UTIC303 İthalat ve İhracat Yönetimiİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Geomatik MühendisliğiÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: UTIC303
Ders İsmi: İthalat ve İhracat Yönetimi
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 6
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. TURGUT DOYRAN
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi AYŞE NUR TOPÇUOĞLU
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Yönetsel bakış açısı ile ihracat ve ithalatçı olmanın karakteristiği; ithalat ve ihracat temelli yönetim stratejisi geliştirme; strateji türleri; değer zinciri analizi; ihracat pazarlama planlaması ve strateji geliştirme; ihracat pazarlama planlaması süreci; KOBİ’lerde ihracat hazırlığının değerlendirilmesi; b2b ve b2c piyasa ayrıştırma; pazar seçme teknikleri ile ihracat hedefi belirleme; fiyatlandırma sorunları; piyasa stratejisi ve kanalları üzerinde karar verme; satış ve dağıtım kanalları geliştirme; yeni bir ürün geliştirme ya da yeni pazarlara adapte olma; pazarlama iletişimi aracı geliştirme; teslim ve ödeme şekli belirleme; devlet yardımlarından yararlanma.
Dersin İçeriği: Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler aşağıdaki kazanımları elde etmiş olacaklardır:

• Türkiye’de ihracatçi bir firma olmanın iş yüklerini
• Türkiye’de ithalatçı bir firma olmanın iş yüklerini
• İhracat ve ithalat operasyonlarının temel özelliklerini
• Yurt dışında hedef pazar belirlemede analiz yapmayı;
• Hedef ülkelere girişte doğru giriş yöntemini ve kanalları yönetmeyi
• Yeni pazarlara ürün geliştirmeyi
• Hedef ülkelerde pazarla iletişim yöntemlerini kullanmayı
• Ödeme ve teslim şekillerini
• Dış ticarette devlet tarafından sağlanan yardımları

öğrenmiş olacaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) • Türkiye'de bir ihracatçı olmanın özelliklerini ekonomik açıdan öğrenmek
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) • Türkiye'de bir ithalatçı olmanın özelliklerini ekonomik açıdan öğrenmek
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1) • Pazar giriş stratejisine ve kanallarına karar verme
2) • Dış ticarette devlet tarafından sağlanan yardımları
Alana Özgü Yetkinlik
1) • İhracat ve ithalat işlemlerinin temellerini yönetmek
2) • Yeni pazarlara ürün geliştirmek
3) • Ödeme ve teslim şekillerini kullanmak
Öğrenme Yetkinliği
1) • Yurt dışında hedef pazar belirlemede analiz yapmak
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) • Hedef ülkelerde pazarla iletişim yöntemlerini kullanmak

