GEOM318 Kırsal Arazi Düzenlemesiİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Geomatik MühendisliğiÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: GEOM318
Ders İsmi: Kırsal Arazi Düzenlemesi
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 5
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu Ders
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. CENGİZ YILDIRIM
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi OKTAY AKSU
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Öğrencilere sürdürülebilir arazi yönetimi bakışıyla, kırsal alan düzenlemeleri ile ilgili yasal altyapıyı yorumlama, gerekli kavramsal ve teknik yöntemleri uygulama becerisi edindirmektir. Aynı zamanda, kırsal kalkınma, toprak reformu ve tarım reformu, toprak ve su ekonomisi, kırsal alanlardaki yerleşimin ve çevrenin düzenlenmesi gibi konular değerlendirilir.
Dersin İçeriği: Arazi Yönetimi ve Haklara Genel Bir Bakış, Ekonomik Kalkınma – Planlama – Kırsal Alanlar – Kırsal Kalkınma, Kırsal Arazi Düzenlemesi ile İlgili Tanımlar – Arazi Parçalanması, Kırsal Arazi Düzenlemesinin Türleri ve Etkileri
Arazi Sınıflandırmasında Dikkate Alınan Temel Arazi Ve Toprak Özellikleri
Türkiye’de Arazi Varlığı, 5403 Sayılı Arazi Kullanımı ve Toprak Koruma Yasası,
Kırsal Arazi Düzenlemelerinin Uygulama Süreci (Ön Etüt, Bilgi Sistemleri),
Kırsal Arazi Düzenlemelerinin Uygulama Süreci (Proje Sınırları, Derecelendirme)
Kırsal Arazi Düzenlemelerinin Uygulama Süreci (Blok, Yol ve Su Ağı Planlaması)
Kırsal Arazi Düzenlemelerinin Uygulama Süreci (Kamusal Yapılar, Uygulama ve Tescil), Türkiye’de Tarım ve Toprak Reformu Geçmişi, Gıda Güvenliği

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Kırsal alan ve arazi yönetimi ilişkilerini idrak eder; kırsal alanların düzenlenmesi ile ilgili toprak-arazi kullanım mevzuat hükümlerini anlar.
2) Kırsal alanlara ilişkin plan uygulama süreç ve yöntemlerini ortaya koyar; yasal ve teknik işlemleri tasarlar ve yönetir.
3) Kırsal toprak düzenlemelerine ilişkin mevzuatı (3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu) açıklar.
4) Kırsal alanlardaki mülkiyet ve arazi parçalanması sorunlarını yorumlar ve çözüm yaklaşımları önerir.
5) Kırsal arazi düzenlemelerindeki ölçme işleri, toprak verim endeksi derecelendirmesi, sulama – kurutma- ulaştırma-blok planlaması ve toprak dağıtım işlerini organize eder.
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Arazi Yönetimi ve Haklara Genel Bir Bakış -
2) Ekonomik Kalkınma – Planlama – Kırsal Alanlar – Kırsal Kalkınma -
3) Kırsal Arazi Düzenlemesi ile İlgili Tanımlar – Arazi Parçalanması -
4) Kırsal Arazi Düzenlemesinin Türleri ve Etkileri -
5) Arazi Sınıflandırmasında Dikkate Alınan Temel Arazi Ve Toprak Özellikleri -
6) Türkiye’de Arazi Varlığı -
7) 5403 Sayılı Arazi Kullanımı ve Toprak Koruma Yasası -
8) Yarı yıl sınavı -
9) Kırsal Arazi Düzenlemelerinin Uygulama Süreci (Ön Etüt, Bilgi Sistemleri) -
10) Kırsal Arazi Düzenlemelerinin Uygulama Süreci (Proje Sınırları, Derecelendirme) -
11) Kırsal Arazi Düzenlemelerinin Uygulama Süreci (Blok, Yol ve Su Ağı Planlaması) -
12) Kırsal Arazi Düzenlemelerinin Uygulama Süreci (Kamusal Yapılar, Uygulama ve Tescil) -
13) Türkiye’de Tarım ve Toprak Reformu Geçmişi -
14) Gıda Güvenliği -
15) Final Sınavı -

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Arazi Yönetimi, Prof. Dr. Nihat Enver ÜLGER, 2016, YEM Yayınları, İstanbul.
Diğer Kaynaklar: - Türkiye’de Kırsal Alan Yönetimi, Sabrina Kayıkçı, 2015, SAV Yayınları
- Dünden Bugüne Kırsal Gelişme Politikaları, Cevat Geray, 2011, Phoenix Yayınları
- Arazi Toplulaştırması Planlama ve Projelemesi, İsmet Arıcı & Tülin Akkaya Arslan, 2014, Dora Yayıncılık
- Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure, FAO, 2012
- The Design of Land Consolidation Pilot Projects in Central and Eastern Europe, FAO, 2003.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci. 3
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık. 2
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.) 1
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. 3
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. 3

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Ders

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Sözlü sınav
Ödev

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 15 3 45
Laboratuvar 4 3 12
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 2 30
Sunum / Seminer 1 10 10
Ödevler 1 40 40
Ara Sınavlar 1 10 10
Final 1 13 13
Toplam İş Yükü 160