GEOM320 Uzaktan Algılamaİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Geomatik MühendisliğiÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: GEOM320
Ders İsmi: Uzaktan Algılama
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 5
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu Ders
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi OKTAY AKSU
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi OKTAY AKSU
Öğr.Gör. B.Öğretim Elemanı
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Uzaktan algılama kavramı ve kullanıldığı yerler, görüntüleme türleri, uzaktan algılamanın temelleri, elektromanyetik radyasyon, spektrum, enerjinin atmosfer ve cisimler ile etkileşimi, uzaktan algılamada görüntü işlemenin temel işlem adımları, sınıflama ve bilgi çıkarımı konularında temel bilgilerin öğrenilmesidir.
Dersin İçeriği: Uzaktan algılamaya yönelik olarak, amaçlar bölümünde verilen temel kavramlar öğretildikten sonra; Erdas Imagine ve Atcor yazılımları kullanılarak, atmosferik düzeltme yapılan uydu görüntülerinde NDVI ve görüntü zenginleştirmede kullanılan bazı fonksiyonlar ile denetimli sınıflama ve nesne tabanlı sınıflama kavramları uygulamalı olarak açıklanacaktır.
Değişim belirlemede kullanılacak temel yaklaşımlar vurgulanacaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Uzaktan algılamanın temellerini kavramak
2.1) Uzaktan algılamada görüntü işleme adımlarını anlamak
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1)
2.1) Görüntü sınıflama ve bilgi çıkarmanın önem ve kullanımını kavramak
2) Uzaktan algılamanın arazi yönetimine envanter bilgi sağlama olanaklarını değerlendirmek
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
1) Uzaktan algılamanın fotogrametri ve CBS ile ilişkilerini ve ayrımlarını kavramak
Öğrenme Yetkinliği
1) Aktif görüntüleme sistemlerini ve özellikle Lidar teknolojisini anlamak, bu konudaki gelişmeleri takip edebilmek
İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Uzaktan algılamaya giriş, kullanıldığı yerler, temel kavramlar Ders notları
2) Uzaktan algılamanın türleri, birbirine göre farklılıkları Ders notları
3) EMR, spektrum, emr´nin atmosfer ve cisimler ile etkileşimleri Ders notları
4) Uzaktan algılamada veri ve görüntü tipleri, çözünürlükler, Erdas Imagine ile görüntü bantlarını inceleme Ders notları ve earth explorer sitesinden görüntü indirme
5) Radar, SAR, IfSAR kavramları, Lidar teknolojisi Ders notları
6) Görüntü işlemedeki 4 temel işlem adımı, radyometrik düzeltmeler Ders notları
7) ATCOR yazılımı ile atmosferik düzeltme uygulaması ve atmosferik düzeltmenin önemi Örnek Landsat görüntülerin ilgili sitede incelenmesi
8) Yarı yıl sınavı Ders notları
9) Uydu görüntülerinde geometrik düzeltmeler, Erdas Imagine yazılımı ile uygulama Ders notları
10) Görüntü zenginleştirme, histogram ve konumsal filtreler Erdas Imagine ile uygulamalar Ders notları
11) Görüntü dönüştürme fonksiyonlarının amaçları, NDVI ve PCA Erdas Imagine ile uygulama Ders notları
12) Denetimli ve denetimsiz sınıflama ve Erdas Imagine ile uygulamalar ArcGIS ve QGIS yazılımlarının bu amaçla kullanılabilme olanakları Landsat uydu görüntüsü ile her öğrenci denetimli sınıflama yaparak ödev notu alacaktır.
13) Sınıflama doğruluklarının analizi Ders notları
14) Obje tabanlı görüntü sınıflama ve Erdas Imagine ile uygulama Ders notları
15) Final sınavı Ders notları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Pdf formatında hazırlanmış ders notları öğrencilere verilecektir.
Diğer Kaynaklar: https://earthexplorer.usgs.gov/ sitesinden Landsat uydu görüntüsü ve Aster DEM verileri indirilecektir.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

5

4

6

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci. 3
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. 3
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık. 3
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Laboratuvar
Okuma
Ödev
Problem Çözme
Rapor Yazma
Soru cevap/ Tartışma
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev
Uygulama
Sunum
Raporlama

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 15 3 45
Laboratuvar 4 3 12
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 2 30
Proje 1 20 20
Ödevler 2 10 20
Ara Sınavlar 1 10 10
Final 1 13 13
Toplam İş Yükü 150