İstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar İşletme YL Uzaktan Eğitim Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
İşletme YL Uzaktan Eğitim
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Program Öğrenme Kazanımları

Sınıflandırılmış

1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) işletme alanında yer alan temel fonksiyonları teori ve uygulama düzeyinde bilgi kazandırıp gerçek yaşamda uygulayabilmek
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) iş yaşamının karar süreçlerinde bilimsel araştırma teknikleri araçlarını ve teknolojiyi kullanmak
2) Rapor , çıktı , örgüt içi yazışma gibi yazılı belgelerin sözlü olarak etkin bir şekilde aktarılması
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) işletme alanında güncel konuların farkında olma ve problemlere karşı duyarlılık kazandırma
2) işletmeciliğin diğer alanlarıyla ilişki kurabilme , küresel ve toplumsal etik normların bilincinde olma
Öğrenme Yetkinliği
1) mesleki uzmanlık ve kavram bilgisi çerçevesinde takım oluşturarak ve liderlik özelliklerini kullanarak problemi tanımlama , analiz etme ve çözme
Alana Özgü Yetkinlik
1) Politik , yasal , coğrafik , ekonomik ve teknolojik faktörlerin işletmecilik alanın rekabetçi yapısına olan etkilerinin ekip çalışması ile değerlendirilmesi ve gerekli çözümlerin sunulması
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Program Kazanımları Program Düzeyi

Program Kazanımları TYYÇ 7 (Yüksek Lisans) Düzey Tanımlayıcıları TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları
34 - İşletme ve Yönetim Bilimleri
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) işletme alanında yer alan temel fonksiyonları teori ve uygulama düzeyinde bilgi kazandırıp gerçek yaşamda uygulayabilmek
1) Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2) Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
1) Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
2) Alanının ilişkili olduğu disiplinlerle etkileşimi açıklar.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) iş yaşamının karar süreçlerinde bilimsel araştırma teknikleri araçlarını ve teknolojiyi kullanmak
2) Rapor , çıktı , örgüt içi yazışma gibi yazılı belgelerin sözlü olarak etkin bir şekilde aktarılması
1) Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2) Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3) Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
1) Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
2) Alana ilişkin bilgileri analitik ve sistematik olarak analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
3) Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) işletme alanında güncel konuların farkında olma ve problemlere karşı duyarlılık kazandırma
2) işletmeciliğin diğer alanlarıyla ilişki kurabilme , küresel ve toplumsal etik normların bilincinde olma
1) Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
2) Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4) Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
1) Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2) Alana ilişkin çalışma yapanlarla iletişim kurar.
3) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
4) Çalışma alanlarına ilişkin veri giriş ve analizlerini yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
1) mesleki uzmanlık ve kavram bilgisi çerçevesinde takım oluşturarak ve liderlik özelliklerini kullanarak problemi tanımlama , analiz etme ve çözme
1) Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
1) Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
Alana Özgü Yetkinlik
1) Politik , yasal , coğrafik , ekonomik ve teknolojik faktörlerin işletmecilik alanın rekabetçi yapısına olan etkilerinin ekip çalışması ile değerlendirilmesi ve gerekli çözümlerin sunulması
1) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2) Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3) Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
1) Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
2) Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz edebilme ve etkin biçimde yürütür.
3) Alana ilişkin yapılacak çalışmalarda özgünlük ve katkı sağlar.
4) Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1) Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2) Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3) Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
1) Alana ilişkin uzmanlık gerektiren konularda bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirir.
2) Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
3) Örgüt/Kurum için vizyon, amaç ve hedef belirler.

Sıralı

1) işletme alanında yer alan temel fonksiyonları teori ve uygulama düzeyinde bilgi kazandırıp gerçek yaşamda uygulayabilmek
2) iş yaşamının karar süreçlerinde bilimsel araştırma teknikleri araçlarını ve teknolojiyi kullanmak
3) Politik , yasal , coğrafik , ekonomik ve teknolojik faktörlerin işletmecilik alanın rekabetçi yapısına olan etkilerinin ekip çalışması ile değerlendirilmesi ve gerekli çözümlerin sunulması
4) işletme alanında güncel konuların farkında olma ve problemlere karşı duyarlılık kazandırma
5) Rapor , çıktı , örgüt içi yazışma gibi yazılı belgelerin sözlü olarak etkin bir şekilde aktarılması
6) mesleki uzmanlık ve kavram bilgisi çerçevesinde takım oluşturarak ve liderlik özelliklerini kullanarak problemi tanımlama , analiz etme ve çözme
7) işletmeciliğin diğer alanlarıyla ilişki kurabilme , küresel ve toplumsal etik normların bilincinde olma