GEOM419 Mühendislik Ölçmeleriİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Geomatik MühendisliğiÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: GEOM419
Ders İsmi: Mühendislik Ölçmeleri
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 6
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu Ders
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. HALİL ERKAYA
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. HALİL ERKAYA
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Mühendislik ölçmelerinin özellikleri ve diğer ölçmelerden ayıran farkındalıkları ile mühendislik yapılarının aplikasyonunun nasıl yapılacağını öğretmektir.
Dersin İçeriği: Mühendislik ölçmeleri kavramı, genel ilkeler, aplikasyon kavramı, uygulama alanları, birbirini görmeyen iki noktayı birleştiren bir doğrunun ara noktalarının poligon geçkisi yardımıyla aplikasyonu, rölöve ve kadastral uygulamalar, yol geçkileri ve yatay kurp hesapları, geçiş eğrileri, düşey kurp hesapları, mühendislik projelerinin aplikasyonu ve şev hesabı, tünel aplikasyonu ve yeraltı (tünel, metro vb.) ölçmeleri, mühendislik yapılarında kontrol ve deformasyon ölçmeleri, hidrografik ölçmeler, madencilik ölçmeleri.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) . Mühendislik Ölçmelerinin diğer jeodezik ölçmelerden farkını kavrar
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
1) Yatay daire kurbun aplikayon elemanlarını hesaplar ve aplikasyonun nasıl yapılacağını öğrenir.
2) Geçiş eğrilerinin aplikasyon elemanlarını hesaplarını yapar ve aplikasyonun nasıl yapılacağını öğrenir.
3) Düşey kurbun aplikasyon elemanlarını hesaplar ve aplikasyonun nasıl yapılacağını öğrenir.
4) Mühendislik yapılarında aplikasyon, kontrol ve deformasyon ölçümleri yapar
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Mühendislik ölçmeleri kavramı, genel ilkeler, uygulama alanları -
2) Aplikasyon kavramı, rölöve ve kadastral uygulamalar, parsellerin bölünmesi -
3) Parsellerin bölünmesi, birbirini görmeyen iki noktayı birleştiren bir doğrunun ara noktalarının poligon geçkisi yardımıyla aplikasyonu, -
4) Ölçülerin projeksiyon (harita) yüzeyine indirgenmesi; Haritadan alınan ölçülerin yeryüzeyine indirgenmesi, Yol geçkileri ve yatay kurp asal elemanları -
5) Yol geçkileri ve yatay kurp hesabı -
6) Daire Kurpların Aplikasyonu -
7) Geçiş eğrilerinin aplikasyonu -
8) Düşey kurp hesapları -
9) Ara sınav -
10) Büyük bir yapının temel kazısı ve yapı aplikasyonu -
11) Tünel aplikasyonu ve yeraltı (tünel, metro vb.) ölçmeleri -
12) Mühendislik yapılarında kontrol ve deformasyon ölçümleri -
13) Hidrografik ölçmeler -
14) Madencilik ölçmeleri -
15) Final sınavı -

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Mühendislik Ölçmeleri Ders Notları
Diğer Kaynaklar: KOÇ, İ., Ölçme Bilgisi I (1998), ISBN 975-95964, İstanbul
KOÇ, İ., Ölçme Bilgisi II (2003), İstanbul
TÜDEŞ, T., Aplikasyon, KTÜ yayınları, Yayın No:105, (1979)
SONGU, C., ŞERBETÇİ, M., GÜLAL, E., (2005) Ölçme Bilgisi I
SONGU, C., Ölçme Bilgisi, İkinci Cilt, (1975) Ankara
KAHMEN, H., Angewandte Geodeasie: Vermessungskunde, (2006) Walter de Gruyter, Berlin, New York
Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. 4
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık. 4
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.) 4
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. 4
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. 2
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 2 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 3 45
Ödevler 2 12 24
Ara Sınavlar 1 15 15
Final 1 15 15
Toplam İş Yükü 144