ULOJ326 Şehir Lojistiğiİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar İnşaat Mühendisliği (İngilizce)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: ULOJ326
Ders İsmi: Şehir Lojistiği
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 7
Öğretim Dili: TR-EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. AHMET MURAT KÖSEOĞLU
Dersi Veren(ler):
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı, öğrenciyi Şehir Lojistiğinin temelini oluşturan bazı önemli ilkelerle tanıştırmayı amaçlamaktadır. Temel yaklaşım teorik bilgilerin yanında örnek olaylar ile şehir çevresinin deneyimlerinin tartışılacağı bir ortam da oluşturulması hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği: Şehir lojistiğinin planlama ve yönetimi, şehir lojistiği ve şehir içi yolcu ve yük taşımacılığı sistemlerinin bileşenleri, şehir lojistiğinin verimliliği, çevresel etkisi, yoğunluğu ve sürdürülebilirliği konuları.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) • Şehir Lojistiği temel kavramları anlamayı
2) • Lojistik ile ‘Şehir’ arasındaki ilişkiyi anlamayı,
3) • Şehir Lojistiği temel kavramları bilmeyi,
4) • Şehir lojistiği ‘Süreç Yönetimi’ni tanımayı,
5) • Şehir lojistiği modellemesi,
6) • Şehir lojistiği uygulamalarında etik kurallara uyulması
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) • Şehirlerde eşya hareketlerinin rolü ve önemini anlamayı • Şehir lojistiğinde paydaşları tanımayı • Şehirlerde yük taşıma sistemlerini kavramayı • Şehir lojistiğinde terminaller ve yeni gelişmeleri öğrenmeyi 
 • Şehit lojistiğinde kapasite kavramı en önemli unsurlarını bilmeyi • Şehirlerde raylı sistemlerde yük taşımacılığını ve yenilikçi çözümler
 • Şehir lojistiği işlevinin rolü ve önemi • Şehirlerde yük taşımacılığının, yolcu taşımacılığı alt yapıları • Önemli terim ve kavramların tanımları • Yolcu ve yük taşımacılığının temel farklılıkları • tartışmaktadır.
2) • Taşımacılık talebi kavramını öğrenmeyi • Taşımacılık ağları, taşımacılık alt yapılarının neler olduğu • Taşımacılıkta düğüm noktaları: Terminal kavramını bilmeyi • Şehirlerde yük trafik akışlarını karakteristiğini anlamayı hedeflenmektedir. • Erişilebilirlik • Şehir lojistiğinde etik ilkeler • Ağ, araç kapasiteleri • Maliyet, navlun fiyatları • Taşıma mesafesi • Kayıp ve hasarlar • Taşımacılıkta güvenilirlik, güvenlik Verilen ders materyalindeki bir sonraki hafta konusunun okunması, derse katılım sağlayacak bilgi birikiminin kazanılması Pg:21-30
3) • Trafik tıkanıklıkları ve gecikmelerin nedenleri • Filo planlama ve yönetim teknikleri • Yük taşımacılığının şehirlerdeki çevresel etkileri incelenecektir. • Şehirlerde yük taşımacılığında operasyonel maliyetlerin azaltılması • Yük taşımacılığında verimlilik ve etkinliğin arttırılması • Yük taşımacılığının neden olduğu çevresel etkilerin azaltılması • Şehir içi ortalama hızlar • Araç sefer kilometreleri vs. Verilen ders materyalindeki bir sonraki hafta konusunun okunması, derse katılım sağlayacak bilgi birikiminin kazanılması Pg:31-44
4) • Taşımacılık alt yapıları (yollar, terminaller) • İletişim alt yapıları (internet, GPS) • Kamu sektörü ( operasyonel işletmeler, yönetişim, koordinasyon) • Özel sektörün rolü ( İşletme, teknoloji, yönetim) şehir lojistiği yönünden değerlendirilecektir. • Yasal alt yapı ve sorumluluklar • Standartlar (yol, araç, sürücü) • Kamu işletmeciliği • Özel işletmeler Verilen ders materyalindeki bir sonraki hafta konusunun okunması, derse katılım sağlayacak bilgi birikiminin kazanılması Pg:45-56
5) • Yük dağıtımında terminallerin önemi • Liman şehirlerinin rolü • Demiryolu yük terminallerinin şehir içi dağıtımdaki konumları • Şehir lojistiğinde hava kargo terminallerinin rolleri • Toptan Pazar yerlerinin terminal işlevleri • değerlendirilecektir. • Limanlar ve liman terminalleri • Konsolidasyon ve dekonsolidasyon kavramları • Ana limanlar • Bölgesel limanlar • Yerel liman kavramları Verilen ders materyalindeki bir sonraki hafta konusunun okunması, derse katılım sağlayacak bilgi birikiminin kazanılması Pg:57-66
6) • Organize Sanayi bölgeleri OSB ve Küçük sanayi siteleri KSS nin şehir lojistiğindeki önemi • Gümrüklerin şehir lojistiğindeki işlevleri • Şehir lojistiğinde kargo yük ambarlarının konumu • Enerji terminalleri, enerji kullanımı, enerji dağıtım sistemleri işlenecektir. • Üretim – dağıtım - tüketimde lojistik • Üretim, tüketim, transit şehirlerinin lojistik yönünden genel özelliklerin değerlendirilmesi • Taşıma ve çevresel bileşenler Verilen ders materyalindeki bir sonraki hafta konusunun okunması, derse katılım sağlayacak bilgi birikiminin kazanılması Pg:67-79
