LAW204 International To EU lawİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Geomatik MühendisliğiÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: LAW204
Ders İsmi: International To EU law
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 5
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu Ders
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi MEHMET AKIF POROY
Dersi Veren(ler): Belirsiz Personel
Dr.Öğr.Üyesi MEHMET AKIF POROY
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu ders, Avrupa Birliği’nin maddi hukuku hakkında temel bilgileri vermektedir. Bu çerçevede Avrupa bütünleşme sürecinin “temel ”ini oluşturan ve malların, kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin serbestçe dolaştığı (dört serbestî), iç sınırları olmayan bir alan olarak tanımlanan Avrupa iç pazarı kavramına ağırlık verilmektedir.
Dersin İçeriği: Bu meyanda, ilk olarak, Avrupa bütünleşmesi ve Avrupa Birliği ile ilgili genel birtakım bilgiler verilerek, iç pazar konusu için gerekli alt yapı oluşturulmaktadır. Bunu takiben, Avrupa iç pazarı, kurucu antlaşma hükümleri, Birlik kurumlarının tasarrufları ve özellikle de Avrupa Birliği Adalet Divanının içtihat hukuku arasındaki karşılıklı etkileşim göz önünde bulundurularak, her bir serbest dolaşım yönünden ayrı ayrı incelenmektedir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) • Avrupa bütünleşmesinin tarihçesi ve gelişimini açıklayacak
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
1) • Avrupa Birliği’nde iç pazarı ve onun temel ilkelerini tanımlayacak
2) • Avrupa Birliği’nde malların, kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımı ile ilgili uyuşmazlıkların çözümünü ortaya koyabilecek.
3) • Avrupa Birliği’nin serbest dolaşıma dair kurallarının ve yorumlarının hangi siyasi, ekonomik ve sosyal koşullarda meydana geldiğini açıklayacak
4) • Avrupa Birliği serbest dolaşım hukukunun ulusal hukuk üzerindeki etkilerinin ana hatlarını açıklayacak
Öğrenme Yetkinliği
1) • Avrupa Birliği’nde dört serbestînin özelliklerini tanıyacak
İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) • Avrupa Birliği’nin Kuruluşuna götüren Konularının kitaptan okunması
2) • Avrupa Birliği’nin öncü kurumları Konularının kitaptan okunması
3) • Savaş Sonrası Avrupa’da yaşanan siyasi ve ekonomik kriz ortamı • Paris-Roma Antlaşmaları’nın Avrupa Birliğinin kurumsallaşmasındaki rolleri Konularının kitaptan okunması
4) • Avrupa Tek Senedi, Maastricht Antlaşmaları incelenir Konularının kitaptan okunması
5) • Amsterdam ve Nice Antlaşmaları incelenir Konularının kitaptan okunması
6) Avrupa Birliği Genişleme ve Derinleşme Süreçleri Konularının kitaptan okunması
7) • Avrupa Birliği Türkiye İlişkilerinin Tarihsel Süreci Konularının kitaptan okunması
8) Vize
9) AB’nin Organları Konularının kitaptan okunması
10) AB’nin Organları Konularının kitaptan okunması
11) Avrupa Parlamentosunun görevleri Konularının kitaptan okunması
12) • Avrupa Adalet Divanının yapısı • Avrupa Birliği’nin Yargı Düzeni Konularının kitaptan okunması
13) • Gümrük Birliğine İlişkin temel kavramlar Konularının kitaptan okunması
14) Avrupa Birliği İle Diğer Uluslararası Kuruluşlar arasındaki ilişkiler Konularının kitaptan okunması

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Doç. Dr. Ahmet M. Güneş, Avrupa Birliği Hukukuna Giriş, On İki Levha, 2016
Diğer Kaynaklar: Doç. Dr. Ahmet M. Güneş, Avrupa Birliği Hukukuna Giriş, On İki Levha, 2016

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

4

5

6

3

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Ders
Okuma

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 13 39
Ara Sınavlar 1 3
Final 1 3
Toplam İş Yükü 45