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) • Uluslararası pazarlama ve ihracat yönetiminin artan önemini tartışır. • İhracat pazarlama karmasının şekilsel modelini açıklar. • İhracat pazarlamasını yöneten kişilerin özelliklerini açıklar. • İhracat pazarlama planı sürecini açıklar. • İhracat pazarlama planındaki zorlukları tartışır. • İzlek. • Uluslararası pazarlama ve ihracat yönetimini ifade eder. • İhracat pazarlama karmasını açıklar. • İhracat pazarlamasını yöneten kişilerin özelliklerini ifade eder. • İhracat pazarlama planı sürecini analiz eder. • İhracata engel olan çeşitli konuları sınıflandırır. İzleğin çalışılması. Final Projesi içeriğinin gözden geçirilmesi.
2) • Uluslararası strateji geliştirmeyi tartışır. • İhracat pazarlama planı ve strateji geliştirmeyi tartışır. • Planlama sürecini açıklar. • Strateji türlerini açıklar. • Kurumsal stratejileri açıklar. • İş stratejilerini açıklar. • İşlevsel stratejileri açıklar. • Firmalarda iç değerlendirme için değer zinciri analizini açıklar. • İşlevsel stratejileri açıklar. • Türkiye’deki KOBİ’lerin ihracata hazırlığını analiz eder. • Final Projesi sunumunu tartışır. • Uluslararası stratejiyi açıklar. • İhracat pazarlama planı ve strateji geliştirmeyi tartışır. • Planlama sürecini analiz eder. • Kurumsal, iş ve işlevsel stratejileri analiz eder. • Değer ziniciri analizini tanımlar. • Dış ticaret firmalarında SWOT analizini tartışır. Final projesinde incelemek üzere firma araştırmasına başlama. Final Projesi için gruplar oluşturmak. Örnek Olay-1’i okumak.
3) • Uluslararası ticaretin ekonomik faydalarını ifade eder. • Uluslararası ticaret teorilerini ifade eder. • Firmaların ihracat ve ithalat yapma nedenlerini tanımlar. • Firmaların ihracata başlasdığında izlediği gelişim aşamaları ve modelleri açıklar. • Network ve ilişkisel pazarlamanın önemini açıklar. • Sosyal sorumluluğun önemini ifade eder. • Uluslararası ortamı (kültür, ekonomik güçler ve rekabet) açıklar. • Kültürel konuların uluslararası/ihracat pazarlamasına nüfuz eden etkilerini tanımlar. • Kültürel değerleri yakın ülke gruplarını tartışır. • Ülkelerin ekonomik güçler ve pazar gelişmesindeki düzeylerine göre gruplandırır. • Uluslararası ticaretin ekonomik faydalarını ifade eder. • Uluslararası ticaret teorilerini ifade eder. • İhracat davranış teroileri ve gerekçelerini listeler. • Firmaların ihracata başlasdığında izlediği gelişim aşamaları ve modeler. • Network ve ilişkisel pazarlamanın önemini ifade eder. • Sosyal sorumluluk kaygılarının işe etkilerini tanımlar. • Kültürün uluslararası ticaret etkilerini ifade eder. • Farklı kültürleri sınıflandırır. • Benzer ülke gruplarını sınıflandırır. • Ülkelerin pazar gelişme düzeylerini listeler. • Rekabeti açıklar. Gelecek hafta teslim edilmek üzere düşünme soruları dağıtıldı. Firmalara sorulacak soru kalıpları dağıtıldı.
4) • Uluslararası ortamı açıklar: Hükümet, politik yapı ve yasal yapı. • Hükümetin rolünü açıklar. • Hükümetin ticarete uyguladığı kontrolleri ifade eder. • Ekonomik birleşme türlerinı açıklar. • Farklı ekonomik birleşmeleri sınıflandırır. • Politik ve yasal engelleri tanımlar. • Uluslararası ortamı açıklar. • Hükümet, yasal ve politik yapıyı açıklar. • Ekonomik birleşme türlerini sınıflandırır. • Politik ve yasal sınırlamaları listeler. Final projesine çalışmaya devam etme.
5) • Hangi yabancı pazarlara girileceğine karar verme sürecini ve bu pazarlarda nasıl bir yön izleneceğini ifade eder. • Pazar seçimini ifade eder: Hangi ürünler hangi potansiyel pazarlaradadır? • Pazar seçiminde yaklaşımları ifade eder: Rekatif-proaktif, genişlemeci, daraltıcı. • Pazar segmentasyonunu ifade eder: Farklılaştırma, pazarın çekiciliği, firmanın rekabetçi konumu. • Pazarın istekleri ile firmanın becerilerini uygun hale getirmenin önemini ifade eder. • Firmanın tüm ürün portfolyosu içinde her ürünün ve pazarın yerini açıklar. • Mevcut ürünler için pazarlamanın yönünü ifade eder: Büyüme, aynı kalma veya yok etme • Yabancı pazar portfoyünün tamamen gözden geçirilmesinin önemini tanımlar. • Hangi