CE417 Soil Mechanics IIIİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar İnşaat Mühendisliği (İngilizce)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: CE417
Ders İsmi: Soil Mechanics III
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 5
Öğretim Dili: EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Bölüm Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi SAEID ZARDARI
Dersi Veren(ler):
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: İnşaat mühendisliği projelerinde bir mühendislik malzemesi olarak zemin (ve kaya) ile ilgilenen teknoloji.
Dersin İçeriği: Bu sınıf, zemin mekaniği ilkelerinin uygulanmasını sunar. Aşağıdaki konuları ele alır: toprakların kökeni ve doğası; toprak sınıflandırması; efektif gerilme ilkesi; hidrolik iletkenlik ve sızıntı; kohezyonsuz ve kohezyonlu zeminlerin gerilme-şekil değiştirme-dayanımı ve yanal zemin gerilmelerine uygulanması; taşıma kapasitesi ve şev stabilitesi; konsolidasyon teorisi ve oturma analizi; ve tasarım uygulamasında zemin özelliklerinin değerlendirilmesi için laboratuvar ve saha yöntemleri.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Zeminlerdeki gerilmeler hakkında bilgi sahibi olur
2) Laboratuvar deneyleri ile zeminin kayma mukavemetini belirleyebilir
3) Yanal zemin basınçlarını hesaplayarak istinat yapılarını çözün
4) Şev stabilite analizi yapabilir
5) Geosentetikler hakkında bilgi sahibi olmak
6) Sondaj ve numune alma tekniklerini öğrenir ve jeoteknik rapor hazırlayabilir
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Toprak Bileşimi, İndeks Özellikleri ve Toprak Sınıflandırması, Toprak Yapısı ve Çevresel Etkiler Principles of Geotechnical Engineering, B.M. Das
2) Kuru Zemin: Gerilmeler, Gerilme-Gerilme-Dayanıklılık Özellikleri Principles of Geotechnical Engineering, B.M. Das
3) Yanal Toprak Basınçları ve İstinat Duvarları Principles of Geotechnical Engineering, B.M. Das
4) Kum Üzerine Sığ Temeller: Taşıma Kapasitesi Principles of Geotechnical Engineering, B.M. Das
5) Efektif Gerilme Prensibi ve Kılcallık, Tek Boyutlu Akış, İki Boyutlu Akış Principles of Geotechnical Engineering, B.M. Das
6) Geçirgenlik katsayısı Principles of Geotechnical Engineering, B.M. Das
7) Doymuş Killerin Gerilme-Gerilme-Dayanım Davranışı -Principles of Geotechnical Engineering, B.M. Das
8) Yanal Toprak Basınçları, Eğim Kararlılığı -Principles of Geotechnical Engineering, B.M. Das
9) Ara sınav Principles of Geotechnical Engineering, B.M. Das
10) Rulman Kapasitesi, Giriş, Boşluk Basıncı Parametreleri ve Drenajsız Kesme Principles of Geotechnical Engineering, B.M. Das
11) Konsolidasyon ve İkincil Sıkıştırma Principles of Geotechnical Engineering, B.M. Das
12) Stabilite Değerlendirmesi: Yapışkan Zeminler Principles of Geotechnical Engineering, B.M. Das
13) oturma analizleri Principles of Geotechnical Engineering, B.M. Das
14) oturma analizleri Principles of Geotechnical Engineering, B.M. Das

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: “Advanced Soil Mechanics”, B.M. Das, 5th Edition, CRC Press, 2020.
“Çözümlü problemlerle temel zemin mekaniği”, Prof.Dr. Bayram Ali Uzuner, Derya Kitabevi, Trabzon, 2005.
Diğer Kaynaklar: “Geoteknik Mühendisliğine Giriş”, Thomas C. Sheahan, William D. Kovacs, Robert D. Holtz, 2.basımdan çeviri, Nobel Akademik yayıncılık, 2015.
“Principles of Geotechnical Engineering”, B.M. Das, 8th Edition, Cengage Learning, 2010.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

Program Kazanımları
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Ödev

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 7 98
Küçük Sınavlar 4 1 4
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 148