CE320 Theory of Structures IIİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar İnşaat Mühendisliği (İngilizce)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: CE320
Ders İsmi: Theory of Structures II
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 6
Öğretim Dili: EN
Ders Koşulu: CE319 - Theory of Structures - I
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi ONUR GEDİK
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi ONUR GEDİK
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Dersin sonunda öğrenciler,

Yapısal sistem için uygun bir matematik model kurar,
Bir referans sistemine göre yapısal elemanların ve mesnetlerin ilişkisini anlar ve modeller,
Hiperstatik yapısal sistemlere Kuvvet Yöntemini uygular ve kesit tesiri diyagramlarını elde eder,
Yapısal sistemin yanal ötelenmesinin olup olmadığını belirler ve uygun çözüm yöntemini uygular,
Yapısal sisteme Açı Yöntemini (bir matris yöntemi) yada Cross Yöntemini (bir iterasyon yöntemi) uygular ve kesit tesiri diyagramlarını elde eder,

hale gelir.
Dersin İçeriği: Hiperstatik yapı sistemlerine giriş. Kuvvet yönetiminin prensipleri, süperpozisyon ilkesi, Betti karşıtlık teoremi, süreklilik ve statik denge. İzostatik esas sistemin seçilmesi ve hesap prosedürü. Sıcaklık ve mesnet çökmesinin etkileri. Elastik mesnet ve birleşimlerin hesabı. Hiperstatik kafes sistemler. Kuvvet yöntemi ile tesir çizgilerinin belirlenmesi. Açı ve Cross yöntemlerine giriş. Açı yöntemi ile yanal ötelenmesi sınırlanmış sistemlerin çözümü. Açı yöntemi ile yanal ötelenmesi engellenmemiş sistemlerin çözümü. Cross yöntemi ile yanal hareketi engellenmiş sistemlerin çözümü. Cross yöntemi ile yanal ötelenmesi engellenmemiş sistemlerin çözümü. Deprem etkilerinin Muto yöntemi ile hesabı. Matris yöntemlere giriş.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Hiperstatik sistemleri dış yükler altında kuvvet yöntemiyle analiz eder.
2) Hiperstatik sistemleri sıcaklık değişimi, mesnet çökmeleri ve elastik mesnetler/birleşimler etkileri altında kuvvet yöntemi ile analiz eder.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Hiperstatik yapısal sistemlere açı yöntemini uygular ve kesit tesiri diyagramlarını elde eder.
2) Hiperstatik yapısal sistemlere cross yöntemini uygular ve kesit tesiri diyagramlarını elde eder.
3) Bir malzemenin mekanik özelliklerini deney tasarlayarak elde eder.
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Hiperstatik Yapılara Giriş
2) Kuvvet Yöntemi İlkeler Süperpozisyon Statik Denge
3) Kuvvet Yöntemi İzostatik Esas Sistemin Seçilmesi Hesap Prosedürü
4) Kuvvet Yöntemi Sıcaklık Mesnet Çökmesi
5) Kuvvet Yöntemi Elastik Mesnetler ve Birleşimler Hiperstatik Kafesler
6) Kuvvet Yöntemi Tesir Çizgileri
7) Yer Değiştirme Yöntemleri Açı ve Cross Yöntemi
8) Açı Yöntemi Çerçeve Analizi (Yanal Öteleme Yok)
9) VİZE
10) Açı Yöntemi Çerçeve Analizi (Yanal Öteleme Var)
11) Cross Yöntemi Çerçeve Analizi (Yanal Öteleme Yok)
12) Cross Yöntemi Çerçeve Analizi (Yanal Öteleme Var)
13) Yanal Yükler için Muto Yöntemi ve Matris Yöntemlere Giriş
14) FİNAL

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Structural Analysis, R.C.Hibbeler, 8th Edition, Pearson Prentice Hall
Diğer Kaynaklar: Yapı Statiği, Cilt II, A.Çakıroğlu, E.Çetmeli, Beta Basım

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

Program Kazanımları
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. 5
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. 1
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Okuma
Ödev
Problem Çözme

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev
Bireysel Proje

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Uygulama 1 % 5
Projeler 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 35
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 8 112
Ödevler 2 3 6
Ara Sınavlar 1 2 2
Rapor Teslimi 1 10 10
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 174