UTIC404 Hedef Pazar Ekonomileriİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Geomatik MühendisliğiÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: UTIC404
Ders İsmi: Hedef Pazar Ekonomileri
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 6
Öğretim Dili: TR-EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. BÜLENT HOCA
Dersi Veren(ler):
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı, öğrencileri uluslararası ticaret dünyasının gittikçe rekabetçi hale gelen dünyası için hazırlamaktır. Bu dersin vurgusu hedef pazar ekonomilerinin kavramları ve kategorileri üzerindedir.
Bölümler, okumalar ve vaka çalışmaları ile şu konular tartışılacaktır: Hedef pazarların ekonomik analizinin kavramları, hedef pazarların coğrafi ve ekonomik kategorileri, ülkelerin entegrasyonları, ülkelerin bölgesel gruplanmaları, yükselen ekonomilerin önemi, yükselen ve gelişmekte olan ülkelerde iş yapma, Türkiye’nin hedef pazar ekonomileri. Dersler sırasında, öğrenciler sözlü iletişim kabiliyetlerini ve sunum becerilerini geliştirirken, liderlik sorumlulukları üstlenecek ve takımlar içinde diğer öğrencilerle birlikte çalışacaklar.
Dersin İçeriği: Bu dersin sonunda öğrenciler şunları yapabilecekler:
• Ülkelerin demografik ve ekonomik analizinin kavramlarının sıralar ve açıklarlar.
• Ülkelerin coğrafi ve ekonomik ana kategorilerini hatırlar ve açıklarlar.
• Ülkelerin entegrasyonlarını ve bölgesel gruplanmalarını hatırlar, açıklar ve karşılaştırırlar.
• Yükselen ekonomilerde, özellikle BRIC ülkelerinde, nasıl iş yapılacağını ve etiğin rolünü hatırlar ve açıklarlar.
• Türkiye’nin hedef pazarlarını tanımlar ve sınıflandırırlar.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) • Ülkelerin demografik ve ekonomik analizinin kavramlarının sıralar ve açıklarlar.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) • Ülkelerin coğrafi ve ekonomik ana kategorilerini hatırlar ve açıklarlar.
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
1) • Türkiye’nin hedef pazarlarını tanımlar ve sınıflandırırlar.
Öğrenme Yetkinliği
1) • Ülkelerin entegrasyonlarını ve bölgesel gruplanmalarını hatırlar, açıklar ve karşılaştırırlar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) • Dersi tanımlar. • Bir pazarı hedeflemenin önemini anlar. • Uluslararası ticaretin karmaşıklığını tanır. • Uluslararası ticaretin coğrafyasını tarif eder. • Dünya ekonomisinin ekonomik karmaşıklığını fark eder. • Ders Programı. • Tamamladığını doğrulamak için Kütüphane Oryantasyon Dersini tartışır. • Uluslararası ticaretin karmaşıklığını açıklar. • Uluslararası ticarete dâhil olan ülkelerin sayısını örnekler. • Ülkeler arasındaki büyük ekonomik farklılıkları tanır. Bölüm 2’nin Farina vd. (2013, sf.32-51) okunması.
2) • Pazar karakteristiklerini sıralar. • Market karakteristikleriyle ülkeleri kıyaslamayı anlar. • Market karakteristikleri cinsinden en büyük ülkeleri saptar. • Market karakteristikleri cinsinden en hızlı büyüyen ülkeleri saptar. • Final projesini ve sunumunu tartışır. • Başlıklar listesi. • Nüfusu tanımlar. • Milli geliri açıklar. • Gelir artışını açıklar. • Gelir dağılımını gösterir. Ödev: Öğrendiğiniz market karakteristiklerini Türkiye’ye uygulayınız.
3) • Pazar karakteristiklerini sıralar. • Market karakteristikleriyle ülkeleri kıyaslamayı anlar. • Market karakteristikleri cinsinden en büyük ülkeleri saptar. • Market karakteristikleri cinsinden en hızlı büyüyen ülkeleri saptar. • Tüketim kalıplarını tanımlar. • Enflasyonu açıklar. • Dış borcu açıklar. • Altyapıyı tarif eder. Ödev: Öğrendiğiniz market karakteristiklerini Türkiye’ye uygulayınız.
4) • Ülkelerin ekonomik ve coğrafi gruplanmalarını ayırt eder. • Bir hedef pazar ekonomisi için coğrafyanın rolünü anlar. • Farklı uluslararası örgütlere göre farklı coğrafi gruplandırmaları açıklar. • Harita kullanımının önemini anlar. • Teslim zamanı: Proje konusu. • Teslim zamanı: Geçici kaynakça. • BM’ye göre ülkelerin coğrafi gruplanmasını tarif eder. • Dünya Bankası’na (DB) göre ülkelerin coğrafi gruplanmasını tarif eder. Final projesini araştırıp çalışmaya devam eder. Ödev: Verilen bir ülke setini BM ve DB’ye göre coğrafi olarak kategorize eder. BM ve DB’nin internet sitelerini ekonomik gruplar için araştırır.
5) • Ülkelerin ekonomik sınıflandırmasını anlar. • Kalkınmanın nasıl ölçüleceğini açıklar. • Kalkınmanın ölçülerini listeler. • Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki farkları tarif eder. • Ülkelerin ekonomik kategorilerini tarif eder. • Gelişmiş ülkeleri listeler. • Gelişmekte olan ülkeleri örnekler. • Geçiş ülkelerini tanımlar. Final projesini araştırıp çalışmaya devam eder. Ödev: Verilen bir ülke setini ekonomik gruplama bakımından kategorize eder.
