CORE302 Intermediate Academic Spoken Englishİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar İnşaat Mühendisliği (İngilizce)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: CORE302
Ders İsmi: Intermediate Academic Spoken English
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 2 3 4
Öğretim Dili: EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Yabancı Dil Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. ZEYNEP GÜLER
Dersi Veren(ler): Öğr.Gör. AYKUT GÜLŞAHİN
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Öğrencilerin Dinleme ve Konuşma becerilerini geliştirmek
Dersin İçeriği: This intermediate course is a follow-up to CORE 301 and it is designed to help students practice and strengthen their listening comprehension through a variety of listening tracks including inferring meaning from the context, listening for rhythm, building schema, using active listening strategies and listening for a particular purpose. Additionally, in this course, students have a chance to practice their expressive language skills including intonation and stress, speaking with aids such as visual aids, keeping the listeners’ attention, conveying the message with non-verbal cues and constructing an argument.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) Öğrenciler standart metinlerde, sunumlarda ve akademik derslerde ana fikir ile destekleyici fikirleri birbirinden ayırt edebilir.
2) Öğrenciler genel konularda hazırlıksız olarak sohbete dahil olabilir ve "Geçmiş Zaman" kullanarak tartışma konusu başlatabilir.
3) Öğrenciler genel bir konuda kısa, önceden çalışılmış bir konuşma ve etkili bir sunum yapabilir.
4) Öğrenciler genel bir konuyla ilgili basit, dolaysız anlatımlı bir sunum ya da akademik derste dinleme etkinliği esnasında etkili notlar alabilir.
5) Öğrenciler tonlama ve vurgu aracılığıyla pekiştirmeleri fark edebilir.
6) Öğrenciler genel bir izleyiciye hitap eden bir akademik ders ya da sunumda konuşmacının bakış açısını tespit edebilir.
7) Öğrenciler basit düzeyde, gayri resmi bir karşılıklı görüşme yapabilir ve yüz yüze yapılan bir anket sorularına detaylı cevaplar verebilir.
8) Vize Haftası
9) Öğrenciler bir sunumda veya akademik bir derste ima edilen anlamı fark edebilir ve kendi alanlarında akademik bir konuda basit bir sunum yapabilir.
10) Öğrenciler gerçeklere dayalı bilgi alışverişi yapılan standart konuşmalardaki resmi tartışmalara katılabilir ve detay vererek insanların kişiliklerini ve duygularını tarif edebilir.
11) Öğrenciler, tartışma yavaş ve net bir şekilde yönetildiği takdirde, grup halinde yapılan müzakerelere katılabilir.
12) Öğrenciler, sorularla yönlendirilirlerse, bir sunumdaki veya akademik bir dersteki fikirleri çıkarım yaparak bulabilir.
13) Öğrenciler bir sunumda kullanılan slaytların veya diğer görsel materyallerin faydalı olup olmadığını eleştirel bir şekilde değerlendirebilir.
14) Öğrenciler, giriş cümlesini dinleyerek, bir sunumun veya akademik bir dersin içeriğini tahmin edebilir.
15) Öğrenciler dolaysız anlatımlı bir sunum veya akademik derste olgusal gerçeklerle kişisel düşünceleri birbirinden ayırt edebilir ve mantıklı bir argüman zinciri oluşturabilir.
16) Final Haftası
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Ana Fikri Bulmak için Dinleme: Dinleme: 1 sf. 2-8 (Video) / Dinleme: 2 sf. 11-14 & Akademik Beceri: sf. 9-10 Ders Kitabı
2) Sohbeti Yönetme: Konuşma: sf.15 & Ünite Sonu Alıştırma: sf.17 Ders Kitabı
3) Aktif Dinleme Stratejilerini Kullanma: Dinleme:1 sf. 24-30 / Dinleme:2 sf. 32-35 (Video) Ders Kitabı
4) Tonlama ve Vurgu Kullanımı: Konuşma: sf.15 / Ünite Sonu Alıştırma: sf.37 & Akademik Beceri: sf.41-42 Ders Kitabı
5) Bir Amaç için Dinleme: Dinleme:1 sf. 44-50 / Dinleme:2 sf. 52-56 (Video) Ders Kitabı
6) Karşılıklı Konuşma Becerisi Kazanma: Konuşma: sf.56 & Akademik Beceri: sf. 58 / Ünite Sonu Alıştırma: sf. 59 Ders Kitabı
7) İçerikten Anlamı Çıkarma: Dinleme:1 sf. 66-72 / Dinleme:2 sf. 74-78 (Video) Ders Kitabı
8) Vize Haftası
9) Dinleyicinin İlgisini Canlı Tutma: Konuşma: sf. 78 & Akademik Beceri: sf. 80-81 / Ünite Sonu Alıştırma: sf. 82 Ders Kitabı
10) Şema Oluşturma: Dinleme:1 sf. 88-94 (Video) / Dinleme:2 sf. 96-100 Kesit ve Ton: Konuşma: sf. 78 & Akademik Beceri: sf. 101-102 / Ünite Sonu Alıştırma: sf. 102-103 Ders Kitabı
11) Fikirleri Tahmin Etme ve Çıkarım Yapma: Dinleme:1 sf. 110-117 / Dinleme:2 sf. 123-127 (Video) Ders Kitabı
12) Görsel Malzemelerle Konuşma: Konuşma: sf. 127 & Akademik Beceri: sf. 122-123 / Ünite Sonu Alıştırma: sf. 123-124 Ders Kitabı
13) Ritim için Dinleme: Dinleme:1 sf. 130-138 / Dinleme:2 sf. 141-145 (Video) Sözsüz İletişimle Mesaj Verebilme: Konuşma: sf. 140 & Akademik Beceri: sf.149-150 / Ünite Sonu Alıştırma: sf. 82 Ders Kitabı
14) Olgusal Gerçekleri Kişisel Düşüncelerden Ayırt Etme: Dinleme:1 sf. 152-159 / Dinleme:2 sf. 167-170 (Video) Ders Kitabı
15) Argüman Geliştirme: Konuşma sf. 165-166 & Akademik Beceri: sf. 170 / Ünite Sonu Alıştırma: sf. 166-167 Ders Kitabı
16) Final Haftası

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Pearson - LEAP 2 Listening and Speaking Intermediate
Diğer Kaynaklar: Online materials and worksheets

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Program Kazanımları
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Beyin fırtınası /Altı şapka
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Grup çalışması ve ödevi
Okuma
Ödev
Proje Hazırlama
Soru cevap/ Tartışma
Web Tabanlı Öğrenme

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Sözlü sınav
Ödev
Grup Projesi
Sunum

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 5 % 20
Projeler 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 16 64
Sınıf Dışı Ders Çalışması 16 16
Ödevler 16 16
Ara Sınavlar 16 16
Final 16 16
Toplam İş Yükü 128