CE203 Engineering Geologyİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar İnşaat Mühendisliği (İngilizce)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: CE203
Ders İsmi: Engineering Geology
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 5
Öğretim Dili: EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Bölüm Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi SAEID ZARDARI
Dersi Veren(ler): Dr. BİLİNMİYOR BEKLER
Doç. Dr. AHMET KARAKAŞ
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Jeoloji bilimi aracılığı ile Yerkürenin oluşum süreçleri, tektonik faaliyetleri ve içeriğine yönelik bilgiler ile Ölçme Bilgisi kapsamında yapılan analiz ve çalışmaların İnşaat Mühendisliği Tasarım ve Uygulamalarında önem ve gerekliliğinin vurgulanması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: İnşaat Mühendisliğinde Jeoloji bilimi ve Ölçme Bilgisi çalışmaları/ Yerküre: Oluşum süreci, katmanlar ve içeriği/ Volkanik kayaçların oluşumu/ Çökelti kayaçların oluşumu/ Başkalaşım kayaçların oluşumu/ Tektonik hareketliliklerin sebep olduğu göçük, oturma, toprak kayması ve deprem gibi afetler/ İnşaat malzemesi olarak jeolojik oluşumlar/ İnşaat mühendisliğinde Ölçme bilgisi çalışmaları kapsam ve içeriği/ İnşaat mühendisliği uygulamalarında yapısal elemanların doğru ve hassas yerleştirilmelerine yönelik çalışmalar/ Ölçme amaçlı kullanılan okuma cihazlarının tanıtılması/ Yapılan okumalardan hareket ile konum, kot ve uzaklıkların hesaplanması, yapısal elemanların yerleştirme işlemi ve aşamalarının belirlenmesi/ Yapılan okumalardan hareket ile konum, kot ve uzaklıkların hesaplanması, yapısal elemanların yerleştirme işlemi ve aşamalarının belirlenmesi

