HRE452 Medya Planlamaİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Geomatik MühendisliğiÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: HRE452
Ders İsmi: Medya Planlama
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 6
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. ZEYNEP GENEL
Dersi Veren(ler): Öğr.Gör. GÜLLÜ DOĞA DAĞDEVİREN
Doç. Dr. ZEYNEP GENEL
Dr.Öğr.Üyesi HAVVA PALACI
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı, medya planlamasında kullanılan temel kavramları, ölçme yöntemlerini ve bileşenlerini açıklayarak tanımlamaktır. Ders ayrıca, temel bileşenlerin hesaplamaları, medya harcamalarının karşılaştırılması ve mevcut durumun analizini içeren bir medya planının geliştirilmesi ve analizini içerir. Bu dersin sonunda öğrenciler bir stratejik medya planlamasını değerlendirebileceklerdir.
Dersin İçeriği: Medya sektörü
Medyada temel kavramlar
Pazarlama yönetiminde medya
Medya planlama ve hedef kitle için parametreler
Bütünleşik pazarlama iletişimi ve araçları
Geleneksel medya
İnternet pazarlama ve sosyal medya
Stratejik medya planı
Medya satın alma-1: Medya müzakeresi ve medya satın alımı
Medya alımı-1: Yazılı medya satın alma
İnternet reklamcılığı satın alma
Gerilla medyası alımı

