ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IIİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar AnesteziÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Anestezi
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: ATA102
Ders İsmi: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 0 2 2
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu Ders
Dersin Seviyesi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: E-Öğrenme
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi MEHMET KILIÇ
Dersi Veren(ler): Öğr.Gör. HATİCE ALANOĞLU
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II dersi öğrencilerin bulundukları zaman ve koşullarını anlamaları ve bu durumu analiz ederek dünya ve ülkemizin geleceğine dair bir bakış açıları oluşturmayı amaçlamıştır. Öğrencilere yakın geçmişleri hakkında bilgi vererek bir ulusal hafıza oluşturmak hedeflenmiştir. Öğrencilere; özgüven aşılamak, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesiyle Atatürk ilke ve inkılâplarının öğrenilmesi ve bu bilgilerin ışığında, milli birlik ve beraberlik, ülkenin bölünmez bütünlüğü ve Türkiye Cumhuriyeti’nin, gelişmiş ülkeler düzeyine çıkarılma hedefi kazandırmak amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği: I. Dünya Savaşı Sonrası Yaşanan Gelişmeler, I. Dünya Savaşı’nın Osmanlı Devleti’ne Etkisi, Milli Mücadele’nin Başlangıcı, Kurtuluş Savaşı, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşu, İnkılaplar, Atatürk İlkeleri, Türk Dış Politikası, Atatürk’ün ölümünden günümüze kadar olan süreçte Türkiye.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Bu derste öğrendiği bilgilerle kendi ana bilim dalı dersleri arasında ilişkilendirme yaparak disiplinler arası bir düşünme becerisi kazanır.
2) Toplumu ayakta tutan birlik-beraberlik, bağımsızlık, ulusal çıkarların ön planda tutulması, vatana bağlı olmak, etkin vatandaş olma gibi değerleri kazanır.
3) Tarihi bir olayı bugün meydana gelen olaylarla ilişkilendirerek gerçekçi bir bakış açısı geliştirir.
4) Ders esnasında kullanılan birinci elden kaynak, belgesel, film gibi materyalleri incelerken doküman analiz etmeyi öğrenir.
5) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II dersi ile ilgili yardımcı kitaplar okuması ile derste anlatılan konular hakkında farklı bakış açılarına sahip olmak.
6) Farklı görüş ve fikir akımlarına saygı duymayı, kendi görüşlerini araştırıp okuyarak geliştirir.
7) Grup içi çalışmalarda ve derste tartışma metodu kullanıldığında topluluk önünde nasıl konuşulması gerektiği konusunda tecrübe kazanır.
8) Köklerine saygı ve bağlılık duyarken evrensel değerleri benimsemeyi öğrenir.
9) Ülkemizi korumak için şehit düşen, gazi olan atalarını öğrenerek vatan toprağının değerini anlar, millî birlik ve beraberlik şuuru kazanır.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Cumhuriyet ve Demokrasi ilişkisi 1. Cumhuriyet bir devlet sistemi 2. İdeal bir Cumhuriyet köyü projesi 3. Devlet nedir? 4. Atatürk ve devlet yönetimi. 5. Millet nedir? 6. Vatan nedir? 7. Hürriyet nedir? 8. Demokrasi nedir? 9. Atatürk’ün demokrasi tanımı. 10. Demokrasi süreci. 11. İnsan hakları. 12. Atatürk ve insan hakları 13.Atatürk’ün Devlet Yönetimi ile ilgili olarak önemli uyarısı.
