CORE303 Upper-Intermediate Academic Written Englishİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar İnşaat Mühendisliği (İngilizce)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: CORE303
Ders İsmi: Upper-Intermediate Academic Written English
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 2 3 4
Öğretim Dili: EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Yabancı Dil Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. ZEYNEP GÜLER
Dersi Veren(ler): Öğr.Gör. AYKUT GÜLŞAHİN
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Öğrencilerin Okuma ve Yazma becerilerini geliştirmek
Dersin İçeriği: Üst orta seviyedeki bu ders öğrencilere dipnotlarla metin açıklamayı, çoklu yan tümce ve çoklu ifade içeren cümleleri, farklı metin türlerini ayırt etmeyi, verilen örnekleri anlamayı ve yazar/okur yükümlülüklerini tanımlamayı öğreterek, öğrencilerin akademik okuma yeterliliklerini geliştirmeyi sağlamaktadır. Yazma yeterliliği, üçüncü şahıs ağzından yazma, özet çıkarma ve intihalden kaçınmak için referans gösterme, etkileyici kelimeler seçme, kişisel görüşünü benimseyerek ve aksini ispatlayarak sunma ve cümle yapısını çeşitlendirme üzerine yapılan çalışmalarla geliştirilmektedir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) Öğrenciler bağlamın içinde bilmedikleri bir kelimenin anlamını tahmin edebilir. Akademik raporlarda ve kompozisyonlarda anlamı zenginleştirmek için dilbilimsel açıdan karmaşık kelime ve yapılar kullanabilir. Sözbilimsel amaçlarla kelimeleri açıkça seçebilir.
2) Öğrenciler akademik metinlerde referans gösterebilir ve kaynakça belirtebilir. Akademik metinlerde farklı türde destekleyici ifadeleri tanımlayabilir.
3) Öğrenciler, sorularla yönlendirilirse, basit bir akademik metinden ana kavramları çıkarabilir. Basit yapılı bir metinde ana fikri ve bağlantılı fikirleri saptayabilir. Başlık, altyazı ve görselleri kullanarak basit bir akademik metnin içeriğini tahmin edebilir.
4) Öğrenciler ilgili alıcıya yönelik elektronik postalarda/mektuplarda selamlamaların resmiyetini çeşitlendirebilir. Akademik bir metinde istatistiksel veri, kesir ve yüzde kullanabilir. Bir durumun avantajlarını ve dezavantajlarını analiz eden ve çözüm öneren bir rapor yazabilir.
5) Öğrenciler akademik bir metinde olayların kronolojik sırasını takip edebilir. Eş anlamını, tanımını veya örnekleri kullanarak bir terimi açıklayabilir.
6) Öğrenciler akademik yazılarda paralel yapıları kullanabilir. Dilbilimsel açıdan karmaşık bir metin yazarken, söylem belirleyicileri kullanarak, bir süreçteki sırayı tarif edebilir.
7) Öğrenciler dolaysız anlatımlı akademik metinlerde yazarın fikrini çıkarabilir. Bir görüşe karşıt ya da bir görüşü destekleyen nedenler vererek, sistematik olarak bir argüman geliştirebilir. Akademik bir metin yazarken söylem belirleyicileri kullanarak neden-sonuç ilişkisi kurabilir.
8) Vize Haftası
9) Öğrenciler, söylem belirleyicilerle gösterildiğinde, dilbilimsel açıdan karmaşık bir akademik metindeki zıt fikirleri fark edebilir. Akademik metin yazarken, uygun ton ve kesiti kullanabilir.
10) Öğrenciler basit bir akademik metin yazarken söylem belirleyicileri kullanarak iki düşünceyi karşılaştırabilir. Yapısal ve mantıksal bir metindeki fikirleri kıyaslayabilir ve değerlendirebilir.
11) Öğrenciler bilmedikleri bir konuda araştırma yaparken notlar alabilir. Karmaşık, resmi içeriklerdeki olgusal gerçeklerle kişisel düşünceleri birbirinden ayırt edebilir.
12) Öğrenciler geçmiş bir olayın ya da durumun farazi (karşıolgusal) sonuçlarını betimleyebilir. Basit bir akademik metindeki açımlama kullanımını saptayabilir. Eğer bir örnek sunulursa, akademik bir metnin içine alıntıları ve açımlamaları yerleştirebilir.
13) Öğrenciler dilbilimsel açıdan karmaşık bir akademik metnin içerisindeki örgütsel biçimleri fark edebilir. Yazım dilinde olgusal gerçekle kişisel düşünceyi etkili bir şekilde kullanabilir.
14) Öğrenciler kaynakları ve verileri uygun bir biçimde özetleyebilir. Önemli noktaları ve konuyla ilgili destekleyici detayları gerektiği şekilde vurgulayarak bir argüman geliştirebilir.
15) Öğrenciler akademik bir metindeki farklı türdeki destekleyici ifadeleri saptayabilir. Fikir beyan ederken etkili kelimeler seçebilir.
16) Final Haftası
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Okuma: 1 sf. 3 / Yazma: sf. 16 Ders Kitabı
2) Doğruluk: sf. 24 / Final ödevi: sf. 27 Ders Kitabı
3) Okuma: 1 sf. 29 / Yazma: sf. 34-35 Ders Kitabı
4) Doğruluk: sf. 56-57 / Final ödevi: sf. 57-58 Ders Kitabı
5) Okuma: 1 sf. 61 / Yazma: sf. 84 Ders Kitabı
6) Doğruluk: sf. 75 / Final ödevi: sf. 86 Ders Kitabı
7) Okuma: 1 sf. 89 / Yazma: sf. 107-108 / Doğruluk: sf. 94-95 / Final ödevi: sf. 117 Ders Kitabı
8) Vize Haftası
9) Okuma: 1 sf. 119-128 / Yazma: sf. 129-130 Ders Kitabı
10) Doğruluk: sf. 128 / Final ödevi: sf. 149 Ders Kitabı
11) Okuma: 1 sf. 151-158 / Yazma: sf. 169-171 Ders Kitabı
12) Doğruluk: sf. 168 / Final ödevi: sf. 177 Ders Kitabı
13) Okuma: 1 sf. 179-184 / Yazma: sf. 188 Ders Kitabı
14) Doğruluk: sf. 185-187 / Final ödevi: sf. 204 Ders Kitabı
15) Okuma: 1 sf. 207-213 / Yazma: sf. 214-215 / Doğruluk: sf. 215-217 / Final ödevi: sf. 236 Ders Kitabı
16) Final Haftası

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Pearson LEAP 3 Upper-Intermediate Academic Reading and Writing
Diğer Kaynaklar: Online materials and worksheets

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Program Kazanımları
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Beyin fırtınası /Altı şapka
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Grup çalışması ve ödevi
Okuma
Ödev
Proje Hazırlama
Soru cevap/ Tartışma
Web Tabanlı Öğrenme

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Sözlü sınav
Ödev
Grup Projesi
Sunum

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 5 % 20
Projeler 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 16 64
Sınıf Dışı Ders Çalışması 16 16
Ödevler 16 16
Ara Sınavlar 16 16
Final 16 16
Toplam İş Yükü 128