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) • Medya planlamasında kullanılan temel kavramları tanır. • Bir medya planlamasını analiz etmek. • Stratejik medya planlaması kararlarını değerlendirmek.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Dersi öğrencilere tanıtma Ödev: Bir sonraki ders için okuma – Medya Planlama Doç. Dr. Nevzat Bilge İspir (Ed.) 2013, 2. Baskı. T. C. Anadolu Üniversitesi Yayını No:2537.
2) • Medyayı bir işletme olarak tanımlama • Medya kategorilerini ve rollerini tanımlama • Medya endüstrisinin boyutunu ve kompozisyonunu açıklama • 21. yüzyılda medya planlamasını özetleme Ödev: Bir sonraki ders için okuma – Medya Planlama Doç. Dr. Nevzat Bilge İspir (Ed.) 2013, 2. Baskı. T. C. Anadolu Üniversitesi Yayını No:2537.
3) • Yüzdesini, ortalamasını, endekslenmesini ve ağırlıklandırılmasını tanımlama • Kitle kavramlarını tanımlama • Medya maliyetlerini açıklama • Medya etkinliğini tanımlama Ödev: Bir sonraki ders için okuma – Medya Planlama Doç. Dr. Nevzat Bilge İspir (Ed.) 2013, 2. Baskı. T. C. Anadolu Üniversitesi Yayını No:2537.
4) • Stratejik pazarlama planının önemini açıklamak • Pazarlama planı ve medya planı arasındaki ilişkiyi tanımlamak Ödev: Bir sonraki ders için okuma – Medya Planlama Doç. Dr. Nevzat Bilge İspir (Ed.) 2013, 2. Baskı. T. C. Anadolu Üniversitesi Yayını No:2537.
5) • Etkili erişim, yenilik ve ses paylaşımını tanımlanması • Medya planlamasında hedef kitlenin tanımlanması Ödev: Bir sonraki ders için okuma – Medya Planlama Doç. Dr. Nevzat Bilge İspir (Ed.) 2013, 2. Baskı. T. C. Anadolu Üniversitesi Yayını No:2537.
6) • Reklam, satış promosyonu, ürün yerleştirme, doğrudan pazarlama, ağız pazarlama ve tanıtım kelimelerini açıklama • IMC planlama sürecini hayata geçirme Ödev: Bir sonraki ders için okuma – Medya Planlama Doç. Dr. Nevzat Bilge İspir (Ed.) 2013, 2. Baskı. T. C. Anadolu Üniversitesi Yayını No:2537.
7) VİZE SINAVI Doç. Dr. Nevzat Bilge İspir (Ed.) 2013, 2. Baskı. T. C. Anadolu Üniversitesi Yayını No:2537.
8) • Geleneksel medyanın bileşenlerinin (televizyon, radyo, gazete, dergi ve ev dışı olarak) açıklanması Ödev: Bir sonraki ders için okuma – Medya Planlama Doç. Dr. Nevzat Bilge İspir (Ed.) 2013, 2. Baskı. T. C. Anadolu Üniversitesi Yayını No:2537.
9) • Web siteleri ve diğer internet pazarlama araçlarını tanımlama • Pazarlamada sosyal medyayı tanımlama • Bloglar, blog oluşturma, sosyal ağ siteleri, sosyal haber siteleri, yayın platformları, video paylaşım siteleri hakkında daha fazla bilgi edinme Ödev: Bir sonraki ders için okuma – Medya Planlama Doç. Dr. Nevzat Bilge İspir (Ed.) 2013, 2. Baskı. T. C. Anadolu Üniversitesi Yayını No:2537.
10) Pazarlama durumu analizi olan stratejik medya planının aşamalarını açıklama; Problem cümlesi; görev tanımı; medya modeli seçimi; medya hedeflerinin oluşturulması; stratejik planın geliştirilmesi; taktik planın geliştirilmesi; planlamanın testi. Ödev: Bir sonraki ders için okuma – Medya Planlama Doç. Dr. Nevzat Bilge İspir (Ed.) 2013, 2. Baskı. T. C. Anadolu Üniversitesi Yayını No:2537.
11) • Başarılı medya müzakerelerini açıklama • Satın alma sürecini tanımlama Televizyon ve radyoyu nasıl alacağınızı açıklama Ödev: Bir sonraki ders için okuma – Medya Planlama Doç. Dr. Nevzat Bilge İspir (Ed.) 2013, 2. Baskı. T. C. Anadolu Üniversitesi Yayını No:2537.
12) • Gazete, dergi ve evden nasıl satın alınacağını açıklama • Basılı pazarlık ipuçlarını listeleme ve yorumlama • Medya satın alma örneğini yazma ve tartışma Ödev: Bir sonraki ders için okuma – Geskey, R. D. (2013). Media Planning & Buying in the 21st Century. 2th Edition. CreateSpace Independent Publishing Platform, Business & Economics.
13) •İnternet reklamcılığının formlarını açıklama • İnternet reklamcılığını hedefleme yöntemlerini listeleme ve açıklama • Anahtar kelime arama reklamcılığını nasıl alacakları hakkında daha fazla bilgi edinme • Satın alma afişlerini tanımlamak ve reklam göstermek Ödev: Bir sonraki ders için okuma – Geskey, R. D. (2013). Media Planning & Buying in the 21st Century. 2th Edition. CreateSpace Independent Publishing Platform, Business & Economics.
14) • Çapraz platform satın alımlarını açıklama • Medya kalıntılarını tanımlama • Çevrimiçi medya açık artırmalarını açıklama ve gösterme • Teklif platformlarını tanıma Ödev: Bir sonraki ders için okuma – Geskey, R. D. (2013). Media Planning & Buying in the 21st Century. 2th Edition. CreateSpace Independent Publishing Platform, Business & Economics.
15) • Çapraz platform satın alımlarını açıklama. • Medya kalıntılarını tanımlama • Çevrimiçi medya açık artırmalarını açıklama ve gösterme • Teklif platformlarını tanıma Ödev: Bir sonraki ders için okuma – Geskey, R. D. (2013). Media Planning & Buying in the 21st Century. 2th Edition. CreateSpace Independent Publishing Platform, Business & Economics.
16) FİNAL SINAVI Doç. Dr. Nevzat Bilge İspir (Ed.) 2013, 2. Baskı. T. C. Anadolu Üniversitesi Yayını No:2537.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Medya Planlama
Doç. Dr. Nevzat Bilge İspir (Ed.)
2013, 2. Baskı. T. C. Anadolu Üniversitesi Yayını No:2537

Diğer Kaynaklar: Geskey, R. D. (2013). Media Planning & Buying in the 21st Century. 2th Edition. CreateSpace Independent Publishing Platform, Business & Economics

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Ders
Laboratuvar
Okuma
Proje Hazırlama
Web Tabanlı Öğrenme

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev
Uygulama

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Uygulama 1 % 10
Ödev 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 16 48
Uygulama 16 32
Sınıf Dışı Ders Çalışması 16 16
Ara Sınavlar 2 2
Final 1 1
Toplam İş Yükü 99