UTIC405 Dış Ticaret ve Şirketler İstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Geomatik MühendisliğiÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: UTIC405
Ders İsmi: Dış Ticaret ve Şirketler
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 6
Öğretim Dili: TR-EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA TURHAN
Dersi Veren(ler): Belirsiz Personel
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Şirketlerin dış ticaret işlemlerinin yürütülme sürecindeki karar verme, iş oluşturma, ürün seçimi, işletme bilgisi dinamiklerini yönetsel olarak nasıl kullanılacagını belirlemek, yönetim dinamiklerinin dış ticarete uyumlu hale getirilerek yöneticilerinin ve çalışanların verimliliği ve etkenliği sağlamak.
Dersin İçeriği: • Hangi ekonomik bilgilerin dış ticaret yapan şirketler için izlenmesinin gerekli olduğu vurgular.
• Dış ticaret yapan şirket yönetimi için gerekli makro ekonomik göstergeleri yorumlar.
• Gelecekle ilgili tahminler yapar. (bütçe, yatırım, kar paylaşımı v.b..)
• Dış ticaret uygulamalarında yurtiçi ve yurtdışı ilişkilerin şirket lehine yöneltilmesini sağlar.
• Mal veya hizmet ihracatı için pazar araştırması ve seçimi ile ilgili yönetsel faaliyetleri tanımlar.
• Dış ticaret şirketlerinde koordinasyon, organizasyon ve iletişim konularını işler.
• Dış ticaret şirketlerinde kaynakların düzenlenmesi ve denetimini anlatır.
• Dış ticaret şirketlerinde ortak akıl ve motivasyon kullanılmasını sağlar.
• Dış ticaret şirketlerinde değişim yönetimini anlatır.
• Dış ticaret şirketlerinde iş ahlakının nasıl olması gerektiğini ifade eder.
• Dış ticarette piyasa dinamikleri ve sözleşmelerin nasıl hazırlanacağını ortaya koyar.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) • Dış ticaret yapan şirket yönetimi için gerekli makro ekonomik göstergeleri yorumlar.
2) • Dış ticaret uygulamalarında yurtiçi ve yurtdışı ilişkilerin şirket lehine yöneltilmesini değerlendirir
3) • Mal veya hizmet ihracatı için pazar araştırması ve seçimi ile ilgili yönetsel faaliyetlerin tanımlar
4) • Dış ticaret şirketlerinde koordinasyon, organizasyon , kaynak düzenlenmesini ve denetimi ni, değişim yönetimini ,iş etiğini , piyasa dinamiklerini ve sözleşmeleri analiz eder.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) • Fakülte ile ilgili temel bilgileri açıklar. • Kursun kapsamını ve içeriğini sunun. • Öğretmenlik uygulamalarının metodolojisini tanımlayın. • Müfredat. • Ders içeriğinin temellerini tanımlayın. none
2) • Ekonominin bakış açısını anlayın (makro göstergeler). • Türkiye'nin dış ticaret verilerini tanımlayın. • GSYİH bileşenlerini ve gelişimini öğrenin. • Yatırımların ve önceliklerin dağılımını açıklayın. • İç ve dış borcun ticari etkilerini tanımlayın. • Yerli ve yabancı tasarrufların ihracat-ithalatı üzerindeki etkisini öğrenin. • Makroekonomik göstergeleri yorumlar. none
3) • Dünya ihracat pazarındaki ekonomik görünümü tartışın. • Dünya ekonomisine ait verileri tarif edin. • Gerçek çıktının yapısını öğrenin. • Ticaret ve yatırım tasarruflarının etkilerini listeleyin. • Borçlanma dış ticaret işlemlerinin etkisini analiz etmek. • Dünya ekonomisinin geleceği için tahmin. none
4) • Ticaret kurallarını listeleyin. • Ulusal ve uluslararası kuralları tanıtmak için dış ticareti ve dış ticaret bileşenlerini sınıflandırın. • Kültürün bileşenlerini ve bunun uluslararası işletme tanımı üzerindeki etkisini belirlemek. • Şirketin kültürel değişim üzerindeki etkilerini analiz edin. • Borsa ticaretinin çevresel etkiler üzerindeki etkisini açıklayın. • Sanayi ve ticaretin yaşam beklentisini tarif edin. none
5) Uluslararası ticaret hacmini belirleyin. • Dünya ülkelerine mal ve hizmetlerin çıktılarını sınıflandırmak. • Genel iş formlarını belirlemek. • Yeni ticareti ve ulusal rekabet avantajı teorisini açıklayın. • Nedensellik tanımlayın. • Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin dünya ticaretini açıklamak. none
6) • Ticaret koşullarının etkilerini öğrenin. • Mal ve hizmetlerin kalitesini belirlemek. • Ulusal ve uluslararası düzeyde ticarete tabi olan ürün ve hizmetler için standartları tanımlayın. • Uluslararası anlaşmalar biçiminde belirtilen hususları açıklayın. • Piyasa verimliliğine yönetsel katkısı tanımlayın. • Türkiye'nin dış ticaret göstergelerini, şirketlerini ve karar vermeyi tanımlayın. none
