IE367 Occupational Health and Safetyİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: IE367
Ders İsmi: Occupational Health and Safety
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 5
Öğretim Dili: EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu Ders
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. HAMZA SAVAŞ AYBERK
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. HAMZA SAVAŞ AYBERK
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: mühendislik fakültesi mezunları iş yaşamlarında çoğu kez yönetim sorumluluğu almaktadırlar.yönetim görevleri sırasında çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki sorunlarını ve çözümleri bilmek zorundadırlar.bu alanda temel bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır
Dersin İçeriği: temel bilgiler,tarihçe,istatistik veriler,yasal altyapı,ulusal ve uluslararası örgütlenmeler,güvensiz davranışlar,güvensiz koşullar,iş kolları,risk etmenleri,iş kazaları,meslek hastalıkları,önlemler,iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) dersi tamamlayan öğrenciler iş yaşamında iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesinde duyarlı olabilir, yasa ve yönetmelikleri izleyip uygulanmasına katkı verebilirler, çalışanlara koruyucu donanımlar konusunda bilgi verebilir ve kullanımı izleyebilirler,çalışanların eğitimlerine katkı verir ve uyarılar yapabilirler.
2) • Sağlığın tanımlanması. Sağlığın önemi ve amacının açıklanması. • Hastalığın tanımlanması ve sınıflandırılması. • Bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıkların açıklanması. • Identification of health. Explaining the importance and purpose of health. • Identification and classification of the disease. • To explain infectious and non-communicable diseases. 2 • İşçi sağlığının tanımlanması, öneminin ve amacının açıklanması. • İşçi sağlığının sağlanmasında uyulması gereken temel ilkelerin sıralanması ve açıklanması. • İşçi sağlığını etkileyen etmenlerin sınıflandırılması ve anlatılması. • Defining worker health, explaining its importance and purpose. • List and explain the basic principles to be followed in ensuring worker health. • Classification and explanation of factors affecting worker health. 3 • İş sağlığında yapılması gereken kontrollerin ve alınması gereken sağlık raporlarının aktarılması • İşçi sağlığının sağlanmasında işyeri hekiminin öneminin açıklanması. • Transferring the controls to be made in the occupational health and the health reports to be taken • Explaining the importance of the workplace doctor in ensuring worker health. 4 • İşyerinde üretimi etkileyen sağlık problemlerinin açıklanması. • Meslek hastalığının tanımlanması, sınıflandırılması ve meslek hastalığından korunmak için alınacak önlemlerin anlatılması. • İşyeri sağlık politikaları ve bu politikaları etkileyen etmenlerin tartışılması. • Explanation of health problems affecting production in the workplace. • Describing the measures to be taken to define and classify occupational diseases and to protect them from occupational diseases. • Discussion of workplace health policies and the factors affecting these policies. 5 • Kriz yönetiminin tanımlanması. • Yangın nedenleri ve yangının önlenmesi için alınacak tedbirlerin açıklanması. • Deprem ve sel gibi afetlerde yapılması gereken davranışların sıralanması ve açıklanması. • Defining crisis management. • Explanation of the causes of fire and measures to be taken to prevent fire. • Listing and explaining the behaviors that should be done in disasters such as earthquakes and floods. 6 • Kırık- çıkık ve burkulmalarda, hayvan ısırması ve böcek sokmalarında ilkyardım uygulamalarının anlatılması. • Acil durumlarda ilkyardım uygulamaları ve hasta taşınmasında uyulması gereken kuralların açıklanması. • To explain first aid practices in broken-dislocations and sprains, animal bites and insect bites. • First aid practices in emergency situations and explanation of the rules to be followed in patient transport. 7 • İşçi sağlığı ve güvenliği açısında işverenin, sendikanın ve devletin sorumluluklarının açıklanması ve tartışılması.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
1) ilgili sektörlerin özellikleri
2) fiziksel,kimyasal,biyolojik risk etmenleri
Alana Özgü Yetkinlik
1) temel bilgiler tanımlar
2) istatistik bilgi anlama yorumlama
3) yasal düzenlemeler temel bilgiler
4) güvensiz davranışlar
5) ergonomik,psikososyal risk etmenleri
6) iş kazaları tanım nedenler sonuçlar
7) önlemler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1)
1) temel bilgiler
2) tarihçe
3) istatistik veriler ve değerlendirme
4) yasal düzenlemeler
5) ulusal ve uluslararası örgütlenmeler
6) güvensiz davranışlar,güvensiz koşullar
7) iş kolları
8) risk etmenleri
9) iş kazaları
10) meslek hastalıkları
11) önlemler
12) iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri
13) örnek olaylar
14) genel değerlendirme ve sonuçlar

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Bulunmamaktadır.
Diğer Kaynaklar: Bulunmamaktadır.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

1

1

2

4

5

7

8

9

3

6

Program Kazanımları
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
10) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
10) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Sunum

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Sunum 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 66
Sunum / Seminer 12 24
Ara Sınavlar 1 2
Final 1 2
Toplam İş Yükü 136