GEOM327 Fotogrametriİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Geomatik MühendisliğiÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: GEOM327
Ders İsmi: Fotogrametri
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 5
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu Ders
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi OKTAY AKSU
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi OKTAY AKSU
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Harita yapım yöntemleri içinde en çok kullanılan bu yöntemin temel yapısı, gereksinimler ve yürütülen faaliyetler, hiyerarşik sırada verilecek, uzaktan algılama ve cbs gibi komşu disiplinler ile olan ilişkisi vurgulanacaktır. Böylelikle, Geomatik Mühendisliğinin temel disiplinleri arasında yer alan bu konunun öğrenciye kavratılması sağlanacaktır.
Dersin İçeriği: Fotogrametrinin temel prensipleri, tarihsel gelişimi içerisinde fotogrametrik yöntemler ve gelişmeler, stereoskopik model oluşumu, fotogrametrik nirengi kavramı ve yöntemleri, sayısal yükseklik modeli elde edilmesi ve ortofoto oluşturulması konularında temel bilgiler öğretilecektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Harita yapım yöntemlerinden birisi olan fotogrametrinin önemini kavramak
2) Optik-mekanikten dijitale uzanan süreçte yöntem ve donanımlarda görülen gelişmeleri anlamak
3) Fotogrametrinin temel prensiplerini ve sistem bileşenlerini öğrenmek
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Stereo model ve model yöneltmesi kavramlarını anlamak
2) Fotogrametrik nirengi blok ölçümü ve dengelemesini kavramak
3) Fotogrametrik yöntem ile gerçekleştirilecek bir harita üretim projesinin tüm işlem adımlarını kavramak.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
1) Sayısal yükseklik modeli ve ortofoto kavramlarını ve elde edilme yöntemlerini öğrenmek
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Fotogrametrinin tanımı, kullanıldığı yerler, temel kavramlar Ders notları
2) Tarihsel gelişimi içerisinde fotogrametrik yöntemler ve bileşenleri Ders notları
3) Fotogrametrinin matematiksel temelleri, 2B ve 3B koordinat dönüşümleri, eksenler boyunca dönüklükler Ders notları
4) Hava kameraları, iç yöneltme elemanları, sayısal görüntü ve çözünürlükler Ders notları
5) Resim koordinat sistemi, resim ve arazi koordinatları arasındaki iilşki, eş-doğrusallık eşitliği Ders notları
6) Stereo model kavramı, karşılıklı ve mutlak yöneltme aşamaları Ders notları
7) Hava fotoğraflarında ölçek ve YÖA (GSD) kavramları, uçuş planı hazırlama Ders notları
8) Yarı yıl sınavı Ders notları
9) Fotogrametrik nirenginin amacı, türleri, ışın demetleri ile blok dengeleme Ders notları
10) Kinematik GPS destekli fotogrametrik nirengi Ders notları
11) SYM ve SAM kavramları, TIN ve grid yöntemleri Ders notları
12) ArcGIS ve Erdas Imagine yazılımları ile TIN ve SYM oluşturma
13) Ortofoto tanımı, oluşturma yöntemi ve hava fotoğrafından farkları Ders notları
14) Erdas Imagine yazılımı ile ortofoto ve mozaik oluşturma
15) Dönem sonu sınavı Ders notları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Pdf formatında hazırlanmış ders notları verilecektir.
Diğer Kaynaklar: Imagine Photogrammetry yazılımı ile örnek veri setleri kullanılarak proje uygulaması yapılacaktır.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

7

6

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci. 3
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. 4
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi. 3
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık. 4
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.) 3
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. 3
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. 2
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. 3
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Ders
Laboratuvar

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Uygulama
Gözlem
Bilgisayar Destekli Sunum

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 15 3 45
Laboratuvar 4 3 12
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 2 30
Proje 1 30 30
Ödevler 1 10 10
Ara Sınavlar 1 10 10
Final 1 13 13
Toplam İş Yükü 150