GST358 Gastronomi ve Medyaİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Geomatik MühendisliğiÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: GST358
Ders İsmi: Gastronomi ve Medya
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 2 3 6
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi İLKAY GÖK
Dersi Veren(ler): Öğr.Gör. FULYA HEKİMOĞLU ÇELİK
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı, çağdaş toplumlarda medya ve popüler kültür arasındaki ilişkiyi eleştirel bir bakış açısıyla bilgilendirmektir. Popüler kültür/kitle kültürü, dünyada ve Türkiye’de kitle iletişiminin belirleyici araçları, etkileri, medya toplum ilişkisi, hegemonya, feminizm ve kolonileştirme kavramları hakkında bilgi verir.
Dersin İçeriği: Ders Programı
Popüler kültüre genel bir bakış açısıyla değerlendirilmesi
ideoloji kavramının değerlendirilmesi
Medya kuramların değerlendirilmesi
Sosyal medyanın değerlendirilmesi
Yapısalcılık ve Post Yapısalcılık kuramlarının değerlendirilmesi
Vize Sınavı
Hegemonya kavramının değerlendirilmesi
Medya ve “Öteki” sorununun değerlendirilmesi
Feminizm kuramlarının değerlendirilmesi
Postmodernizm kavramının değerlendirilmesi
Türkiye’de popüler kültürün değerlendirilmesi

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) • Popüler Kültür, Kapitalizm ve Kitle Kültürü kavramlarının tanımlanması • Popüler kültüre genel bir bakış açısıyla değerlendirilmesi
2) • İdeoloji kavramının değerlendirilmesi • Bakmak/Görmek: Temsil etmek, imge, ideoloji ve anlam kavramlarının tanımlanması
3) • Medya kuramların genel olarak tanımlanması • Medya kuramların değerlendirilmesi • Sosyal medya ve medyanın değişimi konularının örneklerle tanımlanması • Sosyal medyanın değerlendirilmesi
4) • Yapısalcılık ve Post Yapısalcılık kuramlarının tanımlanması • Ferdinand de Saussure, Claude Levi-Strauss ve Will Wright’ın kuramlarının tanıtılması ve analiz edilmesi • Roland Barthes: Mythologies, Jacques Derrida ve Jacques Lacan’ın kuramlarının tanıtılması ve analiz edilmesi • Yapısalcılık ve Post Yapısalcılık kuramlarının değerlendirilmesi
5) • Antonio Gramsci’nin tanıtılması • Hegemonya ve İdeoloji kavramlarının tanıtılması ve analiz edilmesi Hegemonya kavramının değerlendirilmesi
6) • Medya ve “Öteki”nin temsil edilmesi sorununun tanıtılması • Medya ve “Öteki” sorununun değerlendirilmesi
7) • Toplumsal cinsiyet ve Feminizm kuramlarının tanıtılması • Feminizm kuramlarının değerlendirilmesi
8) • Postmodernizm kavramının tanıtılması • Jean-Francois Lyotard, Jean Baudrillard ve Fredric Jameson’nın kuramlarının tanıtılması ve analiz edilmesi • Postmodernizm kavramının değerlendirilmesi
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) • Ders başlangıcında ders izlencesinin dağıtılması, • Öğrencilere dersin içeriğinin anlatılması, • Tanışma • Beklentilerin paylaşılması, Veri yok
2) • Popüler Kültür, Kapitalizm ve Kitle Kültürü kavramlarının tanımlanması Ödev: Bir sonraki ders için okumaların verilmesi
3) • Bakmak/Görmek: Temsil etmek, imge, ideoloji ve anlam kavramlarının tanımlanması okuma
4) • Medya kuramların genel olarak tanımlanması okuma
5) • Sosyal medya ve medyanın değişimi konularının örneklerle tanımlanması okuma
6) • Yapısalcılık ve Post Yapısalcılık kuramlarının tanımlanması • Ferdinand de Saussure, Claude Levi-Strauss ve Will Wright’ın kuramlarının tanıtılması ve analiz edilmesi okuma
7) • Yapısalcılık ve Post Yapısalcılık kuramlarının tanımlanması • Roland Barthes: Mythologies, Jacques Derrida ve Jacques Lacan’ın kuramlarının tanıtılması ve analiz edilmesi okuma
8) • Ara sınav ile 7 haftalık süreçte işlenen konuların yetkinliklerinin test edilmesi. • Vize sınavı sorularını çözümler ve eksikliklerini raporlar. yok
9) • Antonio Gramsci’nin tanıtılması • Hegemonya ve İdeoloji kavramlarının tanıtılması ve analiz edilmesi okuma
10) • Medya ve “Öteki”nin temsil edilmesi sorununun tanıtılması okuma
11) • Toplumsal cinsiyet ve Feminizm kuramlarının tanıtılması okuma
12) • Postmodernizm kavramının tanıtılması • Jean-Francois Lyotard, Jean Baudrillard ve Fredric Jameson’nın kuramlarının tanıtılması ve analiz edilmesi okuma
13) • Türkiye’de popüler kültür konusunun tanıtılması ve analiz edilmesi okuma
14) • Final sınavı öncesi genel bir tekrar tekrar
15) • Final sınavı öncesi genel bir tekrar tekrar
16) Final Sınavı Veri yok

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Cultural Theory and Popular Culture: An Introduction, 3th edition
©2001 | Pearson| Published: December 22, 2001
ISBN-10: 0582423635
Diğer Kaynaklar: Storey, John, Cultural Theory and Popular Culture: An Introduction, 3th edition, Boston: Pearson, 2001

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

7

8

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Beyin fırtınası /Altı şapka
Ders
Okuma
Ödev
Soru cevap/ Tartışma

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 15 45
Ara Sınavlar 1 1
Final 1 1
Toplam İş Yükü 47