SAG203 Sağlık Sosyolojisiİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Geomatik MühendisliğiÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: SAG203
Ders İsmi: Sağlık Sosyolojisi
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 6
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi MEHTAP ATASEVEN BULUN
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. ERDİNÇ ÜNAL
Dr.Öğr.Üyesi MEHTAP ATASEVEN BULUN
Dr. BİLİNMİYOR BEKLER
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Sağlık sosyolojisi ile ilgili temel kavramların tanıtılması, sağlık sosyolojisinin tarihsel gelişimi, hasta-hekim ilişki tipleri, sosyal rol (hasta rolü) ve statüler, hastalık ve sağlık kavramları, beden sosyolojisi hakkında bilgilendirme ile cinsiyet, yaşlılık, engellilik ve sınıf aidiyeti gibi toplumsal-kültürel konumların sağlıkla etkileşimi üzerine bilgi verilmesi ve tartışılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: Sosyoloji ve Sağlık Sosyolojisi konusundaki kavramlar, kuramlar, tarihsel gelişim, modern öncesi, modern ve postmodern dönem sağlık paradigmaları ile sağlığı etkileyen toplumsal ve kültürel öğelerin incelenmesinden oluşmaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Sosyoloji ve Sağlık Sosyolojisi disiplinininin farkında olur
2) Günümüzün hastalık ve sağlık ilişkisi ile hasta-hekim, hasta-hastane ilişkilerini yorumlar ve sorgulayabilir
3) Sağlığın ekonomik ve sosyal belirleyicilerini sıralar ve örneklerle açıklar
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1)
2.1) Sağlığın sosyal sistem içerisindeki yeri, sağlık ve hastalık kavramları ile bunların zaman içerisindeki değişimini açıklar
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
1)
2.1) Halk tababeti, geleneksel tıp ve modern tıp arasındaki ortaklık ve farklılıkları değerlendirir
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş ve Ders Tanıtımı Ders İzlencesi
2) Sosyoloji Bilimi ve Temel Kavramlar sunum
3) Sosyoloji Tarihi ve Sağlık Sosyolojisi sunum
4) Sağlık, Hastalık ve Toplumsal İlişkiler sunum
5) Modern Dönemde Sağlık Paradigması-Biyomedikal Model sunum ve kitap
6) Hasta-Hekim İlişkisi, Hasta Rolü sunum
7) Beden Sosyolojisi sunum
8) Toplumsal cinsiyet ve Sağlık sunum
9) Ara Sınav işlenen tüm konular
10) Yaşlılık ve Sağlık sunum
11) Engeliliğin Sosyolojisi sunum ve kitap
12) Sağlık ve Toplumsal Uyum sunum
13) Sağlık ve Eşitsizlik sunum
14) Değişen Dünya ve Postmodern Sağlık sunum
15) final sınavı tüm konular

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Giddens, A., Sosyoloji, Kırmızı Yayınları, İstanbul, 2008.
Cirhinlioğlu, Z., Sağlık Sosyolojisi, Nobel Yayıncılık, Ankara, 2010.
Diğer Kaynaklar: Marmot, M. ve Wilkinson, R.G.(editörler), Sağlığın Sosyal Belirleyicileri, İnsev Yayınları, İstanbul, 2009.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

4

5

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Ders
Okuma
Ödev
Soru cevap/ Tartışma

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev
Sunum

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 10 % 0
Ödev 1 % 10
Sunum 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 3 45
Sunum / Seminer 15 3 45
Ödevler 15 3 45
Ara Sınavlar 1 1 1
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü 182