yabancı pazarlara girileceğine karar verme süreci ve bu pazarlarda izlenecek yönü analiz eder. • Pazar seçimini ifade eder: Hangi ürünler hangi potansiyel pazarlardadır? • Pazar seçimindeki yaklaşımları gruplandırır: Reaktif-proaktif, genişlemeci, daraltıcı. • Pazar segmentasyonunu tanımlar: Farklılaştırma, pazarın çekiciliği, firmanın rekabetçi konumu. • Pazarın istekleri ile firmanın becerilerini uygun hale getirmenin önemini ifade eder. • Firmanın tüm ürün portfolyosu içinde her ürünün ve pazarın yerini ifade eder. • Mevcut ürünler için pazarlamanın yönünü sınıflandırır: Büyüme, aynı kalma veya yok etme. • Yabancı pazar portfoyünü analiz eder. Final projesine çalışmaya devam etme. Dağıtılan örnek olayı okuma ve gelecek derse hazırlanma.
6) • Bilginin uluslararası pazar(lama) kararlarındaki rolü ve önemini analiz eder. • Önemli bilgi kaynaklarını ifade eder. • Bilgi gereksinimlerini tanımlar. • Pazar araştırma sürecini analiz eder. • Pazar potansiyelini tartışır. • İhracat pazar araştırmasını ifade eder. • Araştırma için internet ve e-postayı kullanmanın önemini ifade eder. • Bilginin uluslararası pazar(lama) kararlarındaki rolü ve önemini analiz eder. • Önemli bilgi kaynaklarını ifade eder. • Pazar araştırma türlerini gruplandırır. • Bilgi gereksinimlerini listeler. • Pazar araştırmasını planlamanın önemini ifade eder. • Pazar potansiyelini belirlemenin önemini ifade eder. • On-line pazar araştırma kaynaklarını tanımlar. Bir ürün seçmek, bu ürünün armonize sistem kodunu öğrenmek ve Trademap.org’dan bu ürünün ithalat ve ihracat potansiyelini araştırmak
7) • VİZE SINAVI. • Pazara giriş stratejilerini gruplandırır. • Pazara girişi kanal yapılanması olarak ifade eder. • Pazara girişi stratejik karar olarak ifade eder. • Alternatif pazara giriş türlerini listeler. • Firmanın düşünmesi gereken konuları ifade eder. • Giriş modunu ve kanalı analiz eder. • Pazara giriş stratejilerini gruplandırır. • Kanal türlerini ifade eder. • Stratejik kararları ifade eder. • Alternatif pazara giriş türlerini listeler. • Doğru giriş türü için firmayı analiz eder. • Giriş türünün seçimini etkileyen unsurları listeler. Final projesine çalışmaya devam etme.
8) • İhracat pazara giriş türlerini ifade eder. • Dolaylı ihracatı ifade eder. • Doğrudan ihracatı ifade eder. • Acenta ve distributor anlaşmalarının temellerini listeler. • İnternet ve e-ticareti tanımlar. • İhracat pazara giriş türlerini tartışmak. • Dolaylı ihracatı tanımlamak. • Doğrudan ihracatı tanımlamak. • Acenta ve distribütörlerı tanımlar. • Yurt dışına internetten satışı açıklar. Final projesine çalışmaya devam etme. Intracen.org web sistesinden satış anlaşmalarını araştırmak
9) • Ürün kararlarını analiz eder. • Ürünü ifade eder. • İnovasyon sürecini açıklar. • Ürün karması kararlarını açıklar. • Analitik yaklaşımlaerı açıklar. • Ambalajın önemini ve rolünü tanımlar. • Markalamayı tanımlar. • Ürün portfolyosunu açıklar. • Yeni ürün ve inovasyonu tanımlar. • Mevcut ürünleri tanımlar. • İçsel belirleyicileri ifade eder. • Dışsal belirleyicileri ifade eder. • Ürün Yaşam Döngüsünü analiz eder. • Standardizasyona karşı adaptasyonu açıklar. • Ambalajı tanımlar. • Markayı tanımlar. Final projesine çalışmaya devam etme.
10) • Fiyatlandırma kararlarını açıklar. • İhracat fiyatındaki belirleyicileri açıklar. • Firma politikaları ve pazarlama karmasını analiz eder. • Temel ihracat fiyatlandırma stratejisini tartışır. • Önemli fiyatlandırma stratejilerini açıklar. • Fiyat teklifi sürecini yönetmenin önemini ifade eder. • Fiyatlandırma kararlarını analiz eder. • İhracat fiyatındaki belirleyicileri analiz eder. • Maliyetleri ifade eder. • Pazar koşullarını listeler. • Rekabeti ifade eder. • Yasal/politik etkileri tanımlar. • Firma politikaları ve pazarlama karmasını ifade eder. • Önemli pazarlama stratejilerini listeler. Pazarın kaymağını almak. Talep eğirisinde kaymak. Nüfuz etme. Önleyici. Son verme. • Fiyat tekliflerini ifade eder. • INCOTERMS’I tanımlar. Final projesine çalışmaya devam etme.
