CE315 Earthwork and Railway Const.İstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar İnşaat Mühendisliği (İngilizce)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: CE315
Ders İsmi: Earthwork and Railway Const.
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 4
Öğretim Dili: EN
Ders Koşulu: CE228 - Surveying
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. SELİM DÜNDAR
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. SELİM DÜNDAR
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı toprak işlerini açıklamak ve demiryolu tasarımının temellerini öğrenmektir. Bu ders kapsamında işlenen konular: Toprak işlerine giriş. Yarma ve dolguların hacimleri. Kitleler diyagramı. Toprak işlerinin optimizasyonu. Kazı yöntemleri ve makineleri. Ekskavatörler ve damperler. Demiryolu mühendisliğine giriş. Katar hareketleri. Demiryolu hatlarının geometrik standartları; eğimler, kurplar, geçiş eğrileri, dever, üstytapı elemanları. Demiryolu hat planı.
Dersin İçeriği: Ulaştırma projelerinde toprak işi miktarlarını belirleyebilir.
Toprak işi projelerinin maliyetlerini belirleyebilir.
Demiryolu arabalarının türlerini ve ana kısımlarını belirleyebilir.
Demiryolu katarlarının çekim koşullarını belirleyebilir.
Demiryollarında kullanılan farklı eğim türlerini tanımlayabilir.
Demiryolu projeleri tasarlayabilir.
Talebi karşılamak için işletilmesi gereken katar sayısını belirleyebilir.
Demiryolu üstyapı elemanlarını tasarlayabilir ve seçebilir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Demiryolu arabalarının türlerini ve ana kısımlarını belirleyebilir
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Ulaştırma projelerinde toprak işi miktarlarını belirleyebilir.
2) Toprak işi projelerinin maliyetlerini belirleyebilir
3) Demiryolu katarlarının çekim koşullarını belirleyebilir
4) Demiryollarında kullanılan farklı eğim türlerini tanımlayabilir
5) Demiryolu projeleri tasarlayabilir
6) Talebi karşılamak için işletilmesi gereken katar sayısını belirleyebilir
7) Demiryolu üstyapı elemanlarını tasarlayabilir ve seçebilir
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Ulaştırma Toprak işlerine giriş Demiryollarına giriş
2) Tanımlar Ulaştırma mühendisliğinin içeriği Ulaştırmanın rolü ve fonksiyonu Bir sistem olarak ulaştırma Ulaştırma sisteminin sınıflandırılması Ulaştırma alt sistemlerinin ve türlerinin özellikleri Ulaştırma alt sistemlerinin bileşenleri Türkiye’nin ulaştırma sistemi Türkiye’de demiryolu ulaşımı
3) Geçkinin ve toprak işlerinin tanımlanması Toprak işlerini azaltma yöntemleri Sıfır poligonu çalışması Geçki ekseni Geçki planı Geçki boykesiti Enkesitler Geçit bölgesi Enkesit türleri Enkesit bileşenleri Şev eğimi Zemin türleri
4) Planimetre Kareli kağıt Geometrik yöntem Yaklaşık analitik yöntem Abaklar Analitik yöntem Koordinatlar yöntemi
5) Hacim hesapları Aynı türden enkesitler arasındaki zemin hacimlerinin hesapları Farklı türden enkesitler arasındaki zemin hacimlerinin hesapları
7) Kazı ve taşıma maliyetleri Zemin kütlelerinin dağıtımı Brückner Diyagramı
8) Yıl içi sınavı
9) Demiryollarının tanıtımı Geleneksel ve yeni teknolojiler Kılavuzlanmış yol kavramı Demiryolu arabaları
10) Genel hareket denklemi Yuvarlanma hareketi Direnimler Hareket evreleri
11) Düşey geometri Eğim türleri Sabit direnimli hat ilkesi Eğim hesapları
12) Yatay geometri Yatay kurplar Dever Geçiş eğrileri
13) Demiryolu trafiğinin özellikleri Demiryolu trafiği hesapları
14) Ray Travers Balast Üst yapı hesapları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: “TOPRAK İŞLERİ”, Prof.Dr.Güngör Evren, Yrd.Doç.Dr. Selim Dündar, BirsenYayınevi, İstanbul, 2017
ISBN-9789755111940
“DEMİRYOLU”, Prof.Dr.Güngör Evren, Yrd.Doç.Dr. Selim Dündar, BirsenYayınevi, İstanbul, 2017
ISBN-9789755111933
Diğer Kaynaklar: “Earthworks: A Guide”, N.A. Trenter, Thomas Telford Ltd., 2001
ISBN-9780727729668
“Railway Management and Engineering 4th Edition”, V.A. Proflilidis, Ashgate Publications, 2014
ISBN-9781409464631 “TOPRAK İŞLERİ ve DEMİRYOLU”, Prof.Dr.İnal Seçkin, ÇağlayanYayınevi, İstanbul, 2003
ISBN-9789754360479
“PRACTICAL RAILWAY ENGINEERING 2ND EDITION”, Clifford F. Bonnett, Imperial College Press, London, 2005
ISBN-9781860945151
“DEMİRYOLU MÜHENDİSLİĞİ”, Doç.Dr.Zübeyde Öztürk&Dr.Veysel Arlı, İstanbul Ulaşım A.Ş., İstanbul, 2009
ISBN-97860560958

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

4

5

6

7

8

3

Program Kazanımları
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. 5
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Ders

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 5 70
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 116