YMD218 Farkındalık ve Üretkenlikİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Geomatik MühendisliğiÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: YMD218
Ders İsmi: Farkındalık ve Üretkenlik
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 6
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. NİDA BALAMUR
Dersi Veren(ler):
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Ders, bireylerin tüm örgütsel eğitim araçlarından bağımsız olarak toplumdaki yerlerini algılamalarını, kendi özgür iradeleriyle tercihlerini yapabilmeyi ve bu tercihlerin sorumluluğunu alabilmeyi, bireysel keşiflerle öz dürüstlüğü anlayıp bilinçli bir şekilde kendi duygu, düşünce ve davranışlarıyla barışık bireyler yetiştirmeyi öğretir. Etrafında olan biteni sorgulamadan kabul etmek yerine farkındalığı arttırarak günümüz modern yaşam tarzının ihtiyaçlarına göre sorgulamalarını yapıp sadece eğitimin bireye verdikleri ile değil, akıl yoluyla da sonuçlar elde etmeyi ve yaşamın yeni ihtiyaçlarına uyum sağlamayı öğretir.
Dersin İçeriği: Bireyselliğin ve farkındalığın tanımı, bireyi oluşturan faktörler, sosyal kontratlar ve çıkar algısı, denge, normalizasyonun tanımı, duygu yönetimi, algı yönetimi, istek ve ihtiyaç ayrımı, toplum ve tehdit algısı, tercih özgürlüğü ve farkındalığı, koşullu ve koşulsuz şartlanmalar, cinsellik algısı ve toplumdaki yeri, nefes ile zihin yönetimi, yargı mekanizması ve duygularımızla başa çıkabilme, determinizmin tanımı ve dualitenin anlaşılması, öğrenme yöntemleri, motivasyonların harekete geçirilmesi, yüzleşme süreçleri.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Kendi duygu-düşüncelerini ve davranışlara yansımasını tanır. Kendi duygu ve düşüncelerini söyler. Kendi değer ve amaçlarının farkına varır. Belirli bir anda ne hissettiğinin farkına varır. Kendi güçlü/zayıf yönlerini gözden geçirir. Kendi kişisel kararlarını oluşturur.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Başkasının duygularını anlayabilme. İyi bir dinleyici olmanın önemini kavrama. Kendisini başkasının yerine koymaya razı olma. Başkalarının bakış açılarıyla ilgilenme. Karşısındakileri anladığını gösterebilme.
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1) Duygu ve düşüncelerini bir amaç altında gruplayabilme. Yapabileceklerine olan inancını ve isteğini teşvik etme. Kendi kendini motive edebilme.
Alana Özgü Yetkinlik
1) Otomatik olarak yapılan günlük işleri, hissederek yapabilme. İşlere odaklanarak ve dolayısıyla severek yapabilme.
Öğrenme Yetkinliği
1) Çevresindekilerin hangi durumlarda şefkat ihtiyacı olduğunu fark edebilme. Başkasının şefkat ihtiyacı ile ilgili sorumluluk duyabilme. Yakın çevresinin şefkat ihtiyacını otomatik olarak yerine getirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) Kişisel eksikliklere, hatalara karşı anlayışlı olabilme. Hiçbir insanın mükemmel olmadığının farkına varabilme. Mevcut olumsuz duygularının herkeste olabileceğini kabul edebilme. Olumsuz duygularının sadece o an geçerli olduğunu idrak edebilme.

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) • Ders içeriğinin açıklanması • Sınavlar hakkında bilgiler verilmesi • Dönem içinde yapılacak uygulamaların açıklanması • Dönem bitirme projeler hakkında bilgi verilmesi • Ders Değerlendirmenin nasıl yapılacağı hakkında bilgi verilmesi
2) • Bireysel farkındalığın tanınması • Ben algısı
3) • Nefes kullanımı • Yaşamın anlaşılması ve tanımlanması • Nefes zihin ilişkisi
4) • Bireysel ve Toplumsal tercihlerin farkı • Tercihlerin farkındalığa ve üretkenliğe etkileri • Tercih mekanizması ve motivasyon
5) • Toplumsal kodların anlaşılması • Toplumsal kodların silinmesi
6) • Zihinsel süreçlerin tanınması • Duygu Düşünce Davranış etkileşimi • Duygu yönetimi • Zihin ve Hafıza yönetimi
7) • Denge unsurlarının anlaşılması • Normalizasyon • Toplum ve tehdit algısı • Determinizm
8) • Dual kavramların anlaşılması, dualite • Sorgusuz yargıların bireye ve topluma etkileri
9) • Üretkenlik ve motivasyonların anlaşılması • Öz motivasyon yaratma becerisi
10) • Yargıların tanınması • Yargılardan arınma • Sorumluluk ve Suçluluk
11) • Üretkenlik için zaman kullanımı • Zaman ve sürenin farkı / verimli kullanımları • Zaman yönetimi
12) • Öğrenme alışkanlıklarının anlaşılması • İstenilenin keşfi – ne istediğini bilen bir birey olma
13) • Bireysel yollar çizilmesi • Bireylerin üretkenliğinin yönlendirilmesi • Farkındalığın keşfi
14) • Öğretici sınav uygulaması

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Küçük Prens, Antoine de Saint-Exupéry
Martı Jonathan Livingston , Richard Bach
Diğer Kaynaklar: Marshall B. Rosenberg, Şiddetsiz İletişim.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Akran Değerlendirmesi
Anlatım
Beyin fırtınası /Altı şapka
Ders
Grup çalışması ve ödevi
Problem Çözme
Rol oynama
Seminer
Soru cevap/ Tartışma
Sosyal Faaliyet
Örnek olay çalışması

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Sözlü sınav
Ödev
Grup Projesi
Sunum
Akran Değerlendirmesi
Örnek olay sunma
Yarışma

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Uygulama 5 % 50
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Uygulama 16 64
Arazi Çalışması 1 4
Sınıf Dışı Ders Çalışması 16 64
Final 1 3
Toplam İş Yükü 177