2) Atatürk İlkeleri = Modern bir devletin temel ilkeleri: 1.Laiklik, 2. Devrimcilik (İnkılâpçılık), 3.Halkçılık, (Halkçılık Beyannamesi) 4.Milliyetçilik, 5.Devletçilik, (Devlet Öncülüğünde Planlı Sanayileşme, Küreselleşme) 6.Cumhuriyetçilik. 7.Atatürk İlkelerini Bütünleyici İlkeler. 8. Devletin Yapılanma Hedefi
3) Atatürk Devrimleri (Türk Devrimi) : 1. Türk devriminin temel ilkesi, 2. Devrimin gerçekleştirilme stratejisi, 3. Devrim yasaları – 8 adet-, 4. Devrimin ana esasları, 5. Kültür ve medeniyet ikilikleri
4) Yeni Türk Devletinin Ekonomi Politikasını Tespit Çalışmaları: 1.Atatürk ve Ekonomi, 2.Cumhuriyetin Osmanlıdan devraldığı ekonomik varlıklar, 3.Ulusal ekonomiye geçiş, 4.Birinci Türkiye İktisat Kongresi, Misak-ı İktisadi Esaslar.
5) Ekonominin Kurumsal Yapılanması ve Uygulanan Politikalar 1. Kurumsal yapılanma dönemi, 2. Devletçilik uygulamaları, 3. Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı (1934–1938), 4. İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı, (1937-……) 5. Devlet öncülüğünde planlı sanayileşme ile elde edilen kazanımlar, 6. Atatürk Dönemi Uygulanan Ekonomik Politikalar 7. Uygulanan bu ekonomik politikalar ile Cumhuriyetin ilk 15 yılında ulaşılan sonuç, 8. Döviz kuru politikası, 9. Dış Ticaret politikası, 10. Gelir-Gider politikası, 11. Ulusal gelirin dağılımı, 12. Tarımın öncüsü çiftlikler, 13. Uçak sanayii çalışmaları. 14. Yabancılara ait iktisadi kuruluşların millileştirilmesi
6) Siyasi Alanda Yapılan Devrimler: 1. Saltanatın kaldırılması, 2. Cumhuriyet’in ilanı, 3. Cumhuriyet Rejimine uzanan kavram süreci, 4. Halifeliğin kaldırılması, 5.Üç 3 Yasanın kabulü, 6. Halk fırkasının kurulması, 7. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası)
7) Karşı Devrim Hareketleri 1. Şeyh Sait ayaklanması, 2. Takrir-i Sükûn kanunu, 3. Devrimlere gösterilen Tepkiler 4. İzmir Suikastı
8) Ara sınav
9) Eğitim ve kültür, sağlık ve bayındırlık alanında gerçekleştirilen düzenlemeler, ekonomik hayatta yapılan yenilikler: Vergi düzenlemeleri, yeni bankaların kurulması, tarımı canlandırma amacıyla alınan tedbirler, bazı sanayi kuruluşlarının kurulması.
10) Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan Devrimler: 1. Yeni devletin eğitim hedef ve ilkelerinin belirlenmesi 2. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü ( 3 Mart 1924) 3. Harf Devrimi, Latin Harflerinin Kabulü, (03 Kasım 1928) 4. Üniversite Reformu, 1924-1925 yılı Eğitim politikası ana ilkeleri, 5. Türk Promethe’ler (Yurt dışına gönderilen öğrenciler.)
