BBA342 Brand Management İstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Geomatik MühendisliğiÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: BBA342
Ders İsmi: Brand Management
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 6
Öğretim Dili: EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi CEYDA OVACI
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi EMİNE BAŞAK TAVMAN
Doç. Dr. EDİN GÜÇLÜ SÖZER
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencilere marka yönetiminin temel kavramlarını öğretmektir. Öğrenciler dersi tamamladıklarında markanın tanımı, marka konumlandırma stratejisi, marka değerini oluşturan faktörler, marka değerinin ölçülmesi, pazarlama bileşenlerinin marka sadakati yaratmak için kullanılması gibi konular hakkında bilgi sahibi olacaklardır
Dersin İçeriği: Marka yönetiminin temel kavramları; marka değeri; marka konumlandırma; marka değeri yaratmada pazarlama programları oluşturma; entegre pazarlama iletişimi; marka değeri ölçümü ve değerlendirmesi; marka stratejileri; marka genişleme; marka yönetiminde sürdürülebilirlik; küresel markalar; kurumsal, yönetimsel ve etik konular.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) • Marka kavramının gelişimini, ekonomik, sosyal ve iş dünyasında önemini açıklamak
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) • Marka bileşenlerini etkili marka stratejileri içerisinde öğrenmek
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1) • Marka kişiliği, kimliği ve konumlandırma stratejilerini tüketici odaklı marka değeri bağlamında açıklama
Alana Özgü Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) • Markayı tanımlama ve ürünle ilişkisini açıklama • Marka değeri kavramını tanımlama ve bu kavramı oluşturan unsurları açıklama • Markaların neden önemli olduklarını tartışma • Marka yönetimindeki fırsatları ve güçlükleri açıklama • Stratejik marka yönetimi sürecinin aşamalarını tanımlama • Marka yönetimine giriş
2) • Tüketici odaklı marka değerini tanımlama • Tüketici odaklı marka değerininin girdilerini ve çıktılarını açıklama • Marka konumlandırmanın bileşenlerini belirleme • Başarılı bir marka konumlandırma için gerekli yöntemleri tanımlama • Tüketici odaklı değer ve marka konumlandırma Okuma ödevi öğrencilere email ile gönderilecek
3) • Marka değer zincirini tanımlama • Marka değer zincirindeki aşamaları açıklama • Marka değeri ve müşteri değeri kavramlarını tartışma • Marka değer zinciri Okuma ödevi öğrencilere email ile gönderilecek
4) • Çeşitli marka bileşenlerini tanımlama • Marka bileşenlerini belirleyen yasal konuları tartışma • Güçlü markalar yaratmadaki etik faktörleri açıklama • Marka bileşenleri: yasal ve etik konular Okuma ödevi öğrencilere email ile gönderilecek
5) • Marka yönetiminde pazarlamadaki yeni yaklaşımları tartışma • Pazarlama yöneticilerinin tüketicilerin ürün ve marka deneyimi için uyguladıkları stratejileri açıklama • Marka değeri fiyatlandırmasını tartışma • Marka değeri oluşturmada dağıtım stratejisinin etkisini açıklama • Marka değeri yaratmada pazarlama stratejisi Okuma ödevi öğrencilere email ile gönderilecek
6) vize sınavı
7) • Başlıca pazarlama iletişimi araçlarını tanımlama • Marka yönetiminde farklı iletişim araçlarının avantaj ve dezavantajlarını açıklama • Entegre pazarlama iletişim için gerekli temel kriterleri belirlemeyi anlama • Marka değeri yaratmada entegre pazarlama iletişimi
8) • Marka değeri oluşturmada marka çağrışımını belirleyen unsurları tanımlama • Marka çağrışımının marka sadakati ve değerine etkisini açıklama • Marka değeri yaratmada marka çağrışımı Okuma ödevi öğrencilere email ile gönderilecek
9) • Yatırım geri dönüşünün hesaplanmasını tanımlama • Marka değerlemesi aşamalarını açıklama • Marka değeri yönetim sisteminin uygulanması için gerekli aşamaları açıklama • Marka değeri ölçümü ve yönetimi Okuma ödevi öğrencilere email ile gönderilecek
10) • Tüketicinin marka farkındalığı ve bilgisini ölçebilmek için gerekli araçları tanımlama • En çok kullanılan marka değerlemesi modellerini tanımlama • Marka değerini oluşturan faktörler Okuma ödevi öğrencilere email ile gönderilecek
11) • Marka değerinin çok yönlülüğünü açıklama ve marka değerinin farklı yöntemlerle ölçülmesini tartışma • Alternatif marka değeri ölçme yöntemlerini karşılaştırma • Marka değeri çıktıları Okuma ödevi öğrencilere email ile gönderilecek
12) • Marka tasarımının önemli bileşenlerini belirleme • Başarılı bir marka portföyü oluşturmak için gerekli araçları tanımlama • Şirket markası ile ürün markası arasındaki farkı ve ilişkiyi tartışma • Marka tasarımı stratejisi Okuma ödevi öğrencilere email ile gönderilecek
13) • Farklı marka genişleme türlerini tanımlama • Marka genişleme stratejisinin avantaj ve dezavantajlarını açıklama • Marka genişleme stratejisinin başarılı olması için gerekli kriterleri tanımlama • Yeni ürün geliştirme ve marka genişlemesi Okuma ödevi öğrencilere email ile gönderilecek
14) • Küresel ve yerel markanın tanımını yapma • Uluslararası pazarlarda standartlaştırma ve adapte etme stratejilerini açıklama • Küresel marka konumlandırmasının aşamalarını tanımlama • Farklı pazar bölümleri ve coğrafyalarda marka yönetimi Okuma ödevi öğrencilere email ile gönderilecek
15) final sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: S. Bora Çavuşoğlu (2011). Marka Yönetimi ve Pazarlama Stratejileri. Nobel Akademik Yayıncılık.
Diğer Kaynaklar: S. Bora Çavuşoğlu (2011). Marka Yönetimi ve Pazarlama Stratejileri. Nobel Akademik Yayıncılık.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Beyin fırtınası /Altı şapka
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Grup çalışması ve ödevi
Laboratuvar
Ödev
Problem Çözme
Proje Hazırlama
Rapor Yazma

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev
Uygulama
Bireysel Proje
Grup Projesi
Sunum
Raporlama
Bilgisayar Destekli Sunum
Örnek olay sunma

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 10
Ödev 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 13 39
Sınıf Dışı Ders Çalışması 13 99
Ara Sınavlar 1 12
Final 1 18
Toplam İş Yükü 168