ENG304 Technology Managementİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar İnşaat Mühendisliği (İngilizce)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: ENG304
Ders İsmi: Technology Management
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 5
Öğretim Dili: EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Fakülte Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi MEHMET TEVFİK ÇOBANOĞLU
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi MEHMET TEVFİK ÇOBANOĞLU
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Dersin odak noktası, yöneticilerin teknolojilerin geliştirilmesini ve kullanımını etkin bir şekilde yönetmesini sağlayan temel kavramlar, modeller ve yöntemlerdir. Amaç, ekonomi ve teknoloji yönetimi ve teknolojik yeniliklerle ilgili fenomenlerin, sorunların ve sorunların kapsamı, kapsamı ve karmaşıklığı hakkında bir farkındalık geliştirmektir. Ders temel olarak mikro konulara odaklanacak, ancak endüstrilerin ve firmaların yeni teknolojiler tarafından nasıl dönüştürüldüğünü, yeni endüstrilerin nasıl oluştuğunu ve inovasyon performansını hangi faktörlerin etkilediğini inceleyerek tartışmayı teknoloji yönetiminin makro konularını kapsayacak şekilde genişletecektir. Başka bir deyişle, belirli yapısal düzenlemelerin ve sistemlerin teknolojik gelişmeyi kolaylaştırabileceği koşullara ilişkin içgörü geliştirmek için bir sistem perspektifi kullanılacaktır. Kısacası, öğrenciler teknoloji ile ilgili olarak yönetim görevlerini çevreleyen karmaşık konuları daha iyi anlayacaklardır.
Dersin İçeriği: Teknolojinin, Piyasaların ve Endüstrinin Evrimi
Teknoloji ve Sanayi Evrimi
Piyasaların Evrimi: Yeniliğin Kabulü, Yayılması, Pazar
Büyüme, Yeni Ürün Girişi ve Rakip Yanıtları
Yeni Ürünlerin Geliştirilmesi ve Tanıtılması
Müşteri İhtiyaçlarını Anlamak
Bir Problem Çözme Süreci Olarak Ürün Geliştirme
Sürdürülebilir Ürün İnovasyonunun "Yönetilemezlerini" Yönetmek
İnovasyonun Yönetimi ve Organizasyonu
Keşif ve Sömürü Dengelemenin Rakip Yorumları:
Eşzamanlı mı Sıralı mı?
Ar-Ge Proje Seçimi ve Portföy Yönetimi: Geçmişin Gözden Geçirilmesi, Bugünün Tanımlanması ve Geleceğin Taslağı
Teknik Profesyonellerin Yenilikçi Performansını Yönetme
Teknoloji Stratejisi
Standartların Ekonomisi ve Stratejisi ve Standardizasyon
Fikri Mülkiyet ve Yenilik
Uygunluğu Düzenlemek: İçsel Bir Görüşe Doğru
İnovasyon Yatırımlarından Değer Yakalama
Bireysel İşbirlikleri, Stratejik İttifaklar ve İnovasyon:
Biyoteknoloji Endüstrisinden Görüşler
Kim Yenilikler Yapar?
Teknolojiye Dayalı Girişimcilik