11) 2. Ara Sınav - Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan Devrimler 1. Halk Eğitimi alanında yürütülen çalışmalar, 2. Halk evleri ve Halk odaları etkinlikleri, 3. Köy enstitüleri, 4. Azınlık okulları ve yabancı okulların kontrol altına alınması, 5. Türk tarihi tetkik cemiyeti, 6. Güneş-dil Teorisi, 7. Türkçe ibadet uygulaması, 8. Güzel sanatlar devrimi, 9. Atatürk’ün kitap okuma sevgisi
12) Sosyal Alanda Yapılan Devrimler: 1. Kıyafet devrimi, şapka kanunu ve uygulanmasına tepkiler. 2. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması. 3. Miladi takvimin kabulü, Ulusal rakam ve ölçüler, 4. Hafta tatilinin Pazar olması, 5. Soyadı kanunu
13) Kadın Hakları ve Hukuk Devrimi 1. Kadının tarihi süreçteki yeri, 2. Kadınlara kazandırılan haklar, 3. İlk kadın milletvekilleri, 4. Kurtuluş savaşında Türk Kadını, 5. Türk kadın promethe’ler, 6. Dünya güzellik birincisi, 7. Hukuk düzeni, Osmanlı devletinde hukuk, Hukuk devrimi ile getirilen kurallar, 8. Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, Türk Ceza Hukuku, Anayasalar-Kanuni Esasi, Teşkilatı Esasiye,1921, 1924) 9. Atatürk ve hukuk
14) Dış Politika ( 1930-1938) 1. Musul sorununun çözümü, 2. Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne girişi, 3. Balkan Antantı, 4. Boğazlar Sorunu ve Montreux Sözleşmesi 5. Sadabat Paktı, 6. Hatay sorunu)
15) Atatürk’ün Direktifleri 1. Atatürkçü Düşünce Sistemi,(Ulus Egemenliğine dayalı, Tam Bağımsız, Çağdaş ve Gelişmeye elverişli devlet) 2. Atatürk’ün mirası ve Atatürk’ün öğüdü ve hepimize yönelik planlama programı. 3. Atatürk'ün Türk gençliğine bıraktığı kutsal armağan 4. Atatürk'ün Gençliğe hitabesi 5. Atatürk'ün Onuncu yıl Nutku 6. Bu çalışmanın sonunda varılan nokta. 7. Türkiye coğrafyası diyor ki!
16) Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Turan, R. ve diğerleri; Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Ankara 1999. Eroğlu, H.; Türk İnkılap Tarihi, İstanbul 1982.
Diğer Kaynaklar: Armaoğlu, Fahir. 20. yüzyıl Siyasi Tarihi, Ankara, 1991.
Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C. I-II-III, Tite Yay., Ankara 1981.
Atatürk, M. K., Nutuk (1919-1927) Bugünkü Dille, (yay. haz.) Z. Korkmaz, Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara, 1999.
Armaoğlu, F.; Siyasi Tarih 1789-1960, Ankara 1964.
Aybars, E.; Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, Ankara 1990.
Bayur, Y. H.; Türk İnkılabı Tarihi, C.III, Ankara 1983.
Eroğlu, H.; Türk İnkılap Tarihi, İstanbul 1982.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Program Kazanımları
1) Anestezi alanına ilişkin temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere ve bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olmak.
2) Anestezi alanına ilişkin temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanmak; edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlamak ve değerlendirmek, sorunları tanımlamak, analiz etmek ve çözüm için planlanan çalışmalarda sorumluluk almak.
3) Anestezi alanında kullanılan cihazları ve kullanımlarını öğrenmek, güncel gelişmeleri izlemek, değerlendirmek ve uygulamak.
4) Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.
5) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, öğrenme gereksinimlerini belirlemek ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olmak.
6) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak katkıda bulunmak.
7) Görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata, mesleki etik kurallarına ve kalite yönetim süreçlerine uygun davranmak.
8) Birey ve halk sağlığı, hasta güvenliği, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak.
9) Karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışabilmek, farklı disiplinler ile işbirliği yapabilmek ve sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetebilmek.
10) Sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütebilmek.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Anestezi alanına ilişkin temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere ve bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olmak.
2) Anestezi alanına ilişkin temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanmak; edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlamak ve değerlendirmek, sorunları tanımlamak, analiz etmek ve çözüm için planlanan çalışmalarda sorumluluk almak.
3) Anestezi alanında kullanılan cihazları ve kullanımlarını öğrenmek, güncel gelişmeleri izlemek, değerlendirmek ve uygulamak.
4) Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.
5) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, öğrenme gereksinimlerini belirlemek ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olmak.
6) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak katkıda bulunmak.
7) Görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata, mesleki etik kurallarına ve kalite yönetim süreçlerine uygun davranmak.
8) Birey ve halk sağlığı, hasta güvenliği, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak.
9) Karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışabilmek, farklı disiplinler ile işbirliği yapabilmek ve sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetebilmek.
10) Sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütebilmek.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Okuma

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 2 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 1 14
Ara Sınavlar 2 12 24
Final 1 6 6
Toplam İş Yükü 72