CENG391 Database Management Systemsİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: CENG391
Ders İsmi: Database Management Systems
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 7
Öğretim Dili: EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Bölüm Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. PINAR YILDIRIM
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi NİGAR TUĞBAGÜL ALTAN GÜLGÜN
Prof. Dr. PINAR YILDIRIM
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Veritabanı yönetim sistemleri dersinin amacı, öğrencileri veritabanı yönetim sistemlerinin ve SQL dilinin temel kavramları hakkında eğitmek ve ilişkisel veritabanı sistemini kullanarak veritabanı geliştirmeyi tanıtmaktır.
Dersin İçeriği: Veri tabanı sistemlerine giriş. Varlık-ilişki modellemesi. İlişkisel model. Veri açıklaması ve sorgu dili. Normal formlar ve veritabanı tasarımı. Fiziksel tasarım ve erişim stratejileri. Güvenlik, bütünlük ve güvenilirlik. Veritabanı tasarımı ve uygulama projesi.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Veri tabanı yönetim sistemleri kavramlarını açıklayabilme
2) Veritabanı sistemlerinin tasarım ve kurulması ile ilgili konuları tanımlayabilme
3) Kavramsal, mantıksal, fiziksel ve İlişkisel veritabanı modellemenin açıklanabilmesi
4) Yapısal Sorgulama Dilini(SQL) kullanabilme
5) Veritabanları geliştirebilme ve yönetme
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Dosya işlemenin dezavantajları • Veri bağımlılığı ile ilgili sorunlar • Veri yedekliliği ile ilgili sorunlar • Veritabanı yaklaşımının avantajları •Veritabanı Yönetim sistemi • Veritabanı yönetim sistemi maliyetleri ve riskleri • Veritabanı sisteminin unsurları • Kurumsal veri modeli • Veritabanı geliştirme yaşam döngüsü • Veritabanı şeması • İlgili kişiler Kitabın 1-4 bölümlerinin okunması Modern Database Management Jeffrey A. Hoffer, V. Ramesh, Heikki Topi @2013|Prentice Hall|10th Edition ISBN 0-13-608839-2
2) . Veri modellemesinin önemi • Varlıklar, ilişkiler ve nitelikler için nasıl iyi isimler ve tanımların yapılması • Tekli, ikili ve üçlü ilişkileri ayırt etme yöntemlerinin tanımlanması • Farklı nitelik türlerinin, varlıkların, ilişkilerin ve önemlilik modelinin açıklanması • Ortak iş durumları için varlık-ilişki diyagramlarının nasıl çizileceğinin tanımlanması. • Çoka çok ilişkilerin ilişkisel varlıklara nasıl dönüştürüleceğinin açıklanması. Modern Database Management Jeffrey A. Hoffer, V. Ramesh, Heikki Topi @2013|Prentice Hall|10th Edition ISBN 0-13-608839-2
3) Süper tipler ve alt tipler İlişkiler ve alt tipler. Genelleme ve özelleştirme Kısıtlamalar Modern Database Management Jeffrey A. Hoffer, V. Ramesh, Heikki Topi @2013|Prentice Hall|10th Edition ISBN 0-13-608839-2
4) İlişki modelinin bileşenleri. İlişkiler E-R modeli Anahtar alanlar. İlişkisel bütünlük kısıtlamaları. E-R ve EER diyagramlarını ilişkilere dönüştürme. Modern Database Management Jeffrey A. Hoffer, V. Ramesh, Heikki Topi @2013|Prentice Hall|10th Edition ISBN 0-13-608839-2
5) Fiziksel veritabanı tasarımı Alanların tasarımı Veri tiplerinin seçimi Alan veri bütünlüğü Modern Database Management Jeffrey A. Hoffer, V. Ramesh, Heikki Topi @2013|Prentice Hall|10th Edition ISBN 0-13-608839-2
6) İlişkisel veritabanı örneği Modern Database Management Jeffrey A. Hoffer, V. Ramesh, Heikki Topi @2013|Prentice Hall|10th Edition ISBN 0-13-608839-2
7) Tek ilişki işlemleri: SELECT ve PROJECT Set Teori ve İlişkisel Cebir işlemleri İkili iliskiler: JOIN ve DIVISION
8) Arasınav1 Modern Database Management Jeffrey A. Hoffer, V. Ramesh, Heikki Topi @2013|Prentice Hall|10th Edition ISBN 0-13-608839-2
9) SQL'e genel bakış SQL tarihçesi SQL'in faydaları SQL ortamı DDL,DML,DCL ve veritabanı geliştirme işlemi SQL veritabanı tanımı Tablo yaratma Veri entegrasyon kontrolleri Tabloları değiştirme ve güncelleme Select komutu ile sorgular Modern Database Management Jeffrey A. Hoffer, V. Ramesh, Heikki Topi @2013|Prentice Hall|10th Edition ISBN 0-13-608839-2
10) Insert,Update ve Delete işlemleri Çoklu tablolarla işlemler Natural join Outer Join Altsorgularla çoklu tablo işlemleri Modern Database Management Jeffrey A. Hoffer, V. Ramesh, Heikki Topi @2013|Prentice Hall|10th Edition ISBN 0-13-608839-2
11) Arasınav2 Modern Database Management Jeffrey A. Hoffer, V. Ramesh, Heikki Topi @2013|Prentice Hall|10th Edition ISBN 0-13-608839-2
12) Veri normalleştirme İyi organize edilmiş ilişkiler Tablolardaki anormallikler Fonksiyonel bağımlılıklar ve anahtarlar Birinci normal form İkinci normal form Üçüncü normal form Modern Database Management Jeffrey A. Hoffer, V. Ramesh, Heikki Topi @2013|Prentice Hall|10th Edition ISBN 0-13-608839-2
13) Veritabanı uygulamaları Modern Database Management Jeffrey A. Hoffer, V. Ramesh, Heikki Topi @2013|Prentice Hall|10th Edition ISBN 0-13-608839-2
14) Proje sunumları
15) Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Modern Database Management
Jeffrey A. Hoffer, V. Ramesh, Heikki Topi
@2013|Prentice Hall|10th Edition
ISBN 0-13-608839-2
Diğer Kaynaklar: Veritabanı Sistemleri Dersi Teoriden Pratiğe
Nergiz Ercil Çağıltay, Gül Tokdemir
@2010|Seçkin Yayıncılık|1.baskı
ISBN 978-605-61091-0-2

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

Program Kazanımları
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
10) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
10) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Ders
Proje Hazırlama

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Grup Projesi

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Projeler 1 % 15
Ara Sınavlar 2 % 40
Final 1 % 45
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 55
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 45
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Proje 1 40 40
Ara Sınavlar 2 40 80
Final 1 45 45
Toplam İş Yükü 207