SIN242 Film Dili IIİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar İnşaat Mühendisliği (İngilizce)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: SIN242
Ders İsmi: Film Dili II
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 0 2 4
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi BAHAR KILIÇ ADİLÇE
Dersi Veren(ler): Öğr.Gör. MURAT ÇETİNKAYA
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu ders sinema ve televizyon profesyonelleri tarafından sinema filmi ya da televizyon programlarındaki estetik ve pratik uygulanan tekniklere giriş niteliğindedir.Bu derste film yapımı ve televizyon yapımcılığı sanat ve endüstrisi,anlatım gelenekleri,ses,görüntü yönetimi,görsel dizayn,oyunculuk ve kurgu altbaşlıklarında incelenecektir.Bu dersin ana amacı film yapımcılığı perspektifinden uluslararası sinemaya kapsamlı bir bakış sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 1. Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanabilmek, televizyon ve sinema alanında çeşitli anlatı formlarında kullanabilme ve bağımsız bir ürün verecek şekilde uyarlayabilmek.
2. Sinema ve televizyonun üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik altyapıyı, yaratıcı yaklaşımlara ilişkin temel bilgiyi teorik ve uygulamalı olarak edinmek.
3. Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projenin tasarlanması, hazırlanması, çekim ve çekim sonrası aşamalarının bilgi ve kavramlarını, uygulamalı bir biçimde geliştirmek.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Bu ders sinema ve televizyon profesyonelleri tarafından sinema filmi ya da televizyon programlarındaki estetik ve pratik uygulanan tekniklere giriş niteliğindedir.Bu derste film yapımı ve televizyon yapımcılığı sanat ve endüstrisi,anlatım gelenekleri,ses,görüntü yönetimi,görsel dizayn,oyunculuk ve kurgu altbaşlıklarında incelenecektir.Bu dersin ana amacı film yapımcılığı perspektifinden uluslararası sinemaya kapsamlı bir bakış sağlamaktır.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) • Ders içeriğinin öğrenciye sunulması • Uygulamalar ve Ödevler ve Notlama konularının açıklanması • Vize ve Final Filmlerinin Hazırlanma ve Sunum Tarihlerinin Bildirilmesi. Yoktur.
2) • Carl Gustav Jung’un Arketiplerine göre karakter çözümlemeleri ve karakter yaratımı • Kolektif Bilinçdışı ve Arketiplerin açıklanması • Mitolojik kahraman,çağdaş psikoloji ve film yapımımndaki etkileri Yoktur.
3) • Senaryo ve Filmlerdeki Arketipik karakterlerin incelenmesi • Jung’un Arketiplerinin tek tek açıklanması • Kahraman,persona,yumuşak başlı kahraman,karanlık kahramanlar,karanlık geçmişler • Gölge,kötü olarak gölge,öteki ben olarak gölge,çelişen ikilik,gölgeden kaçış,ebedi gölge, gölgenin görsel temsili, • Tanrıça,gölge tanrıça, gerçek yaşam tanrıçaları, baştan çıkarıcı kadın. • Akıllı yaşlı adam • Anima,animus,gölge animus,aldatıcı Yoktur.
4) • Öğrencilerin hazırladıkları senaryolarda arketipik karakterlerin tanımlanması • Arketiplere göre senaryolarda dramatik etkilerin araştırılması • Huy değiştirme, kılık değiştirme, fiziksel şekil değiştirme temalarının araştırılması Yoktur.
5) • Olay örgüsü arketiplerinin anlatılması • Karşı karşıya geliş ve bütünleme:Aşma işlevi • Dörtlü yapı • Dönüşüm • Şanslı tesadüfler • İyileşme,kader • Aşk sahnesi Yoktur.
6) • Görsel sanatlarda sembolizm ve sinemadaki etkilerinin açıklanması • Sembolizm tarihi – Kutsal semboller • Sembol olarak modern resim ve sinema ilişkisi • Sinema tarihindeki önemli yönetmenlerin sembolizmi kullanım şekilleri Yoktur.
7) • Film biçiminin anlamı • Sistem olarak biçim, içeriğe karşı biçim • Biçim ve duygu • Biçim ve anlam Yoktur.
8) Vize Yoktur.
9) • Genel Değerlendirme • Uygulama ve teorik anlatımların değerlendirilmesi Yoktur.
10) • Sinemada renk kuramı,teknik olanaklar ve sembolik etkisinin incelenmesi • Işığın doğası,renk algılaması • Renk çemberi • Renk özü,doygunluk ve değer • Tümleyen renkler • Öne çıkan ve ve gerileyen renkler Yoktur.
11) • Film dilinte anlatım unsuru olarak ışık • Film ışıklandırmasının kökenleri, Kara Film • Görsel eğretileme olarak ışık Yoktur.
12) • Film dilinde anlatım unsuru olarak objektif • Objektif ve çerçeve • Objektif perspektifi, derin netlik • Mekanın sıkıştırılması • Perspektifle oynama • Seçmeli netlik Yoktur.
13) • Objektif ve renk dillerinin örnek filmlerle çözümlenmesi • Öğrencilerin örnek film kareleriyle kolajlar ve mood boardlar hazırlamaları Yoktur.
14) Final Yoktur.
15) Final Yoktur.
16) Final Yoktur.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Krasilovsky, M. William, The Business of Music, 10th edition, New Yorks: Billboard Books, 2007

Passman, Donald S., All You Need to Know about the Music Business, 8th edition, New York: Free Press, 2012
Diğer Kaynaklar: Krasilovsky, M. William, The Business of Music, 10th edition, New Yorks: Billboard Books, 2007

Passman, Donald S., All You Need to Know about the Music Business, 8th edition, New York: Free Press, 2012

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

Program Kazanımları
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Alan Çalışması
Akran Değerlendirmesi
Anlatım
Beyin fırtınası /Altı şapka
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Grup çalışması ve ödevi
Laboratuvar
Okuma
Ödev

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Sözlü sınav
Ödev
Uygulama
Gözlem
Bireysel Proje
Grup Projesi
Sunum
Raporlama
Akran Değerlendirmesi
Bilgisayar Destekli Sunum
Tez Sunma

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 10 10 100
Uygulama 1 1 1
Sınıf Dışı Ders Çalışması 1 1 1
Ödevler 1 1 1
Ara Sınavlar 1 1 1
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü 105