YMD411 Marka İletişimiİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Geomatik MühendisliğiÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: YMD411
Ders İsmi: Marka İletişimi
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 5
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi AYŞE NAZLIHAN BEŞİKTAŞ
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi FATMA YONCA TUNÇ
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Dersin amacı;
• Marka kavramının doğasını ve bu kavramın stratejik yönetiminin işletmelerin rekabetçi pazarlama çevresinde hayatta kalabilmelerindeki önemli rolünü kavramak,
• Marka varlığı ve bu kavramın oluşturulduğu, ölçüldüğü ve ve yönetildiği süreç ile ilgili bilgi uygulama yeteneği/ yeterliliği ve stratejik marka yönetimi sürecinin her aşamasında teori ve uygulamalara aşinalık kazandırmaktır.
Dersin İçeriği: Markanın Bileşenleri, Marka türleri, marka yaratma, İsim, sembol ve slogan, Marka kimliği ve konumlandırma, Kişi Marka Kavramı, hikayeleştirme, marka iletişim kampanyası oluşturma.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Marka yönetimine ve hem geleneksel medyada hem de yeni medyada marka iletişimine ilişkin gerekli olan temel kavramları kavrama; markalama, konumlandırma, marka kimliği ve kişiliği, marka denkliği, marka iletişim stratejileri gibi temel kavramları açıklayabilme.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Marka iletişimine dair edinilen temel bilgiler ışığında, marka stratejileri oluşturabilme ve bu stratejileri uygulamaya koyabilme, doğru pazar ve hedef kitle analizleriyle marka ihtiyaçlarını tespit etme ve bu doğrultuda doğru konumlandırma, marka kimliği inşa etme süreçlerini hazırlama, markanın farklı ihtiyaçlarına yönelik kampanyalar tasarlayabilme.
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1) Marka iletişimine veya yönetimine yönelik bağımsız bir araştırma yürütebilmek, Bu araştırma bulgularını seminer ve konferanslarda savunabilmek. Marka iletişim stratejisi geliştirmeye yönelik olarak sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
Alana Özgü Yetkinlik
1) Marka iletişimi alanındaki bilimsel literatürü takip etme ve bu literatüre katkıda bulunabilme, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ve mesleki etik sorumluluk konularında bilinç geliştirebilme.
Öğrenme Yetkinliği
1) Marka iletişimine yönelik geliştirilen stratejiler ve kampanyalarda, iletişim disiplinin farklı alanlarından yararlanabilme, multidisipliner anlayışla marka iletişimi geliştirme ve yönetme. Marka yönetiminde de kullanılan ortak sosyal bilimler ve iletişim terminolojisini ve kavramlarını tanımlayıp, kullanabilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) Markaların da kimliği olan, yaşayan ve dönüşen varlıklar olduğu ön kabulü ile, marka kişiliklerini topluma faydalı, sosyal sorunlara duyarlı bir anlayışla inşa etme, toplumsal sorumluluk bilinci sosyal alana yönelik çalışmalar yürütme.

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Marka ve marka yönetimi.
2) Tüketici temelli marka varlığı
3) Marka konumlandırma ve değerler.
4) Marka varlığının kurulmasına yönelik marka unsurlarının seçilmesi.
5) Marka varlığının kurulmasına yönelik pazarlama programlarının tasarlanması.
6) Marka varlığının kurulmasına yönelik bütünleşik pazarlama iletişimi.
7) Marka varlığının kurulmasına yönelik ikincil marka bilgisinden faydalanma.
8) Vize sınavı
9) Marka performansının ölçümü ve yorumlanması.
10) Markalama stratejilerinin tasarlanması ve uygulanması.
11) Pazara yeni giren ürünlerin isimlendirilmesi ve marka genleşmesi.
12) Markanın zaman içinde yönetimi.
13) Markanın coğrafi sınırlar ve pazar bölümleri içinde yönetimi.
14) Genel değerlendirme ve tekrar.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: - Kahraman, Murat. Sosyal Medya 101 2.0, İstanbul; Mediacat Yayıncılık, 2013

- Stratten, Scott. Sosyal Medyada Yapılan Müthiş İşler / Vasat İşler, İstanbul; Mediacat Yayıncılık, 2012
Diğer Kaynaklar: - Kahraman, Murat. Sosyal Medya 101 2.0, İstanbul; Mediacat Yayıncılık, 2013

- Stratten, Scott. Sosyal Medyada Yapılan Müthiş İşler / Vasat İşler, İstanbul; Mediacat Yayıncılık, 2012

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Alan Çalışması
Anlatım
Beyin fırtınası /Altı şapka
Ders
Grup çalışması ve ödevi
Okuma
Ödev
Proje Hazırlama
Soru cevap/ Tartışma
Örnek olay çalışması

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev
Uygulama
Grup Projesi
Sunum
Raporlama
Örnek olay sunma

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 15 45
Sınıf Dışı Ders Çalışması 16 96
Final 1 3
Toplam İş Yükü 144