YMD420 Yeni Medya ve Etikİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar İnşaat Mühendisliği (İngilizce)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: YMD420
Ders İsmi: Yeni Medya ve Etik
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 7
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi SEMRA GEÇKİN ONAT
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi SEMRA GEÇKİN ONAT
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Yeni medya bölümü öğrencilerine iyi bir iletişimci/habercinin sahip olması gereken mesleki etik değerler, hassasiyet gösterilecek temel unsurlarla bireye, topluma ve devlete karşı sorumlulukları konusunda bir farkındalık oluşturmak; etik kavramlarını tarihsel, kuramsal ve kurumsal arka planlarıyla ortaya koymak, yeni medyada karşılaşılan etik sorunları güncel örnekler üzerinden tartışmak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: Ahlakla ilgili temel kavramlar, deontoloji, medyada Mülkiyet ve Medya Denetimi, Özel yaşam, mahremiyet ve kişilik hakları, gazetecilikte etik, halkla ilişkilerde etik, reklamcılıkta etik, yeni iletişim platformlarında yeni etik sorunlar, Dijital gözetim olgusu, Sosyal medya ve kişisel verilerin güvenliği, Sosyal medyada içerik ve telif/patent hakları.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Etik karar verme süreçlerinin uygulanmasını öğrenme ve etik bilinci kazanma, Ahlak üzerine farklı yaklaşımlar ile aşina olma, farklı iletişim disiplinleri içinde, özellikle de yeni medya ve dijital ağlar içinde ele alınan ahlaki ilkeleri ve etik sorunları tanımlayabilme.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Dijital medya ve iletişim ortamlarındaki ahlaka dayalı çatışmaları eleştirel bir şekilde analiz edebilme, sosyal ağlarda ortaya çıkan güncel etik sorunlarına akademik düzeyde eleştirel bakış açısı geliştirebilme ve bu bakış açısıyla bilimsel araştırmalar üretebilme.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) Toplumsal sorumluluk bilinci ile etik değerlere önem verme ve yaşadığı çevre için ahlaki değerlerde farkındalık yaratan çalışmalar yürütebilme.
Öğrenme Yetkinliği
1) İletişim etiğine ilişkin edindiği bilgileri alanındaki diğer disiplinlere aktarabilme, bu bilgiler ile farklı çalışma konularında dahi ahlaki ilkeleri gözetebilme.
Alana Özgü Yetkinlik
1) Alana dair verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1) Yeni medya platformlarına ve sanal uzama dair etik sorunlara odaklanan bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve literatüre katkıda bulunabilme. Benimsenen temel ahlaki ilkeler ile sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde etik bir anlayışla çalışmasını sağlayabilme.

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Etik kavramının anlatılması. Binark M., (2018) Ayın Karanlık Yüzü: Yeni Medya ve Etik, Khalkedon Yayınları
2) Düşünce ve kanıları serbestçe açıklayabilme. SÖKMEN, A. ve TARAKÇIOĞLU, S. (2013). Mesleki Etik: Etik-Yönetsel Etik-Sosyal Sorumluluk. Ankara: Detay Yayıncılık.
3) İletişim etiği kavramının tarihsel gelişimi. Dedeoğlu G., (2016) Teknoloji, İletişim, Yeni Medya ve Etik, Sentez Yayıncılık
4) Yazılı ve görsel medyada iletişim etiği. Dedeoğlu G., (2016) Teknoloji, İletişim, Yeni Medya ve Etik, Sentez Yayıncılık
5) Piyasadan kaynaklanan etik sorunlar SÖKMEN, A. ve TARAKÇIOĞLU, S. (2013). Mesleki Etik: Etik-Yönetsel Etik-Sosyal Sorumluluk. Ankara: Detay Yayıncılık.
6) Kriz dönemlerindeki etik sorunlar. Dedeoğlu G., (2016) Teknoloji, İletişim, Yeni Medya ve Etik, Sentez Yayıncılık
7) Vize Sınavı. ..
8) Sosyal medyada etik sorunlar. Binark M., (2018) Ayın Karanlık Yüzü: Yeni Medya ve Etik, Khalkedon Yayınları
9) Özel yaşamın gizliliği ve sosyal medyada ihlaller. Dedeoğlu G., (2016) Teknoloji, İletişim, Yeni Medya ve Etik, Sentez Yayıncılık
10) Sosyal medyada içerik ve telif/patent hakları. Binark M., (2018) Ayın Karanlık Yüzü: Yeni Medya ve Etik, Khalkedon Yayınları
11) Sosyal medya ve kişisel verilerin güvenliği. Binark M., (2018) Ayın Karanlık Yüzü: Yeni Medya ve Etik, Khalkedon Yayınları
12) Dijital gözetim olgusunun tartışılması. Dedeoğlu G., (2016) Teknoloji, İletişim, Yeni Medya ve Etik, Sentez Yayıncılık
13) Dijital gazetecilik ve meslek etiğinin değişen boyutlarının tartışılması. SÖKMEN, A. ve TARAKÇIOĞLU, S. (2013). Mesleki Etik: Etik-Yönetsel Etik-Sosyal Sorumluluk. Ankara: Detay Yayıncılık.
14) Final Sınavı -öğrenci sunumları none

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Dedeoğlu G., (2016) Teknoloji, İletişim, Yeni Medya ve Etik, Sentez Yayıncılık
Binark M., (2018) Ayın Karanlık Yüzü: Yeni Medya ve Etik, Khalkedon Yayınları

Diğer Kaynaklar: Her ders için görsel, sunum ve video paylaşımları yapılmıştır.
SÖKMEN, A. ve TARAKÇIOĞLU, S. (2013). Mesleki Etik: Etik-Yönetsel Etik-Sosyal Sorumluluk. Ankara: Detay Yayıncılık.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

Program Kazanımları
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Alan Çalışması
Anlatım
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Okuma
Ödev
Örnek olay çalışması

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev
Bireysel Proje
Örnek olay sunma

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 16 48
Sınıf Dışı Ders Çalışması 16 106
Ödevler 16 34
Ara Sınavlar 1 3
Final 2 6
Toplam İş Yükü 197