GEOM114 Geoteknolojiİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Geomatik MühendisliğiÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: GEOM114
Ders İsmi: Geoteknoloji
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 0 2 5
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu Ders
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA KURT
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA KURT
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Uygulamada kullanılan modern jeodezik aletlerin yapılarını, çalışma prensiplerini, bu aletlerin kullanılması sırasında oluşabilecek hata kaynakları ile hataları giderme yöntemlerini öğretmektir. Dersin bir diğer amacı da aletlerin kullanılmasını öğretmek ve ölçme ile elde edilen verilerin bilgisayarlara aktarılarak işlenmesini öğretmektir.
Dersin İçeriği: Mekanik teodolitlerin genel yapısı, açı okuma hassasiyetlerine göre teodolitler (teodolit ve takeometreler), teodolitlerin eksenleri, açı okuma düzenekleri, dürbün ve gözlem çizgileri, küreel ve silindirsel düzeçler, açı bölüm dairesi aydınlatma düzenekleri. Dijital teodolitlerin genel yapısı, eksenleri, açı ve eğim okuma düzenekleri, dürbün yapısı ve gözlem çizgileri, küreel ve silindirsel düzeçler. Elektronik uzunluk ölçerler ve total stationlar (klasik ve robotik total stationlar), genel yapıları, eksenleri, açı, uzunluk ve yükseklik farkı okuma esasları, dürbün yapıları ve gözlem çizgileri, düzeçler, çalışma modları, programlar, kayıt ve bilgisayara aktarım özellikleri, bu aletlerin ekipmaları (prizma ve el kayıt üniteleri). Mekanik nivolar, kompensatörlü (otomatik) nivoların genel yapısı, eksenleri, dürbün ve gözlem çizgileri, düzeçler, miralar. Dijital nivolar, dijital nivoların genel yapısı, eksenleri, dürbün ve gözlem çizgileri, ölçü görüntüleme ve kayıt üniteleri, dahili hazır programlar, düzeçler ve barkodlu miralar. Lazer nivolar, lazer nivoların genel yapısı, eksenleri, lazer ışınlarının özellikleri, düzeçler ve yardımcı ekipmanlar. GNSS alıcılarının genel özellikleri, kayıt ünitesi, dahili ve harici modemler, antenler, verilerin bilgisayara aktarılması, veri işleme ve dengeleme programları.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Jeodezik aletlerin yapılarını ve çalışma prensiplerini bilmek
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Jeodezik aletleri kullanıma hazır hale getirerek kullanmak
2) Jeodezik aletlerinin basit kontrollerini yapmak ve peryodik kalibrasyonlarını yaptırmak. Ölçme yaparken ortaya çıkabilecek hataları ve bunların giderilmesi yöntemlerini bilmek.
3) Jeodezik aletlerle gözlem yaparak veri toplamak ve bu verileri bilgisayara aktararak işleyebilmek.
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Mekanik teodolitlerin genel yapısı, açı okuma hassasiyetlerine göre teodolitler (teodolit ve takeometreler), teodolitlerin eksenleri, açı okuma düzenekleri, dürbün ve gözlem çizgileri, küresel ve silindirsel düzeçler, açı bölüm dairesi aydınlatma düzenekleri
2) Mekanik teodolitlerin genel yapısı, açı okuma hassasiyetlerine göre teodolitler (teodolit ve takeometreler), teodolitlerin eksenleri, açı okuma düzenekleri, dürbün ve gözlem çizgileri, küresel ve silindirsel düzeçler, açı bölüm dairesi aydınlatma düzenekleri
3) Dijital teodolitlerin genel yapısı, eksenleri, açı ve eğim okuma düzenekleri, dürbün yapısı ve gözlem çizgileri, küreel ve silindirsel düzeçler
4) Dijital teodolitlerin genel yapısı, eksenleri, açı ve eğim okuma düzenekleri, dürbün yapısı ve gözlem çizgileri, küreel ve silindirsel düzeçler
5) Elektronik uzunluk ölçerler ve total stationlar (klasik ve robotik total stationlar), genel yapıları, eksenleri, açı, uzunluk ve yükseklik farkı okuma esasları, dürbün yapıları ve gözlem çizgileri, düzeçler, çalışma modları, programlar, kayıt ve bilgisayara aktarım özellikleri, bu aletlerin ekipmaları (prizma ve el kayıt üniteleri)
6) Elektronik uzunluk ölçerler ve total stationlar (klasik ve robotik total stationlar), genel yapıları, eksenleri, açı, uzunluk ve yükseklik farkı okuma esasları, dürbün yapıları ve gözlem çizgileri, düzeçler, çalışma modları, programlar, kayıt ve bilgisayara aktarım özellikleri, bu aletlerin ekipmaları (prizma ve el kayıt üniteleri)
7) Elektronik uzunluk ölçerler ve total stationlar (klasik ve robotik total stationlar), genel yapıları, eksenleri, açı, uzunluk ve yükseklik farkı okuma esasları, dürbün yapıları ve gözlem çizgileri, düzeçler, çalışma modları, programlar, kayıt ve bilgisayara aktarım özellikleri, bu aletlerin ekipmaları (prizma ve el kayıt üniteleri)
8) Yarı yıl sınavı
9) Mekanik nivolar, kompensatörlü (otomatik) nivoların genel yapısı, eksenleri, dürbün ve gözlem çizgileri, düzeçler, miralar
10) Dijital nivolar, dijital nivoların genel yapısı, eksenleri, dürbün ve gözlem çizgileri, ölçü görüntüleme ve kayıt üniteleri, dahili hazır programlar, düzeçler ve barkodlu miralar.
11) Lazer nivolar, lazer nivoların genel yapısı, eksenleri, lazer ışınlarının özellikleri, düzeçler ve yardımcı ekipmanlar
12) GNSS alıcılarının genel özellikleri, kayıt ünitesi, dahili ve harici modemler, antenler, verilerin bilgisayara aktarılması, veri işleme ve dengeleme programları.
13) GNSS alıcılarının genel özellikleri, kayıt ünitesi, dahili ve harici modemler, antenler, verilerin bilgisayara aktarılması, veri işleme ve dengeleme programları.
14) Sayısal Planimetrelerin yapısı, çalışma prensipleri ve sayısal planimetre ile yapılan çeşitli uygulamalar. Lazer metrelerin yapısı, çalışma prensipleri ve lazer metre ile yapılan çeşitli uygulamalar.
15) Final sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: .pdf formatında ders notları (Doç.Dr.E. Yavuz)
Diğer Kaynaklar: Surveying for Engineers : j.Uren, W.F.Price, 2006
Elementary Surveying: An Introduction to Geomatics : Charles D. Ghilani, Paul R. Wolf, 2012
Plane and Geodetic Surveying: Aylmer Johnson, CRC Press, 2013

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci. 3
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. 5
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi. 3
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık. 4
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.) 3
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. 4
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. 3
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. 3
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. 4
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Sunum

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Seminer 1 % 30
Ara Sınavlar 1 % 10
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 15 2 30
Laboratuvar 15 2 30
Uygulama 15 1 15
Arazi Çalışması 5 2 10
Sınıf Dışı Ders Çalışması 7 2 14
Sunum / Seminer 3 4 12
Ödevler 2 2 4
Küçük Sınavlar 10 1 10
Ara Sınavlar 1 10 10
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü 145