7) • Yabancı şirketlerin iş yapma prosedürlerini açıklayın. • Girişimcilik boyutunu nerede sunacağınızı tartışın. • Finans, muhasebe, yönetim şirketlerini, insan kaynakları gibi temel fonksiyonlar hakkında bilgi sahibi olur. • Stratejinin iş stratejisi düzeyinde ve şirketin bölünme düzeyindeki rolünü tanımlayın. • İhracat ve ithalat faaliyetlerini finanse etmenin çeşitli yollarını açıklayın. • Dış ticaretteki pazarları ve şirket yönetim sözleşmesinin etkilerini öğrenin. none
8) • Türkiye'nin dış ticaret göstergelerini ve şirketlerini açıklayın. • Uluslararası ticaret örgütlerinin ve işlevlerinin yönetimini sınıflandırın. • Piyasada ve firmalarda dış ticareti öğrenmek. • ARA SINAV. none
9) Dış ticaret şirketlerinin mal ve hizmet üretimi için finansmanını açıklayın. • Dış ticaretin önemini ve bilinen risk faktörlerinin yerini analiz etmek. • Uluslararası rekabet unsurlarını listeler. • Hükümetin rekabetle mücadeledeki rolünü belirlemek. • Hükümetler tarafından çalışanlara uygulanan dış ticaret bilgilerini tanımlamak. • Şirketin yapısal ilişkilerini örnekler. none
10) • Mal ve hizmet üretme işlevini tanımlayın. • Pazarlama yöneticisinin etkilerini tanımlayın. • Fiyatlandırmanın yönetimsel değerlendirmesine ilişkin ürün bilgisini açıklayın. • Fiyat faktörlerini ve çalışanların uygulamadaki rolünü açıklayın. • Ticareti tanımlayın. • Dış ticarette insan ilişkileri şirketlerini tanımlamak. none
11) • Pazarlama bilgisi alanında işletme, ekonomi, muhasebe, finans, insan kaynakları tartışın. • Çalışanların deneyim ve bilgilerini nasıl kullanacağınızı açıklayın. • Sosyal ve kültürel etiği analiz etmek. • Yöneticilerin iş ahlakı davranışlarının katkısını belirleyin. • Çalışanları işe alma hareketini analiz edin. • Dış ticaret şirketindeki çalışan davranışını ve iş ahlakını yönetin. none
12) Yaratıcı çözümleri belirlemek için karar verme sürecini tanımlayın. • Çalışmanın sistematik teorik ve pratik bilgisini kullanarak problemleri analiz eder. • Dış ticaret şirketinin ihracat yapısına etkilerini açıklayınız. • İhracat sektörü şirketinin sermaye yapısının etkilerini açıklayınız. • Şirketler arasındaki farkı belirlemek. • Durum analizinde karar verme sürecini belirleyin. none
13) Dış ticaret yöneticisinin ekonomik davranış üzerindeki etkilerini sıralar. • Mesleki davranışları ve ulusal olan uluslararası şirketler üzerindeki etkilerini açıklayın. • Uluslararası şirketleri uygulamada etiği ulusal şirketleri içerecek şekilde tanımlayın. • Üretim yöneticisi faktörlerini sınıflandırın. • Uluslararası ticaretin geleceğini değerlendirmede şirket yöneticilerinin önemini açıklayın. • Çevresel bozulumu ve fırsatları belirlemek. • Değişim teorisi ve pratiğini açıklar. • Dış ticaret şirketi ile ilgili proje ve değişiklik politikalarını açıklayın. • Uluslararası bir ticaret şirketinden değişim yönetimini tartışın. none
14) • Proje uygulama dönemi tarafından öğretilen bilgileri belirleyin. • Gerçek kaynakların ve insan kaynaklarının uyumlaştırılmasının analiz edilmesi. • Dış ticaret bileşenini tanımlayın. • Gerekli yönetim fonksiyonlarını uygulama bilgisi ve deneyimini tartışın. • Dış ticarete yönelik insan kaynakları düzenlemesini belirlemek. • Mezuniyet projesi sunumu none
15) • Uluslararası bir ticaret şirketinden değişim yönetimini tanımlayın. • Durum analizinde karar verme stratejilerini tanımlayın. • Dış ticaret şirketlerinde çalışan davranışlarını ve iş ahlakını analiz etmek. • Dış ticarette şirketleri, insan ilişkileri bilgisine sahip olacak şekilde sınıflandırmak. • Dış ticaret ile ilgili kurumsal bilgileri açıklayın. • FİNAL none

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Feridun Kaya
Dış Ticaret İşlemlerinin Yönetimi,
Beta Puplication, 3. Edition, İstanbul 2013.
ISBN 978 - 605 - 333 - 006 – 6
Diğer Kaynaklar: Dış Ticaret, İşlemler ve Uygulamalar,
Prof. Dr. Çağatay Ünüsan, Doç. Dr. Murat Canıtez,
Gazi Yayınları, 9. baskı, 2011.
ISBN 9756009468

Değişim Yönetimi,
Azmi yalçın,
Nobel Yayınevi, 2012
ISBN : 2880000019626

Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi,
Yaser Gürsoy,
Kida Yayınları, 2012.
ISBN : 9786055187873

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Beyin fırtınası /Altı şapka
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Grup çalışması ve ödevi

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev
Uygulama
Gözlem
Bireysel Proje
Sunum

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 15 45
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 90
Proje 1 8
Ödevler 6 12
Ara Sınavlar 1 10
Final 1 12
Toplam İş Yükü 177