6) • En çok gelişmiş ve en büyük gelişmekte olan ülkeleri ayırt eder. • En hızlı büyüyen ülkeleri açıklar. • Nüfusu en büyük ülkeleri anlar. • Yükselen ekonomilerin hedef pazarlar olarak neden önemli olduğunu açıklar. • G-5/G-7/G-8/G-10/G-20’i açıklar. • OECD, OPEC ve Yeni Sanayileşen Ülkeleri açıklar. • Yükselen piyasaları örnekler. • BRIC ülkelerini tarif eder. Final projesini araştırıp çalışmaya devam eder. Ödev: Verilen bir ülke setini ekonomik gruplama bakımından kategorize eder.
7) • Vize Sınavı • Uluslararası ticaretin coğrafyasını tarif eder. • Market karakteristikleriyle ülkeleri kıyaslamayı anlar. • Bir hedef pazar ekonomisi için coğrafyanın rolünü anlar. • Ülkelerin ekonomik sınıflandırmasını anlar. • Uluslararası ticarete dâhil olan ülkelerin sayısını örnekler. • Market karakteristiklerini uygular. • Coğrafi grupları tarif eder. • Ülkelerin ekonomik kategorilerini uygular. Final projesini araştırıp çalışmaya devam eder.
8) • Ülkelerin neden ekonomik entegrasyonlara katıldıklarını açıklar. • Ekonomik entegrasyon türlerini karşılaştırır. • Önemli ekonomik entegrasyonları karşılaştırır. • Ekonomik entegrasyonların tarihini anlar. • Ekonomik entegrasyon türlerini açıklar. • Ekonomik entegrasyonları karşılaştırır. • Ekonomik entegrasyonları özetler. • Ekonomik entegrasyonları örnekler. Final projesini araştırıp çalışmaya devam eder.
9) • Ekonomik entegrasyona karşı argümanları anlar. • Ekonomik entegrasyonların yarar ve maliyetlerini tartışır. • Ekonomik entegrasyonların etkilerini listeler. • Entegrasyonların etkisini açıklar. • Ticaret yaratıcı ve saptırıcı etkileri açıklar. • İthal fiyatların neden azalacağını anlar. • Entegrasyonun verimlilik etkisini tarif eder. • Bölgeselciliği milliyetçilikle kıyaslayarak tartışır. Ödev: AB entegrasyonunun etkilerini araştırır.
10) • Önemli güncel ekonomik entegrasyonları saptar. • Coğrafi bakımdan bölgesel entegrasyonları tarif eder. • Ekonomik bakımdan coğrafi entegrasyonları karşılaştırır. • Türkiye’nin ilişkili olduğu bölgesel entegrasyonları örnekler. • AB’nin oluşumunu ve oluşumunu tarif eder. • NAFTA’yı açıklar. • Latin Amerika’da bölgesel entegrasyonu anlar. • Asya’da bölgesel entegrasyonu tanımlar. • Afrika ve Orta Doğu’da bölgesel entegrasyonu tanımlar. Ödev: Market Potansiyel Endeksi’nin (MPI) internet sitesini inceler.
11) • Yükselen piyasalardaki değişkenliği anlar. • Market Potansiyel Endeksi’nin (MPI) mantığını anlar. • BRIC ülkelerinin önemini açıklar. • BRIC ülkelerinin ana ekonomik özelliklerini tarif eder. • Farklı hedef piyasaların büyüme oranlarını ayırt eder. • MPI’ı tarif eder. • MPI’ın boyutlarını ve kaynaklarını anlar. • BRIC ülkelerinin piyasa karakteristiklerini açıklar. Teslim zamanı: Final Projesinin ilk taslağı. Ödev: MPI’ın Türkiye’ye uygulanabilirliğini tartışınız.
12) • Yükselen piyasalarda iş yapmanın neden zorlukları olduğunu anlar. • Yükselen piyasalarda iş yapmanın spesifik gereklerini tartışır. • Yükselen piyasalarda iş yapmanın önündeki engelleri aşmanın yollarını ve etiğin rolünü tartışır. • Yükselen piyasalarda araştırmanın ve yerel ihtiyaçlar için çözüm bulmanın önemini anlar. • Yükselen piyasalarda iş bulmanın zorluklarını tarif eder. • Yükselen piyasalarda iş yapmanın spesifik gereklerini saptar. • Yükselen piyasalardaki iş yapmanın zorlukların nasıl aşılacağını açıklar. • Gelişmekte olan ülkelerde başarının unsurlarını açıklar. Ödev: Ekonomi bakanlığı sayfasından Türkiye’nin hedef ülkelerini araştır
13) • Türkiye'nin hedef pazarlarının nasıl seçildiğini anlar. • Türkiye’nin hedef pazar ekonomilerinin coğrafyasını açıklar. • Türkiye’nin hedef pazarlarını ekonomik bakımdan sınıflandırır. • Türkiye’nin hedef pazarlarının güncelliğini tartışır. • Türkiye’nin hedef pazarlarını tanımlar. • Türkiye’nin hedef pazarlarını sınıflandırır. • Türkiye’nin şimdiki hedef pazarlarını öncekilerle karşılaştırır. • Hedef pazarlardaki güncel politik ve ekonomik engelleri tartışır. Final projesinin düzeltilmesi ve revizyonu.
14) • Final Projesi • Final Sunumu yok
15) • Final sınavıyla öğrencilerin değerlendirilmesi • Ekonomik entegrasyon türlerini karşılaştırır. • Entegrasyonların etkisini açıklar. • Önemli güncel ekonomik entegrasyonları saptar. • Market Potansiyel Endeksi’nin (MPI) mantığını anlar. • BRIC ülkelerinin önemini açıklar. • Yükselen piyasalarda iş yapmanın önündeki engelleri aşmanın yollarını tartışır. • Türkiye’nin hedef pazarlarını ekonomik ve coğrafi bakımdan sınıflandırır. • Final Sınavı • Ekonomik entegrasyonları özetler. • Ekonomik entegrasyonları örnekler. • AB’nin oluşumunu ve organizasyonunu tarif eder. • NAFTA’yı açıklar. • MPI’yı tarif eder. • BRIC ülkelerinin piyasa karakteristiklerini açıklar. • Yükselen piyasalardaki iş yapmanın zorlukların nasıl aşılacağını açıklar. • Gelişmekte olan ülkelerde başarının unsurlarını açıklar. • Türkiye’nin hedef pazarlarını sınıflandırır. yok

