YMD417 Dijital Arayüz Tasarımıİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Geomatik MühendisliğiÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: YMD417
Ders İsmi: Dijital Arayüz Tasarımı
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 4
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. IBRAHIM ALTAN GUVENNI
Dersi Veren(ler):
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Kullanıcı arayüzü tasarımı, insan ve bilgisayar sistemlerinin arasındaki bağlantı noktasıdır ve insan bilgisayar etkileşiminin çalışma alanlarından biridir. Bu nedenle arayüz tasarımı büyük öneme sahiptir. Dersin amacı öğrencilere kullanıcı arayüz tasarımı hakkında disiplinlerarası bir bakış açısı sağlamaktır. Öğrencilerin bu alana ilişkin prensipleri öğrenerek kullanılabilir ve etkili arayüz tasarımları ortaya çıkarmalarını sağlamaktır. Yalnızca görsel tasarım konusunda bilgi edinmeleri değil, aynı zamanda tasarım için araştırma yapma, kullanıcı ihtiyaçlarını belirleme, tasarım problemini ortaya koyma, tasarlama, test etme ve değerlendirme gibi süreçlerle birlikte tüm tasarım sürecini öğrenmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: Arayüz tasarımının tanımı, tarihsel gelişimi, kullanım alanları, yararlanılan güncel teknolojiler, etkileşimlilik kavramı ve temel prensipleri, iyi bir arayüz tasarımının özellikleri ve önemi, kullanıcı odaklı tasarım, arayüz tasarımının temel prensipleri, tasarım süreci, veri görselleştirme, kullanılabilir nitelikteki tasarımların özellikleri, kullanılabilirlik testleri.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Arayüz tasarımını anlama ve bu alandaki temel terminolojiyi öğrenme. Arayüz tasarımında önemli olan kriterleri öğrenme.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Daha önce gerçekleştirilmiş arayüz tasarımlarını analiz edebilme, eleştirebilme. Arayüz tasarımında kullanılan eleman ve prensiplerden faydalanarak kendi tasarımlarını yaratabilme.
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1) Arayüz tasarımı alanında edindiği bilgilerin günlük hayattaki pek çok konuda gelişim sağlayabileceğini anlama. Bir takım çalışması içerisinde nasıl davranılması gerektiğini öğrenme. Portfolyo için tasarım geliştirme.
Alana Özgü Yetkinlik
1) Arayüz tasarımına ilişkin ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
Öğrenme Yetkinliği
1) Arayüz tasarımı alanına ilişkin edindiği bilgileri alanındaki diğer disiplinlere aktarabilme. Mezuniyet sonrasında da alanda edindiği kazanımları kullanabilme ve ihtiyacı olduğunda kendi öğrenim gereksinimlerini saptayabilme ve planlama yaparak hedefine ulaşma.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) Arayüz tasarımı alanında edindiği bilgileri karşılaştığı problemleri çözmek için kullanabilme. Arayüz tasarımı alanında edindiği bilgi ve deneyimlerini toplumsal sorumluluk bilinci ile birleştirip yaşadığı sosyal çevre için yapıcı projeler önerip uygulayabilme.

