PSI406 Psikoloji Tarihiİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar İnşaat Mühendisliği (İngilizce)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: PSI406
Ders İsmi: Psikoloji Tarihi
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 7
Öğretim Dili: TR-EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi ZEYNEP HALE AKSUNA
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. ARİF HALDUN SOYGÜR
Dr.Öğr.Üyesi AYŞEN YENİCİ
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin sonunda öğrenci, modern psikolojinin bilimsel temelleri; yapısalcılık; işlevselcilik; davranışçılık; Gestaltcılık; psikanaliz; humanistik ve bilişsel psikoloji yaklaşımlarına ilişkin temel konuları açıklayabilecektir.
Dersin İçeriği: Bu dersin sonunda öğrenci, modern psikolojinin bilimsel temelleri; yapısalcılık; işlevselcilik; davranışçılık; Gestaltcılık; psikanaliz; humanistik ve bilişsel psikoloji yaklaşımlarına ilişkin temel konuları açıklayabilecektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) • Psikoloji tarihine ilişkin temel ve genel bilgi sahibi olur.
2) • Alanla ilgili yeni araştırma bulgularını psikoloji tarihinin ilgili perspektifinden değerlendirebilir.
3) • Psikoloji ekollerinin psikolojinin alt alanlarının gelişimine katkısını değerlendirir.
4) • Çeşitli dinleyici gruplarına psikoloji tarihi ile ilgili açıklamalar yapabilir, yazılı ve sözlü olarak düşüncelerini aktarabilir
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) • Psikoloji tarihine giriş niteliğinde genel bilgilendirme yapmak Öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
2) • Psikoloji tarihine ilişkin çalışmaları tanıtmak ve açıklamak Öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
3) • Psikoloji bilimine felsefenin etkilerini tanımlamak ve tartışmak Öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
4) • Psikoloji bilimine fizyolojinin etkilerini tanımlamak ve tartışmak Öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
5) • Psikoloji bilimindeki yeni yaklaşımları tanımlamak ve açıklamak Öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
6) • Yapısalcılık ekolünü tanımlamak ve açıklamak Öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
7) • İşlevselcilik ekolünü tanımlamak ve açıklamak Öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
8) • Davranışçılık ekolünü tanımlamak ve açıklamak Öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
9) • Psikolojide Gestalt yaklaşımını tanımlamak ve açıklamak Öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
10) • Psikanalitik kuramı tanımlamak ve açıklamak Öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
11) • Humanistik kuramı tanımlamak ve açıklamak Öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
12) • Bilişsel Psikoloji kuramını tanımlamak ve açıklamak Öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
13) • Psikoloji tarihi boyunca ırk ve cinsiyet meselelerinin ele alınışıyla ilgili bilgilendirmek ve tartışmak Öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
14) • Ders ile ilgili genel değerlendirme yapmak Öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
15) • Yarıyıl sonu sınavı aracılığıyla öğrencilerin değerlendirilmesi Öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: • Schultz DP, Schultz SE. (2002). Moders Psikoloji Tarihi (Çev. Yasemin Aslan). İstanbul: Kaknüs Yayınları.
Diğer Kaynaklar: • Schultz DP, Schultz SE. (2002). Moders Psikoloji Tarihi (Çev. Yasemin Aslan). İstanbul: Kaknüs Yayınları.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

Program Kazanımları
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Beyin fırtınası /Altı şapka
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev
Bireysel Proje
Sunum

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 2 % 50
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 16 48
Uygulama 16 48
Sunum / Seminer 16 48
Ödevler 16 48
Ara Sınavlar 2 6
Final 1 3
Toplam İş Yükü 201