ISLT290 İleri Excel Uygulamalarıİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar İnşaat Mühendisliği (İngilizce)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: ISLT290
Ders İsmi: İleri Excel Uygulamaları
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 6
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi İLKER CALAYOĞLU
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi İLKER CALAYOĞLU
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı, öğrencilerin excel becerilerini arttırarak hesaplama, raporlama, özetleme ve analiz etme kabiliyetlerini kazanmalarını amaçlamaktadır. Böylece staj ve iş yerlerinde daha fonksiyonel olacaklardır.
Dersin İçeriği: Temel excel kullanımı; çalışma sayfası ve kitaplar ile çalışmak; veri listeleriyle çalışma; koşullu ve koşulsuz biçimlendirme; grafikler ile çalışmak; mantıksal ve matematiksel fonksiyonlar; istatistiki fonksiyonlar; finansal fonksiyonlar; alt toplamlar, tablo oluşma ve özet tablo analizi; pivot tablo; makro yazma; analiz.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) • Excel dosyalarını yönetir.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) • Sayısal hesaplamalar yapar.
2) • Grafik ve tabloları uygular.
3) • Yığın veri içinden istenenlere ulaşarak analiz eder.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
1) • Verileri özetler.
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) • Dersi tanımlar. • Yasal haklarını açıklar. • Dersin önemini fark eder. • Ders izlencesi • Yeni yönetmelik kuralları • Dersin amacı
2) • Aktif bir dokümanı kaydeder. • Dosyanın türünü değiştirir. • Dosya kurtarır. • Dokuman yönetimi • Kaydetme türleri • Farklı kaydetin farkı
3) • Hücreleri koşullu ve koşulsuz biçimlendirir. • Hücre stillerini kullanır. • Hücre adları ile çalışır. • Satır-Sütun ekler, siler, yönetir. • Çalışma sayfası ekler, siler, yönetir. • Hücreleri biçimlendirmek • Çalışma sayfalarını biçimlendirmek • Veri doğrulamak Hücre ve Sayfa biçimlendirmeleri konularını kitaptan okur
4) • Çalışma kitapları arasında işlem yapar. • Çalışma kitabı görünümünü yönetir. • Pencereler ile çalışır. • Çalışma kitabı ile çalışmak • Köprü kurma Çalışma kitabı konusunu kitaptan okur.
5) • Verileri sıralar ve süzer. • Alt toplam ile çalışır. • Verileri gruplandırır ve seviyelendirir. • Veri tabanı işlemleri • Verileri sıralamak ve süzmek • Verilerin otomatik alt toplamlarını almak • Verileri gruplandırmak ve seviyelendirmek Veri tabanı konusunu kitaptan okur.
6) • Grafik çizer. • Grafik tasarımını ayarlar. • Grafik etiketleri oluşturur. • Grafik biçimlendirir. • Grafikler ile Çalışmak Grafikler konusunu kitaptan okunması
7) • Özet tablo oluşturur. • Verileri filtreler. • Alternatif özet tablolar oluşturur. • Özet Grafik oluşturur. Bölüm 8 – Konu anlatımı ve uygulama
8) vize sınavı
9) • İstatistiki fonksiyonları analiz eder. • Finansal fonksiyonları analiz eder. Bölüm 9 – Konu anlatımı ve uygulama
10) • Mantıksal fonksiyonları analiz eder. • Metinsel fonksiyonları analiz eder. Fonksiyonlar konusunu kitaptan okur.
11) • Resim ekleme programını uygular. • Vektör çizimlerini yorumlar. • Smartart grafiğini kaydeder. • Resimleri ve çizimleri kaydeder. Resim ve Çizimler konusunu kitaptan okur.
12) • Makroyu oluşturur. • Makroda değişiklik yapar ve yorumlar. • Makroyu siler ve adlandırır. Yapılmış olanları tekrar eder.
13) • Belgeleri paylaştırır. • Paylaştırılan çalışma kitabındaki değişiklikleri izler. • Belgeleri korur ve şifreler. Çalışma Kitabı paylaşımı ve korunması konusunu kitaptan okur.
14) • Excel 2010’u özelleştirmek • Genel Seçenekler • Formül Seçenekleri • Hesaplama Seçenekleri • Yazımı Denetleme Seçenekleri • Kaydetme Seçenekleri • Gelişmiş Seçenekler • Şeridi Özelleştirmek Excel 2010’u özelleştirmek konusunu kitaptan okur.
15) final sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Microsoft Excel 2010
Gürkan, Osman
2013 Nirvana Yayınları Published: 2013
ISBN: 978-975-8878-76-5
Diğer Kaynaklar: Yok

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

4

5

3

Program Kazanımları
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Alan Çalışması
Akran Değerlendirmesi
Anlatım
Ders
Laboratuvar
Ödev
Problem Çözme
Rapor Yazma

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev
Uygulama
Gözlem
Sunum
Raporlama
Bilgisayar Destekli Sunum

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 13 39
Sınıf Dışı Ders Çalışması 13 94
Ara Sınavlar 1 14
Final 1 18
Toplam İş Yükü 165