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Teknoloji edinimi ve transferi gibi belirli yönetsel kararların alınması gereken çeşitli sorunları tartışmak;
2) 1
3) 2
4) 3
5) 4
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1) Kursu başarıyla tamamladıktan sonra, öğrenci şunları yapabilmelidir: (1) Teknoloji yönetimiyle ilgili fenomenlerin, sorunların ve sorunların kapsamını, kapsamını ve karmaşıklığını değerlendirmek;
2) Teknolojik bir yeniliği sağlam bir iş fırsatına dönüştürmek için gereken birincil görevleri ve kararları tanımlamak; Mühendislik ve iş bilgisinin başarılı bir şekilde iş yürütmeye nasıl entegre edileceğini değerlendirmek.
Alana Özgü Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
1) Teknoloji yaratma, araştırma, değerlendirme, seçim, uygulama, kullanım ve stratejide kullanılan çeşitli araçları kullanmak;
İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) 1. Hafta Giriş Temel kavramlar: Genel bakış ve ilkeler, Rekabet avantajı olarak teknoloji Teknolojik bir yenilik düşünmek İlk adım, öğrencilerin aşina olduğu bir şirket için potansiyel bir teknolojik yenilik fikri bulmaktır. Beyin fırtınası ve literatür taraması ile öğrencilerin yenilikçi bir fikir önermesi ve ardından kararın arkasındaki mantığı açıklamaları gerekir. Handbook of Technology and Innovation Management Edited by Scott Shane Case Western Reserve University
2) 2. Hafta Teknolojik Değişim Modelleri Temel kavramlar: teknoloji evrimi, temel yeterlilik ve endüstriyel dinamikler Handbook of Technology and Innovation Management Edited by Scott Shane Case Western Reserve University
3) 3. Hafta Teknoloji Stratejisi: SEÇİM Temel kavramlar: teknoloji evrimi, temel yeterlilik ve teknoloji stratejisi Handbook of Technology and Innovation Management Edited by Scott Shane Case Western Reserve University
4) 4. Hafta Teknoloji planlaması – öngörü: TANIMLAMA Temel kavramlar: Tahmin, öngörü, planlama, yol haritası Handbook of Technology and Innovation Management Edited by Scott Shane Case Western Reserve University
5) 5. Hafta Teknoloji Yaratma – Ar-Ge Yönetimi: SATIN ALMA 1 Temel kavramlar: Teknoloji yaratma, Ar-Ge De P. Henriksen (1997) ‘Technology Assessment Primer for Management of Technology’, International Journal of Technology Management, 13(5-6), 615-38.
6) 7. Hafta Teknoloji Ticarileştirme: Sömürü 1 Temel kavramlar: Teknoloji pazarlaması ve ağ dışsallıkları Easingwood, C., Koustelos, A., 2000, "Marketing High Technology: Preparation, Targeting, Positioning, Execution", Business Horizons, May/Jun, Vol. 43 Issue 3.
7) 8. Hafta Teknoloji transferi – teknoloji yayılımı: Sömürü 2 Temel kavramlar: Teknoloji transferi, yayılma, sosyal ve organizasyonel bağlam Hauser and Clausing, 1988, "The House of Quality", HBR, May-June.
8) Sınav Sunum ve ders notları
9) TM Araçları Temel kavramlar: Araçlara giriş, Patent analizi ve Portföy Yönetimi, S-Eğrisi, Aşama kapısı ve Değer Analizi Handbook of Technology and Innovation Management Edited by Scott Shane Case Western Reserve University
10) Bir kalp pili şirketi örneği (sınıf içi analiz ve tartışma) IA 3: Etik tartışmanızı sunun (bireysel ödev) Yüksek Teknoloji, İnovasyon ve Uluslararasılaşmayı Yönetmek Temel kavramlar: CTO, inovasyon ve küresel ağlar Readings: Hargadon, A. and Sutton, R. I., 2000, "Building an Innovation Factory", HBR, May/Jun, 78 (3): 157-167.
11) Sunum ve ev ödevleri Handbook of Technology and Innovation Management Edited by Scott Shane Case Western Reserve University
12) Sınav Handbook of Technology and Innovation Management Edited by Scott Shane Case Western Reserve University

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Cetindamar, D., Phaal, R. and Probert, D., 2010, Technology Management Activities and Tools, Palgrave/Macmillan
Handbook of Technology
and Innovation Management
Edited by
Scott Shane
Case Western Reserve University
Diğer Kaynaklar: Cetindamar, D., Phaal, R. and Probert, D., 2010, Technology Management Activities and Tools, Palgrave/Macmillan
Handbook of Technology
and Innovation Management

Edited by
Scott Shane
Case Western Reserve University

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

1

2

3

4

2

4

3

Program Kazanımları
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Akran Değerlendirmesi
Anlatım
Beyin fırtınası /Altı şapka
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Okuma
Ödev
Soru cevap/ Tartışma
Örnek olay çalışması

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Sözlü sınav
Ödev
Gözlem
Bireysel Proje
Sunum
Tez Sunma
Örnek olay sunma

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Uygulama 12 % 25
Küçük Sınavlar 8 % 0
Ödev 2 % 20
Sunum 2 % 0
Ara Sınavlar 1 % 25
Final 1 % 30
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 70
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 30
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 42 2 84
Sunum / Seminer 2 2 4
Ödevler 2 2 4
Küçük Sınavlar 8 1 8
Ara Sınavlar 1 1 1
Toplam İş Yükü 101