7) • Evsel atıkların lojistiği • Sanayi atıklarının şehirlerdeki önemi • Tıbbi atıkların toplanmasının şehirler lojistiğindeki yeri • Hafriyat ve molozların lojistiği • Evsel, sanayi ve tıbbi atıkların toplama süreçleri • Atıklarının çevresel etkileri • Atık bertaraf teknikleri Verilen ders materyalindeki bir sonraki hafta konusunun okunması, derse katılım sağlayacak bilgi birikiminin kazanılması Pg:80- 92
8) • Meyve – sebze hallerinin şehirlerdeki rolleri • Kuru gıda hallerinin işlevi • Balık, et hallerinin önemi • Toptan çiçek pazarlarını şehir içindeki lojistiği • Etkili toptan pazar stratejilerinin tasarlanması • Toptan pazar stratejilerinin şehirlerin lojistiği ile ilişkilendirilmesi Verilen ders materyalindeki bir sonraki hafta konusunun okunması, derse katılım sağlayacak bilgi birikiminin kazanılması Pg: 93 - 102
9) • Bilgi ve haberleşme teknolojilerinin şehir lojistiğindeki yeri • E –ticaret sipariş proseslerinin tanınması • E ticarette depolama ve stokların yönetilmesi • E ticarette filo yönetimi ve rotalama konularının öğrenilmesi • Elektronik ödemeler • E-ticarette lojistik • E- ticarette ICT nin yük dağıtımında etkileri • E-ticaret kargo lojistiği Verilen ders materyalindeki bir sonraki hafta konusunun okunması, derse katılım sağlayacak bilgi birikiminin kazanılması Pg:103-114
10) • Vize sınavı ile öğrencinin yetkinliğini ölçülmesi, • Şehir lojistiğinin öneminin açıklanması • Şehir lojistiğinin temel karakteristiğinin tanınması • Satın almadaki temel görevlerin açıklanması • Dış kaynak kullanımı ile risk değerlendirme kavramlarının anlaşılması • Etkili şehir lojistiği stratejileri ve maliyet azaltma kavramlarının açıklanması • hedeflenmektedir. • Vize Sınavı Verilen ders materyalindeki bir sonraki hafta konusunun okunması, derse katılım sağlayacak bilgi birikiminin kazanılması Pg:115-129
11) • Taşımacılık şebekelerinin tanımayı • Şehirlerde şebeke tipolojileri • Şehirlerin büyümesi ve şebekelerin genişlemesinin etkileri • Taşımacılık maliyetlerinin türleri • Şehir lojistiğinde taşıma maliyetleri • Şehirlerde taşımacılık ağları • Ağ tipolojileri Yok
12) • Şehirlerde lojistik arz ve talep fonksiyonlarını • Lojistik arz talep ilişkisini kavramayı • Klasik taşımacılık talep ve arz fonksiyonunu anlamayı • Temel graf teorisi • Şebeke veri modelleri • CBS veri modelleri Verilen ders materyalindeki bir sonraki hafta konusunun okunması, derse katılım sağlayacak bilgi birikiminin kazanılması Pg:130-141
13) • Şehir yapısının ögelerinin tanımayı • Şehir ulaşım ve kentsel biçiminin gelişimi • Şehirlerde hareketlilik ve türleri • Şehir lojistiği ve arazi kullanımı modeli • Şehir lojistiğinde taşımacılığın mekânsal etkileri • Şehir lojistik ve taşımacılık sorunları • Lojistik şebeke saat ve güzergah kısıtları Verilen ders materyalindeki bir sonraki hafta konusunun okunması, derse katılım sağlayacak bilgi birikiminin kazanılması Pg 141-149
14) • Şehir taşımacılık politikalarının tanımı • Politika araçlarını anlamayı • Poltika geliştirme eğilimlerini öğrenmeyi hedeflemektedir. • Şehir lojistiği politika süreçleri • Şehir lojistiği politika amaç ve seçenekleri • Geleneksel – çağdaş politikalar • Politikaların uygulanma süreçleri Verilen ders materyalindeki bir sonraki hafta konusunun okunması, derse katılım sağlayacak bilgi birikiminin kazanılması Pg:150-159
15) • Final sınavı için genel değerlendirme • Final Sınavı Verilen ders materyalindeki bir sonraki hafta konusunun okunması, derse katılım sağlayacak bilgi birikiminin kazanılması Pg:160-170

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Prof. Dr. Metin ÇANCI, Şehir Lojistiği Ders notları 2016.
Diğer Kaynaklar: Prof. Dr. Metin Çancı, Şehir lojistiği ders notları

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

Program Kazanımları
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Ders
Teknik gezi

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Sözlü sınav

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Projeler 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 16 48
Sınıf Dışı Ders Çalışması 16 96
Ara Sınavlar 2 20
Final 1 15
Toplam İş Yükü 179