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Arayüz tasarımının tanımı. Kullanıcı deneyimi tasarımı. https://faculty.washington.edu/ajko/books/uist/theory.html. https://www.interaction-design.org/literature/topics/ui-design. Debbie Stone, Caroline Jarrett, Mark Woodroffe, Shailey Minocha-Morgan Kaufmann. User Interface Design and Evaluation.
2) Arayüz tasarımının kısa tarihçesi. Kullanım alanları ve yararlanılan güncel teknolojiler. Arayüz tasarımında kullanılabilecek tasarım programları. https://faculty.washington.edu/ajko/books/uist/history.html.
3) İyi bir arayüz tasarımının özellikleri ve önemi. Kullanıcı odaklı tasarım. Donald A. Norman, The Design of Everyday Things. Wilbert O. Galitz. The essential guide to user interface design: An introduction to GUI design principles and techniques.
4) Etkileşimlilik ve etkileşim tasarımı kavramları. Etkileşimin temel prensipleri. Michael Salmond and Gavin Ambrose, The Fundamentals of Interactive Design.
5) Arayüz tasarımında temel prensipler Ben Shneiderman tarafından oluşturulan 8 altın kural İzlenecek videolar: https://www.coursera.org/learn/ui-design/lecture/XZTrX/design-principles-visibility-feedback-mappings-constraints Okunacak ekstra kaynaklar: Bill Moggridge, Designing Interactions. Apple OS X Human Interface Guidlines. https://www.interaction-design.org/literature/article/shneiderman-s-eight-golden-rules-will-help-you-design-better-interfaces.
6) Tasarım Süreci: Araştırma, ihtiyaç analizi ve fikir geliştirme. Okunacak ekstra kaynaklar: Jesse James Garrett, The Elements of User Experience: User-Centered Design for the Web and Beyond. Ödev-2: Site haritası ve wireframe oluşturma.
7) Vize Sınavı. ..
8) Tasarım Süreci: İçeriğin Düzenlenmesi, Bilgi Mimarisi, Wireframe oluşturma. Okunacak ekstra kaynaklar: Jesse James Garrett, The Elements of User Experience: User-Centered Design for the Web and Beyond. Ödev-3: Site haritası ve wireframe oluşturma.
9) Tasarım süreci ve görsel iletişim: Gestalt, Görsel tasarım ilkeleri. Okunacak ekstra kaynaklar: Amy Arntson (2012). “Graphic Design Basics” Ödev-4: Belirlenen ilkeleri kullanarak bir tasarım ortaya koyma.
10) Tasarım Süreci ve Görsel İletişim: Layout ve ızgara sistemi. Okunacak ekstra kaynaklar: Gavib Ambrose and Paul Harris (2011). Layout. Ödev-5: Web için kullanılabilecek bir layout oluşturulması
11) Tasarım Süreci ve Görsel İletişim: Renk ve tipografi. Okunacak ekstra kaynaklar: Ellen Lupton, Type on Screen. Dave Wood, Interface Design. Ödev-6: Renk ve tipografi çalışması.
12) Tasarım Süreci ve Görsel İletişim: Göstergebilim, ikonografi ve metafor. Final projesinin açıklanması. Okunacak ekstra kaynaklar: Dave Wood, Interface Design. İzlenecek videolar: Key Principles of Visual Semiotics, Visible Language, User-interface and User-centered Design. https://www.youtube.com/watch?v=AeXjEUZNswY&t=3s Sınıf Çalışması: Metaforlar üzerinden düşünerek bir konsept ortaya çıkarmak.
13) Tasarım Süreci ve Görsel İletişim: Arayüz tasarımında illüstrasyon, fotoğraf ve hareketli görüntü kullanımı. Final projesi ile ilgili geri bildirim verilmesi. Okunacak ekstra kaynaklar: Michael Salmond and Gavin Ambrose, The Fundamentals of Interactive Design.
14) Arayüz tasarımı ve veri görselleştirme Veri görselleştirme ve bilgi grafikleri. Final projesi ile ilgili geri bildirim verilmesi. Okunacak ekstra kaynaklar: Scott Murray, Interactive Data Visualization for the Web. Stephen Few, Data visualization: Past, present, and future.
15) Arayüz tasarımı ve kullanılabilirlik. Kullanılabilir nitelikteki tasarımların özellikleri. Kullanılabilirlik testleri. Final projesi ile ilgili geri bildirim verilmesi. Okunacak ekstra kaynaklar: Jakob Nielsen, 1999. Designing Web Usability: The Practice of Simplicity

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Donald A. Norman. The Design of Everyday Things.
Ben Schneiderman. Designing the User Interface.
Diğer Kaynaklar: Alan Cooper and Andrew Singer. About Face: The Essentials of User Interface Design.
Kevin Mullet and Darrell Sano. Designing Visual Interfaces: Communication Oriented Techniques.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Alan Çalışması
Anlatım
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Grup çalışması ve ödevi
Ödev
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Web Tabanlı Öğrenme

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev
Uygulama
Bireysel Proje
Grup Projesi
Sunum
Bilgisayar Destekli Sunum

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 2 % 10
Projeler 1 % 40
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 16 48
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 45
Proje 16 32
Ara Sınavlar 1 3
Toplam İş Yükü 128