BBA441 Consumer Behaviorİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Geomatik MühendisliğiÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: BBA441
Ders İsmi: Consumer Behavior
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 6
Öğretim Dili: EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi CEYDA OVACI
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. EDİN GÜÇLÜ SÖZER
Dr.Öğr.Üyesi EMİNE BAŞAK TAVMAN
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencilere müşteri ilişkileri yönetiminin temel kavramlarını öğretmektir. Öğrenciler dersi tamamladıklarında müşteri ilişkileri yönetiminin tanımı, amacı, pazarlama stratejisi içerisindeki yeri, müşteri veri entegrasyonu, satış gücü otomasyonu ve uygulamaları, müşteri ilişkileri yönetiminde etik, gizlilik ve yeni çıkan uygulamalar hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
Dersin İçeriği: Tüketici davranışı araştırma süreci; pazar bölümlendirme ve hedef kitle belirleme; tüketici karar süreci: satınalma, kullanma ve atma; tüketici motivasyonu; kişilik; yaşam tarzları; değerler; tüketici algısı; tüketicinin öğrenmesi; tüketici tutum oluşumu ve değişimi; iletişim ve tüketici davranışı; aile ve sosyal sınıf; kültürün tüketici davranışına etkisi; alt kültürler; kültürlerarası ve küresel tüketici davranışı; tüketici sosyal sorumluluğu.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) • Tüketici davranışının pazarlamadaki önemini motivasyon, algılama, kişilik,, yaşam tarzı ve değerler kuramları ile açıklamak
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) • Tüketici satın alma sürecini ve uzun vadeli tüketici ilişkileri için kurgulanacak pazarlama stratejilerini öğrenmek
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
1) • Tüketici davranışında disiplinler arası yaklaşımı sosyoloji, antropoloji ve psikoloji kuramları ile anlamak
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) • Tüketici, müşteri ve tüketim kavramlarını tanımlama • Tüketici davranışı kavramını ve özelliklerini anlama • Tüketici davranışında disiplinlerarası yaklaşımı açıklama • Tüketici davranışı genel modelini açıklama • Pazarlama stratejisi ile tüketici davranışı arasındaki ilişkiyi anlama • Tüketici davranışına giriş
2) • Öğrenme ve belleğin tüketici davranışına etkisini anlama • Tepkisel ve edimsel koşullamayı tanımlama • Bilişsel öğrenmeyi tanımlama • Model alma ve öğrenme kuramının önemli ögelerini açıklama • Psikolojik etkiler: Öğrenme ve bellek Okuma ödevi öğrencilere email ile gönderilecek
3) • Güdüleme süreci ve kuramlarını anlama • Güdülerin özelliklerini açıklama • Güdü çeşitlerini tanımlama • Güdüleme kavramının pazarlama ile ilişkisini anlama • İlgilenim ve pazarlama uygulamalarını açıklama • Psikolojik etkiler: Güdüleme ve ilgilenim Okuma ödevi öğrencilere email ile gönderilecek
4) • Algılama süreci ve seçici algılamayı tanımlama • Algısal örgütleme ve yorumlamayı açıklama • Renk, tat, dokunma, koku ve sesin tüketicilere etkisini açıklama • Bilinçaltı algılamayı anlama • Algılama ve pazarlama uygulamalarını açıklama • Psikolojik etkiler: Duyum ve algılama Okuma ödevi öğrencilere email ile gönderilecek
5) • Tutumları oluşturan temel bileşenleri tanımlama • Tutumların özellikleri ve işlevlerini anlama • Tutumların belirlenmesi ve ölçümünü anlama • Tutumu oluşturan kaynakları açıklama • Pazarlama uygulamalarının tutumlara etkisini açıklama • Duygular ve pazarlama stratejisinde kullanımlarını açıklama • Psikolojik etkiler: Tutumlar, tutumların değiştirilmesi ve duygular Okuma ödevi öğrencilere email ile gönderilecek
6) • Vize sınavı
7) • Kişiliğin yapısını anlama • Kişilik kuramlarını açıklama • Kişilik araştırmalarını tanımlama • Benlik kavramı ve pazarlama uygulamalarını açıklama • Psikolojik etkiler: Kişilik ve benlik
8) • Değerleri tanımlama • Değerler ve pazarlama uygulamalarını açıklama • Yaşam biçimini tanımlama • Yaşam biçimi ve pazarlama uygulamalarını açıklama • Psikolojik etkiler: Değerler ve yaşam biçimi Okuma ödevi öğrencilere email ile gönderilecek
9) • Toplumsallaşma ve grup olgusunu açıklama • Grup çeşitlerini tanımlama • Danışma gruplarını tanımlama • Pazarlama stratejilerinde danışma gruplarının kullanılmasını açıklama • Sosyo-kültürel etkiler: Grup dinamiği ve danışma grubu Okuma ödevi öğrencilere email ile gönderilecek
10) • Ailenin işlevlerini ve satın alma kararlarını açıklama • Aile yaşam eğrisi, hane halkı kavramlarının pazarlamada kullanılmasını açıklama • Erkekler, kadınlar ve satın alma davranışlarını açıklama • Çocuklar, gençler ve yaşlıların satın alma davranışlarını anlama • Sosyo-kültürel etkiler: Aile Okuma ödevi öğrencilere email ile gönderilecek
11) • Ağızdan ağıza iletişimi tanımlama • Fikir liderleri ve pazarlama uygulamalarını anlama • Pazarlama yeniliklerinin kabulü ve yayılmasını açıklama • Sosyo-kültürel etkiler: Kişisel etkiler ve yeniliklerin yayılması Okuma ödevi öğrencilere email ile gönderilecek
12) • Sosyal sınıf kavramını tanımlama • Sosyal sınıf araştırmalarını açıklama • Sosyal sınıfların pazarlama stratejilerinde kullanımını açıklama • Sosyo-kültürel etkiler: Sosyal sınıf Okuma ödevi öğrencilere email ile gönderilecek
13) • Kültürü tanımlama ve özelliklerini anlama • Kültürel değerler ve normları tanımlama • Kültürün incelenmesinde sistem yaklaşımını tanımlama • Değişik kültürlerde tüketici davranışlarını açıklama • Sosyo-kültürel etkiler: Kültür Okuma ödevi öğrencilere email ile gönderilecek
14) • Tüketici karar alma sürecinin yapısını tanımlama: durumsal etkiler, yüksek ve düşük ilgilenim • Sorunun belirlenmesini anlama • Bilgi arayışı ve seçeneklerin değerlendirilmesini açıklama • Satın alma ve satın alma sonrası tüketici davranışları • Etik pazarlama faaliyetlerinin tüketiciler üzerine etkileri • Tüketici satın alma süreci, etik pazarlama faaliyetleri ve karar alma Okuma ödevi öğrencilere email ile gönderilecek
15) FİNAL SINAVI

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Yavuz Odabaşı, Gülfidan Barış (2010). Tüketici Davranışı, MediaCat.

Diğer Kaynaklar: Yavuz Odabaşı, Gülfidan Barış (2010). Tüketici Davranışı, MediaCat.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Beyin fırtınası /Altı şapka
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Grup çalışması ve ödevi
Okuma
Ödev
Problem Çözme
Proje Hazırlama
Rapor Yazma

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Sözlü sınav
Ödev
Gözlem
Bireysel Proje
Grup Projesi
Sunum
Raporlama
Bilgisayar Destekli Sunum

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 10
Ödev 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 13 39
Sınıf Dışı Ders Çalışması 13 84
Ödevler 13 39
Ara Sınavlar 1 7
Final 1 14
Toplam İş Yükü 183