MATH113 Mathematics Iİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar İnşaat Mühendisliği (İngilizce)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: MATH113
Ders İsmi: Mathematics I
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 2 4 6
Öğretim Dili: EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi MESERET TUBA GÜLPINAR
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi ASUMAN ÖZER
Prof. Dr. VASFİ ELDEM
Prof. Dr. SEZGİN SEZER
Prof. Dr. HASAN ÖZEKES
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrenciye limitler, limit kuralları, süreklilik, türevler, diferansiyellenebilme kuralları, zincir kuralı, kapalı türevler, maksimum-minimum problemleri, eğri çizimi, uygulamalı optimizasyon problemleri, integraller, Riemann toplamları, belirli integraller, eğriler arasındaki alanlar, döner yüzeylerin hacimleri ve transandantal fonksiyonların temel tanım ve teoremlerini öğretip ilgili problemleri çözme becerisi kazandırmak.
Dersin İçeriği: Bu derste limitler, limit kuralları, süreklilik, türevler, diferansiyellenebilme kuralları, zincir kuralı, kapalı türevler, maksimum-minimum problemleri, eğri çizimi, uygulamalı optimizasyon problemleri, integraller, Riemann toplamları, belirli integraller, eğriler arasındaki alanlar, döner yüzeylerin hacimleri,transandantal fonksiyonlar.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Fonksiyonların limitlerinin ve sürekliliğinin belirlenen noktalarda varlığına ilişkin matematiksel ispat yapabilir, fonksiyonların limitlerini hesaplayabilir, limit kurallarını kullanarak asimptotlarını ve bir fonksiyonun sürekli olduğu noktaları belirleyebilir.
2) Türevin matematiksel tanımlarını, türev kurallarını elde edebilmek için kullanabilir ve bu temel kuralları, zincir kuralını uygulayabilir. Kapalı fonksiyonların türevini hesaplayabilir.
3) Fonksiyonun azaldığı ve arttığı aralıkları belirleyebilir, lokal ekstremum değerlerinin olduğu noktaları ve bükülme noktalarını belirleyebilir ve ardından fonksiyonların grafiklerini çizebilir. Fonksiyonların doğrusal kestirimlerini hesaplayabilir.
4) Belirsiz integralleri, temel integrasyon kurallarını kullanarak ve değişken dönüşümü yaparak hesaplayabilir. Analizin temel teoreminin ifadesini yazabilir ve belirli integralleri ve integralin türevini hesaplarken kullanabilir ve eğriler arasındaki alanı hesaplayabilir.
5) Kesit alanlarını kullanarak cisimlerin hacmini, yüzeylerin çeşitli eksenler etrafında döndürülerek elde edilen cisimlerin hacmi ile alanını ve eğrilerin yay uzunluğunu hesaplayabilir.
6) Ters fonksiyonlar için analitik ifadeler bulabilir veya ters fonksiyonların davranışını belirlemek için grafiksel yöntemler kullanabilir. Ters fonksiyonların ve transandant fonksiyonların türevlerini hesaplayarak, bunları belirli ve belirsiz integrallerin değerlendirilmesinde kullanabilir.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Fonksiyonlar Ders Notları
2) Limit ve Süreklilik Ders Notu
3) Limit ve Süreklilik Ders Notu
4) Türev Ders Notu
5) Türev Ders Notu
6) Türev Ders Notu
7) Türev Uygulamaları Ders Notu
8) Türev Uygulamaları Ders Notu
9)
10) İntegral Ders Notu
11) İntegral Ders Notu
12) Belirli İntegralin Uygulamaları Ders Notu
13) Transandantal Fonksiyonlar Ders Notu
14) Transandantal Fonksiyonlar Ders notu

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Thomas’ Calculus, 13th Edition in SI Units
George B. Thomas, Maurice D. Weir, Joel R. Hass
Pearson Education Inc.
Diğer Kaynaklar: A Complete Course Calculus, 8th Edition.
Robert A. Adams, Christopher Essex
Pearson Canada Inc.
ISBN 978: 0321781079

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

Program Kazanımları
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. 5
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Ders
Okuma
Ödev
Problem Çözme
Soru cevap/ Tartışma

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 6 % 20
Ara Sınavlar 2 % 40
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 15 5 75
Sınıf Dışı Ders Çalışması 12 1 12
Ödevler 7 7 49
Ara Sınavlar 2 11 22
Final 1 22 22
Toplam İş Yükü 180