CE217 Dynamicsİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar İnşaat Mühendisliği (İngilizce)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: CE217
Ders İsmi: Dynamics
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 7
Öğretim Dili: EN
Ders Koşulu: PHYS113 - Physics I
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu Ders
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: ÖZLEM VARDAR
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi ONUR GEDİK
Dr.Öğr.Üyesi HAYRETTİN KARCI
Doç. Dr. ZAFER KÜTÜĞ
Dr.Öğr.Üyesi SELİM DÜNDAR
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Dersin sonunda öğrenciler,

Konum, hız, ivme ve zaman arasındaki ilişkiyi anlar, göreli ve bağıl hareketleri belirler,
Newton'un 2. Yasasını tanımlar ve uygun sistemlere uygular,
Newton'un 2. Yasasından Enerjinin Korunumu ve Momentum eşitliklerini türetir,
Kinematik ve kinetiğin prensiplerini rijit cisimlere dönmelerini göz önünde tutarak uygular,
Serbest ve zorlamalı titreşimleri tanımlar,

hale gelir.
Dersin İçeriği: Mekanik sistemlerin tasarım ve analizinde mühendislik mekaniğinin prensiplerinin ve uygulamalarına giriş. Kinetik parametrelerin, hareket eden bir cismin konumu, hızı ve ivmesinin belirlenmesi. Hız, ivme, açısal hız ve açısal ivme arasındaki farkların anlaşılması. Meksanik bir sistemi serbest cisim diyagramı ile temsil edilmesi. Dengelenmemiş kuvvetlerin nasıl parçacık olarak kabul edilebilecek cisimlerde harekete yol açtığının anlaşılması, ve bu sürecin basit yönlerden analiz edilmesi. Mekaniğin prensiplerini kullanılarak mekanik sistemlerin dengelenmemiş kuvvetlerini ve kinematik parametrelerinin belirlenmesi. Bağlama kolları, kayıcı mesnetler ve mafsallardan oluşan rijit cisim hareketinin basit hallerinin analiz edilmesi. Dengelenmemiş kuvvetlerin rijit cisimlerin kütle merkezinde nasıl harekete sebep olduğunun anlaşılması, bu sürecin basit hallerinin analiz edilmesi. Bu durumun basit hallerinin nasıl rijit cismin dönmesine sebep olduğunun analiz edilmesi.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Konum, hız, ivme ve zaman arasındaki ilişkiyi anlar, göreli ve bağıl hareketleri belirler.
2) Newton'un 2. Yasasını tanımlar ve uygun problemlere tatbik eder.
3) Newton'un 2. Yasasından enerjinin korunumu ve momentum denklemlerini türetir.
4) Zorlanmış ve serbest titreşimleri tanımlar.
5) Newtonun hareket denklemini rijit cisimlere uygulanması
6) İş ve enerji ve İmpuls-Momentumun rijit cisimlere uygulanması
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) DİNAMİĞE GİRİŞ VE PARÇACIĞIN KİNEMATİĞİ
2) PARÇACIĞIN KİNEMATİĞİ
3) PARÇACIĞIN KİNEMATİĞİ
4) PARÇACIĞIN KİNETİĞİ
5) PARÇACIĞIN KİNETİĞİ
6) PARÇACIĞIN KİNETİĞİ
7) PARÇACIĞIN KİNETİĞİ
8) PARÇACIĞIN KİNETİĞİ
8) PARÇACIĞIN KİNETİĞİ
9) YILİÇİ 1
10) MEKANİK TİTREŞİMLER
11) RİJİT CİSMİN DÜZLEMDE KİNEMATİĞİ
12) RİJİT CİSMİN DÜZLEMDE KİNETİĞİ
13) RİJİT CİSMİN DÜZLEMDE KİNETİĞİ
14) RİJİT CİSMİN DÜZLEMDE KİNETİĞİ

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: • R.C. Hibbeler, Mechanics for Engineers: Dynamics, Pearson, 2016, 14th Ed.
• R.C. Hibbeler, Solution Manual for Engineering Mechanics, Prentice Hall, 12th Ed.
• Meriam, J. L. and Kraige, L.G., Engineering Mechanics: Dynamics, Vol.II, Thirth Eds., John Willey, 1993.
• Beer, F. P. and Johnston, Jr. E. R., Vector Mechanics for Engineers: Dynamics, Vol.II, McGraw Hill,1962.
Diğer Kaynaklar: • Mehmet OMURTAG, DİNAMİK, 3. Baskı, Birsen Yayınevi.
• Mehmet OMURTAG, DİNAMİK – ÇÖZÜMLÜ PROBLEMLERİ, 3. Baskı, Birsen Yayınevi.
• Şuhubi, E. S., Rijit Cisimler Dinamiği, İTÜ Yayınları, 1981.
• Aköz, A. Y. ve Omurtag, M. H., Mühendisler için Mekanik: Dinamik, Beta Basım, 1993.
• Tameroğlu, S. S. ve Özbek, T., Mühendisler için Dinamik, İnkilap ve Aka Basım, 1989.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

Program Kazanımları
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. 5
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Ders
Ödev
Problem Çözme

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev
Uygulama

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 8 112
Ödevler 14 3 42
Ara Sınavlar 1 3 3
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü 202