11) • Dış ticaretteki finansman ve ödeme yöntemlerini tanımlar. • İhracat finansmanı yöntemlerini ve ödeme yöntemlerini tanımlar. • Alternatif ödeme yöntemlerini tanımlar. • Ödeme/finansman prosedürlerini açıklar. • İhracat kredi sigortasını açıklar. • İhracat finansmanı yöntemlerini ve ödeme yöntemlerini analiz eder. • Konsinyeyi ifade eder. • Açık hesabı ifade eder. • Belge karşılığını ifade eder. • Akreditifi ifade eder. • Teslimde nakiti ifade eder. • Uzun dönemli finansmanı ifade eder. • İhracat kredi sigortası ifade eder. • Karşılıklı ticaretı ifade eder. • Salt barteri ifade eder. • Kliring anlaşmalarını ifade eder. • Karşı satın almayı ifade eder. • Switch ticaretini ifade eder. • Geri satın alımı ifade eder. • Offseti ifade eder. Son tarih: Final Projesinin ilk taslağı.
12) • İhracatta tanıtımı ve pazarla iletişimi ifade eder. • İhracat pazarlamasında tanıtımı ve iletişim kararlarını analiz eder. • Tanıtımın farklı yöntemlerini analiz eder. • Alternatif teknikleri yönetmeyi açıklar. • İhracatta tanıtımda kullanılacak devlet yardımlarını açıklar. • Promosyon çalışmalarını tasarlar. • İletişim olarak ihracat pazarlamasında tanıtımı ifade eder. • Sembolleri ifade eder. • Alternatif tanıtım tekniklerini listeler. • Kişisel satışı ifade eder. • Satış promosyonunu tanımlar. • Katalogları tanımlar. • Ürün örneklerini tanımlar. • Firma dergilerini analiz eder. • Ticaret fuarları ve sergileri açıklar. • Satış noktasında kullanılan tanıtım materyallerini listeler. • Yayınları ifade eder. • Reklamı ifade eder. Home assignment: “Disney XD TV: Marketing to Boys”, pg. 370. Read the case and answer the questions to be discussed in the next class session.
13) • İhracatta sipariş yönetimi ve fiziki dağıtımı açıklar. • Ülke uygulamaları, gümrüklerindeki farklılıkları tanımlar. • İhracat siparişini yönetmeyi açıklar. • Fiziksel dağıtımı yönetmeyi açıklar. • Karar verme alanlarını ifade eder. • İhracat prosedürlerini açıklar. • Farklı gelenek ve uygulamaları analiz eder. • İhracat siparişini yönetmeyi tanımlar. • Fiziki dağıtımı açıklar. • Önemli karar alanalarını sınıflandırır: Yüklemenin türü. Taşıma. Depolama. Malzeme taşıma. Stok tutma. Sipariş işleme ve dokümantasyon. • Freight forwarder, antrepo and serbest ticaret alanlarını kullanmayı ifade eder. Final Projesinin yazımı ve gözden geçirilmesi.
14) • İhracatta kullanılan belgeleri tanımlar. • İthalat prosedürlerini tanımlar. • İhracat ve ithalattaki gümrük işlemlerini ifade eder. • Taşımacılıkla ilgili belgeleri açıklar. • Önemli yasa, tebliğ ve yönetmelikleri analiz eder. • İhracatla ilgili tüm dokümanları tanımlar. • İthalat prosedürlerini tanımlar. • Gümrük operasyonlarını ifade eder. • Taşımacılık belgelerini ifade eder. • Yasa ve düzenlemeleri açıklar. Final Projesinin yazımı ve gözden geçirilmesi.
15) • Final Projesi. • Final Sunumu. • Final Sınavı. • Öğrencilerin sunumları. Bir firma için kullanılabilecek bir ihracat pazara giriş planı.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Business Management System for SMEs
ITC-UN

Related laws and regulations
KOBİ’ler İçin İş Yönetim Sistemi
ITC-UN

Mevzuat ve Teknik Yönleri ile Dış Ticaret
Erkut Onursal
Seçkin Yay., Ağustos 2013
ISBN 978-975-02-2519-2


Diğer Kaynaklar: İhracat - Anlamak ve Yönetmek İçin Bilmeniz Gereken Her Şey
Mutlu Yılmaz, Ahmet Özken
Optimist / İş - Yönetim Dizisi, İstanbul, 2011
ISBN : 9786054538829


International Marketing & Export Management, 7th Edition, 2011
Gerald Albaum, Edwin Duerr
ISBN-13: 978-0273743880
ISBN-10: 0273743880


www.ekonomi.gov.tr
www.tim.org.tr
www.trademap.org

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

6

8

4

5

9

7

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Beyin fırtınası /Altı şapka
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Okuma
Ödev
Teknik gezi

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 60
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 15 45
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 90
Sunum / Seminer 1 5
Proje 1 10
Ödevler 4 8
Ara Sınavlar 1 9
Final 1 10
Toplam İş Yükü 177