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Küresel Pazarlama
Yazarlar: Doç.Dr. İpek ALTINBAŞAK FARİNA, Prof.Dr. Ercan GEGEZ, Prof.Dr. Aslı KÜÇÜKASLAN EKMEKÇİ, Yrd.Doç.Dr. İçlem ER
Yayıncı: Anadolu Üniversitesi, 2013
ISBN: 978-975-06-1486-6
International Marketing
Author: Czinkota, M. R., Ronkainen, I.A.
Publisher: South-Western College Pub, 10th ed., 2012
ISBN-10: 113362751X
ISBN-13: 978-1133627517
Diğer Kaynaklar: Dış Ticaret İstihbarat Kanalları
Yazar: Yaman Koç
Yayıncı: İstanbul Sanayi Odası, 2014
ISBN: 978-605-137-372-0

Birleşmiş Milletler internet sitesi: www.un.org

Dünya Bankası internet sitesi: www.worldbank.org

Ekonomi Bakanlığı internet sitesi: www.economy.gov.tr

Market Potansiyeli Endeksi internet sitesi: http://globaledge.msu.edu/mpi

International Business,
Author: Michael R. Czinkota, Ilkka A. Ronkainen, Michael H. Moffett,
Publisher: John Wiley & Sons, 8th Edition, 2011
ISBN: 13-978-0-470-53065-8

United Nations Website: www.un.org

World Bank Website: www.worldbank.org

Republic of Turkey Ministry of Economy: www.economy.gov.tr

Market Potential Index website: http://globaledge.msu.edu/mpi

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Beyin fırtınası /Altı şapka
Ders
Okuma
Ödev

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev
Bireysel Proje
Örnek olay sunma

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Projeler 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 15 45
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 90
Proje 1 12
Ödevler 1 6
Ara Sınavlar 1 10
Final 1 14
Toplam İş Yükü 177