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Jeoloji biliminin İnşaat Mühendisliğine yönelik çalışma ve ilgi alanlarını açıklayabilecektir
2) Yerkürenin oluşumu sürecinde ve halen etkin olan tektonik hareketlerin sebep ve sonuçları ile yerkürenin yapısal içeriğini açıklayabilecektir.
3) Kaya türlerini ve oluşum mekanizmalarını değerlendirebilecektir.
4) Yerkürenin sürekli etkileşim halinde olan plakalardan oluşmakta olduğu bilgisi ile bu plaka hareketlerinin sonucu olarak dağ/sıradağ, volkanik aktiviteler, depremler ve etkilerini tanımlayabilecektir.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Jeolojinin ve İnşaat Jeolojisi’nin tanımı, konusu, uğraş alanları, İnşaat Mühendisliği’ndeki yeri; Levha Tektoniği, Depremler (Oluş mekanizması, çeşitleri, deprem dalgaları, büyüklük, depremin mühendislik işlerindeki önemi). -Tony Waltham, Foundations of Engineering Geology
2) Yerkabuğunu oluşturan maddeler (Mineral ve özellikleri, sınıflandırılmaları, kullanıldıkları yerler, Mühendislikteki önemleri), Kayaç yapıcı mineral sınıfları. Tony Waltham, Foundations of Engineering Geology
3) Kayaçların tanımı, mağmatik, sedimenter ve metamorfik kayaçlar ve özellikleri, bulundukları ortamlar ve oluşum şekilleri, kayaçların mühendislik özellikleri ve kullanıldıkları alanlar. Tony Waltham, Foundations of Engineering Geology
4) Kayaçların direnç özellikleri, yapı ve dokuları, tektonik deformasyonları, doğrultu ve eğim kavramları, kıvrım tipleri, faylar, süreksizlikler ve mühendislikteki önemleri. Tony Waltham, Foundations of Engineering Geology
5) Kayaçların ve Süreksizliklerin İnşaat Mühendisliği açısından sınıflandırılması, kaya şevlerinin duraylılığı. Süreksizliklerin özelliklerinin yüzeyde ve sondajlarda tayini, TCR; SCR RQD, Zemin etüd sondajları değerlendirilmesi, sondaj derinliği ve yeri tayini, sondaj deneyleri ve sondaj logunun hazırlanması, değerlendirilmesi. Tony Waltham, Foundations of Engineering Geology
6) Kitle Hareketleri (Krip, Heyelan, kaya düşmesi, kaya devrilmesi, çökme v.b.) Nedenleri, Önlemleri, Temel Jeolojisi (Jeolojik faktörlerin temel tipi seçimine etkisi, temel zemini, yol, güzergâhlarında Mühendislik Jeolojisi çalışmaları), Tünel-Metro güzergâh seçimleri, güzergâhlarda geçilen jeolojik ortamlarda karşılaşılabilecek mühendislik sorunları ve önlemlerinin güncel örnekler ile tanıtılıp, tartışılması. Tony Waltham, Foundations of Engineering Geology
7) Mühendislik Jeolojisi Haritaları (Özellikleri, sınıflandırma, topoğrafik kesit hazırlanması, jolojik kesit çıkarılması ve kesitler üzerinde gösterilen tünel veya metro güzergâhının çizilmesi, karşılaşılabilecek mühendislik sorunları). Tony Waltham, Foundations of Engineering Geology
8) Baraj Jeolojisi: Barajlar ve baraj inşaatlarında jeolojik kriterler; Türleri, özellikleri, Baraj yapımında mühendislik jeolojisi çalışmaları ve baraj tipi ve yeri seçimine etki eden faktörler, kayaçların baraj yapımına ve çevreye etkisi. Tony Waltham, Foundations of Engineering Geology
9) Ara sınav Tony Waltham, Foundations of Engineering Geology
10) Tünel Jeolojisi: Tüneller ve Tünel İnşaatlarında Jeolojik Kriterler; Tünel tipleri, özellikleri, tünel güzergâhı seçiminde göz önünde bulundurulacak jeolojik kriterler, maliyeti etkileyen faktörler, kazı yöntemleri, tünel açılmasında karşılaşılan olaylar, gerilme dağılımları Tony Waltham, Foundations of Engineering Geology
11) Kayaçların tünel açma yönünden sınıflandırılması, tünellerde karşılaşılan jeolojik sorunlar, tünellerde su, gaz ısı sorunları; tünel açma yöntemleri vb. Jeolojik yapının gerilme durumuna etkileri. Tony Waltham, Foundations of Engineering Geology
12) Yeraltı Suları ( Yeraltı suları ile ilgili önemli kavramlar, yağış, kaynaklar, suyun yer altında bulunuşu, akifer tipleri, karstik yapılar, yeraltı su seviyesi, türleri ve değişimi, yeraltı sularının korunması, yeraltı sularının mühendislikteki önemi) Tony Waltham, Foundations of Engineering Geology
13) Drenaj: Tanımı, yüzeysel drenaj, yeraltı drenajı, dren yapıları. Tony Waltham, Foundations of Engineering Geology
14) Jeolojik, Mühendislik Jeolojisi ve Geoteknik Etüdler: Tanımları, özellikleri, farklılıkları, etüdlerde yapılması gerekli çalışmalar ve Geoteknik Etüd Raporları’nın hazırlanması Tony Waltham, Foundations of Engineering Geology

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Tony Waltham, Foundations of Engineering Geology, Spon Press, 2009, ISBN: 9780415469609.
“Mühendisler için Jeoloji Bilgileri, Genişletilmiş 2. Baskı” (2013), Prof.Dr.Mustafa YILDIRIM, Prof.Dr.Erkan GÖKAŞAN

Diğer Kaynaklar: Bulunmamaktadır.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

Program Kazanımları
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Ders
Ödev
Problem Çözme

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 6 84
Ödevler 5 2 10
Küçük Sınavlar 4 1 4
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 144