GEOM217 Ölçme Bilgisi Iİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Geomatik MühendisliğiÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: GEOM217
Ders İsmi: Ölçme Bilgisi I
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 5
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu Ders
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. HALİL ERKAYA
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. HALİL ERKAYA
Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA KURT
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Ölçme bilgisine giriş ve tarihçe, genel bilgiler (arazi ölçümünün temel ilkeleri), Türkiye için ülke sabit nokta ağları, ölçme aletleri, açı ölçümü, uzunluk ölçümü, ölçü hataları, alan hesapları, koordinat sistemleri ve jeodezik temel ödevler, koordinat hesapları, poligon tesisi, ölçümü ve hesaplarını öğretmek.
Dersin İçeriği: Jeodezi kavramı, yeryüzünün şekli ve tarihçesi, jeodezik metroloji, ölçüm belirsizliği
Kesin değer, standart sapma hesabı, ölçek kavramı ve ölçek türleri, ölçü birimleri, ağırlık, ağırlıklı ölçülerle kesin değer hesabı ve kesin değerin standart sapması
Basit ölçme aletlerinin,Yardımcı ekipmanların, açı ve uzunluk ölçme aletlerinin tanıtımı ve kullanım amaçları, prizmatik alım.
Teodolitlerle yatay açı ölçümü, açı ölçme yöntemleri ve ölçülen doğrultuların/açıların kesin değerinin belirlenmesi, merkeze dönüştürme, açı birimleri arasında dönüşüm
Uzunluk ölçme araçları, şerit metre ile uzunluk ölçümü, elektronik uzunluk ölçümü, ölçülen uzunluklara getirilecek düzeltmeler, kesin değer ve ölçü hataları, Arazi alım (ölçüm) yöntemleri
Bazı geometrik şekillerin alanları, ölçü, koordinat ve plan değerleriyle alan hesabı, planimetre
Jeodezik temel ödevler
Koordinat hesapları
Sabit nokta kavramı, poligon noktalarının tesisi, röperi, açı ve uzunlukların ölçümü
Poligon geçkilerinin sınıflandırılması, poligon kanavası, zemine indirme, açık, dayalı ve kapalı poligon geçkilerinin hesabı, poligon hesabında hoşgörü sınırları.
Zemine indirme noktasının tesisi, ölçümü ve zemine indirme hesabı,
Jeodezik koordinat sistemleri ve benzerlik dönüşümü
Jeodezik koordinat sistemleri ve benzerlik dönüşümü

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Yeryüzünün şekli ve ölçmelerin genel ilkeleri hakkında fikir sahibi olur
2.1) Açı ve uzunluk ölçümü yapar.
2) Jeodezik temel ödevleri ve koordinat hesaplarını yapar.
3) Ölçülen arazilerin alanını hesaplar
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
1) Geçki şeklinde nokta konumlaması öğrenir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Jeodezi kavramı, yeryüzünün şekli ve tarihçesi, jeodezik metroloji, ölçüm belirsizliği Ders notlarının okunması
1) Kesin değer, standart sapma hesabı, ölçek kavramı ve ölçek türleri, ölçü birimleri, ağırlık, ağırlıklı ölçülerle kesin değer hesabı ve kesin değerin standart sapması Ders notlarının okunması
3) Basit ölçme aletlerinin,Yardımcı ekipmanların, açı ve uzunluk ölçme aletlerinin tanıtımı ve kullanım amaçları, prizmatik alım -
4) Teodolitlerle yatay açı ölçümü, açı ölçme yöntemleri ve ölçülen doğrultuların/açıların kesin değerinin belirlenmesi, açı birimleri arasında dönüşüm -
5) Uzunluk ölçme araçları, şerit metre ile uzunluk ölçümü, elektronik uzunluk ölçümü, ölçülen uzunluklara getirilecek düzeltmeler, kesin değer ve ölçü hataları, Arazi alım (ölçüm) yöntemleri -
6) Bazı geometrik şekillerin alanları, ölçü, koordinat ve plan değerleriyle alan hesabı, planimetre -
7) Jeodezik temel ödevler -
8) Koordinat hesapları -
9) Yarı yıl sınavı -
10) Sabit nokta kavramı, poligon noktalarının tesisi, röperi, açı ve uzunlukların ölçümü -
11) Poligon geçkilerinin sınıflandırılması, poligon kanavası, zemine indirme, açık, dayalı ve kapalı poligon geçkilerinin hesabı, poligon hesabında hoşgörü sınırları. -
12) Açık, dayalı ve kapalı poligon geçkilerinin hesabı -
13) Poligon geçkilerinde hata sınırlarının hesaplanması -
14) Poligon geçkilerinde kaba kenar ve kaba açı hataların belirlenmesi. -
15) Final sınavı -

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders notları, öğrencilere sayısal ortamda verilmektedir.
Diğer Kaynaklar: KOÇ, İ., Ölçme Bilgisi I (1998), ISBN 975-95964, İstanbul
KOÇ, İ., Ölçme Bilgisi II (2003), İstanbul
TÜDEŞ, T., Aplikasyon, KTÜ yayınları, Yayın No:105, (1979)
SONGU, C., ŞERBETÇİ, M., GÜLAL, E., (2005) Ölçme Bilgisi I
SONGU, C., Ölçme Bilgisi, İkinci Cilt, (1975) Ankara
KAHMEN, H., Angewandte Geodeasie: Vermessungskunde, (2006) Walter de Gruyter, Berlin, New York
Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

3

4

5

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci. 3
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.) 3
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. 5
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. 4
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. 4
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Ödev
Problem Çözme

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Ödev
Raporlama

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 2 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 3 42
Ödevler 2 12 24
Ara Sınavlar 1 15 15
Final 1 15 15
Toplam İş Yükü 138