BST499 İnovasyonİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar İnşaat Mühendisliği (İngilizce)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: BST499
Ders İsmi: İnovasyon
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 6
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi ELVİN TİGREL
Dersi Veren(ler):
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Yeniliğin tanımı; yeniliğin özellikleri; yeniliğin kaynakları; yaratıcılık; yaratıcılığı engelleyen faktörler ve durumlar; yaratıcılık ve yenilik arasındaki farklar; yenilik türleri; yenilik süreci; yenilik modelleri; yeniliklerin yayılması; fikri mülkiyet hakları; rekabet avantajı yaratan yenilik odaklı stratejiler; yenilikleri uygulama ve yönetme.
Dersin İçeriği: • Inovasyon kavramını tanımlamak
• Küreselleşmenin ve teknolojik değişimlerin inovasyon yönetimine etkisini analiz etmek
• Yaratıcılık ve yaratıcılık sürecinin tanımlamak
• Yaratıcılığı etkileyen faktörlerin analiz edilerek sorunları çözümlemek
• Inovasyon ve yaratıcılığa yönelik bilinen yanlışları açıklamak, etik ile ilişkisinizi analiz eder.
• Inovasyon türlerini tanımlamak
• Inovasyon sürecinin fikir üretiminden ticarileştirme sürecine kadar nasıl gerçekleştiği bilgisini açıklamak
• Inovasyon kaynaklarını betimlemek
• Inovasyonun başarılı bir şekilde ticarileştirilebilmesi için uygun iş modelinin nasıl belirlenebileceğinin açıklamak
• Şirketlerin dış ticarette rekabet avantajı kazanabilmek niçin inovasyon stratejilerini kullanması gerektiğini açıklamak
• Uluslararasılaşma sürecinde inovasyon kültürüne sahip olmanın yararlarını tanımlamak ve tartışmak
• Inovasyon modellerini betimlemek
• Inovasyon kümelerin yapısını ve uluslararası pazarlarda stratejik önemini açıklamak
• Farklı inovasyon türlerini ticarileştirme fırsatlarının nasıl yakalacağının açıklanması
• Inovasyon yönetiminde fikri mülkiyet haklarının rolünü betimlemek

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) • Inovasyon kavramını tanımlamak • Küreselleşmenin ve teknolojik değişimlerin inovasyon yönetimine etkisini analiz etmek • Yaratıcılık ve yaratıcılık sürecinin tanımlamak • Yaratıcılığı etkileyen faktörlerin analiz edilerek sorunları çözümlemek • Inovasyon ve yaratıcılığa yönelik bilinen yanlışları açıklamak, etik ile ilişkisinizi analiz eder. • Inovasyon türlerini tanımlamak • Inovasyon sürecinin fikir üretiminden ticarileştirme sürecine kadar nasıl gerçekleştiği bilgisini açıklamak • Inovasyon kaynaklarını betimlemek • Inovasyonun başarılı bir şekilde ticarileştirilebilmesi için uygun iş modelinin nasıl belirlenebileceğinin açıklamak • Şirketlerin dış ticarette rekabet avantajı kazanabilmek niçin inovasyon stratejilerini kullanması gerektiğini açıklamak • Uluslararasılaşma sürecinde inovasyon kültürüne sahip olmanın yararlarını tanımlamak ve tartışmak • Inovasyon modellerini betimlemek • Inovasyon kümelerin yapısını ve uluslararası pazarlarda stratejik önemini açıklamak • Farklı inovasyon türlerini ticarileştirme fırsatlarının nasıl yakalacağının açıklanması • Inovasyon yönetiminde fikri mülkiyet haklarının rolünü betimlemek
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) • Inovasyon kavramını tanımlamak

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: yok
Diğer Kaynaklar: yok

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

Program Kazanımları
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Ders
Okuma
Ödev

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 42 588
Uygulama 14 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Final 1 0 0
Toplam İş Yükü 589