CE403 Water Supply And Sewage Systemsİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar İnşaat Mühendisliği (İngilizce)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: CE403
Ders İsmi: Water Supply And Sewage Systems
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 5
Öğretim Dili: EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Bölüm Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi AGNE KARLIKANOVAITE- BA
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. HAMZA SAVAŞ AYBERK
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: 1.Altyapı bileşenlerinin planlanması ve projelendirilmesine ait gereksinimleri belirleme, değerlendirme ve Dersin Amacı tasarlama becerisini kazandırma
2.Çevre sağlığı açısından gerekli altyapı sistemlerinin oluşturulması ve kontrolüne yönelik gerekli
Dersin İçeriği: Su kaynağı ve kanalizasyon sistemlerinin önemi. Su kaynakları. Suyun kaynaktan alınıp atık su olarak atılıncaya kadar geçen süreçler. Su ihtiyacı. Su yönlendirme yöntemleri. Su depolama. Alım türleri.
Tedarik hatlarında karşılaşılan tipik sorunlar. Yağmursuyu tahliye sistemleri hesaplamaları. Atık su (kanalizasyon suyu) sistemleri hesaplamaları. Su arıtma ve atık suyun atılması.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) To evaluate various sources of water in terms of quantity and quality. To estimate the water demand considering future projection of population. To explain the components of water supply scheme including pipe network, distribution systems, valves and fitting. To estimate the quantity of sanitary and storm sewage. To explain essential features of various types of sewers and sewer appurtenances.
2) I. Çıktıları süresi ve su tüketimi hakkındaki bilgilere vakıf olma; II. Yüzeysel ve yeraltı suyu kaynaklarının kullanımı ve yeraltı suyu hidroliği hakkındaki bilgilere vakıf olma; (Course Learning III. Suların iletilmesi ve depolanması, boy kesit geçirme ve hidrolik prensipleri kullanarak şehre içme Outcomes) suyunun temin edilmesini projelendirme; IV. Farklı iterasyon metotlarını kullanarak içme suyu şebekelerinin tasarımını yapabilme; V. Atık su toplama sistemleri hakkındaki bilgilere hakim olma, atık su kanal hesabına esas alınacak debileri belirleyerek tasarımını yapabilme;
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Altyapı sistemlerine genel bakış, Nüfus tahmin yöntemleri
2) Nüfus tahmin yöntemleri, Su ihtiyacının belirlenmesi
3) Yeraltı suyu hidroliği, Kuyular, Drenaj boruları, Galeriler, Sızdırma sistemleri, Deniz suyu girişimi
4) Yüzeysel su kaynakları, Su alma yapıları, Suyun iletimi
5) Su isale hatları, Pompa istasyonları
6) Hazneler, İçme suyu şebekeleri ve tasarımı
7) İçme suyu şebekeleri ve tasarımı, Su şebekelerinin tasarımında bilgisayar uygulamaları
8) İçme suyu isale hatları ve şebekelerinde kullanılan borular, vanalar, boruların döşenmesi, kazısız inşa teknikleri, su kayıp ve kaçakları
9) Vize
10) Atıksu kanalizasyon şebekesinin tasarımı ve bilgisayar uygulamaları
11) Yağmur suyu sistemleri, Yağmur suyu debilerinin hesabı
12) Yağmur suyu şebekesinin tasarımı ve bilgisayar uygulamaları
13) Atıksu kanalizasyon ve yağmur suyu uzaklaştırma borularının döşenmesi, kazısız inşa teknikleri, bacalar, atıksu pompa istasyonları, dolu savaklar, ters sifonlar ve yağmur suyu geciktirme hazneleri
14) İsale hatları, şebekeler ve kanalizasyon sistemlerinin işletilmesi, Maliyet Analizi

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Terence, J. McGhee, Water Supply and Sewerage, 6th Edition, Mc Graw-Hill.
Diğer Kaynaklar: Terence, J. McGhee, Water Supply and Sewerage, 6th Edition, Mc Graw-Hill.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

1

Program Kazanımları
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Ders
Seminer

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Ödev
Bireysel Proje
Sunum

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 8 112
Ödevler 1 4 4
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 162