.
10) • AB'nin oluşumunu ve örgütlenmesini açıklayın. • NAFTA'yı açıklayın. • Latin Amerika'da bölgesel entegrasyonu anlamak. • Asya'da bölgesel entegrasyonu tanımlayın. • Afrika ve Orta Doğu'da bölgesel entegrasyonu tanımlayın. Homework: Study the website of Market Potential Index (MPI).
11) • Farklı hedef pazarların büyüme oranları arasında ayrım yapın. • Piyasa Potansiyel Endeksi'ni (MPI) açıklayın • ÇBYE'nin boyutlarını ve kaynaklarını anlamak. • BRIC ülkelerinin pazar özelliklerini açıklayın. Due: First Draft of Final Project Homework: Discuss the applicability of MPI to Turkey.
12) • Gelişmekte olan ülkelerde iş yapmanın zorluklarını açıklayınız. • Gelişmekte olan ülkelerde iş yapmanın özel ihtiyaçlarını tanımlayın. • Gelişmekte olan ülkelerdeki zorlukların nasıl üstesinden gelineceğini açıklayın. • Gelişmekte olan ülkelerde başarı unsurlarını açıklayın. Review the case studies. Homework: Search for the target countries of Turkey from the website of ministry of economy of Turkey.
13) • Türkiye'nin hedef pazar ekonomilerini belirlemek. • Türkiye'nin hedef pazar ekonomilerini sınıflandırmak. • Mevcut hedef ülkeleri öncekilerle karşılaştırın. • Hedef ülkelerdeki mevcut ekonomik ve politik engelleri tartışınız. Editing & Revision of Final Project
14) Bitirme projesi • Son sunum None
15) • Final Sınavı • Ekonomik entegrasyonları özetleyin. • Ekonomik entegrasyonları örnekler. • AB'nin oluşumunu ve örgütlenmesini açıklayın. • NAFTA'yı açıklayın. • Piyasa Potansiyel Endeksi'ni (MPI) açıklayın • BRIC ülkelerinin pazar özelliklerini açıklayın. • Gelişmekte olan ülkelerdeki zorlukların nasıl üstesinden gelineceğini açıklayın. • Gelişmekte olan ülkelerde başarı unsurlarını açıklayın. • Türkiye'nin hedef pazar ekonomilerini sınıflandırmak. None

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: International Marketing
Author: Czinkota, M. R., Ronkainen, I.A.
Publisher: South-Western College Pub, 10th ed., 2012
ISBN-10: 113362751X
ISBN-13: 978-1133627517
Diğer Kaynaklar: United Nations Website: www.un.org

World Bank Website: www.worldbank.org

Republic of Turkey Ministry of Economy: www.economy.gov.tr

Market Potential Index website: http://globaledge.msu.edu/mpi

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

Program Kazanımları
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
10) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
10) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Alan Çalışması
Anlatım
Beyin fırtınası /Altı şapka
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Okuma
Ödev
Problem Çözme
Proje Hazırlama
Sosyal Faaliyet

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Sözlü sınav
Ödev

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 45
Final Pratik 1 % 15
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 55
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 45
Toplam % 100