ENG303 Project Managementİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar İnşaat Mühendisliği (İngilizce)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: ENG303
Ders İsmi: Project Management
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 5
Öğretim Dili: EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Fakülte Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: E-Öğrenme
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. ALİ KAHRİMAN
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. ALİ KAHRİMAN
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu derste, yatırım projeleri hazırlama ve değerlendirme ve yönetim fonksiyonları bilgisi vermek. Uygulama örnekleri ile güncel Proje Yönetimi bilgisi vermek, Proje Yönetimi bilgi alanlarını tanıtmak, öğrencilere Proje yönetebilecek teorik ve pratik alan bilgisinin yanında bir proje yönetimi yazılımı kullanmayı öğretmektir. Mühendislik sektörü örnek olayları üzerine inceleme, değerlendirme, analiz ve raporlama dersin çalışmalarıdır.
Dersin İçeriği: 1. Hafta Yatırım Projeleri Hazırlama Ve Değerlendirme, Proje Yönetimi Kavramları
2. Hafta Proje Hazırlama İlkelerine Giriş
3. Hafta Yatırım Projelerinin Teknik Yönden Hazırlanması İlkeleri
3. Hafta Yatırım Projelerinin Ekonomik Yönden Hazırlanması İlkeleri
4. Hafta Yatırım Projelerinin Finansal Yönden Hazırlanması İlkeleri
5. Hafta Yatırım Projelerinin Değerlendirme Yöntemleri
6. Proje Yönetimi Süreç Grupları, Proje Entegrasyon Yönetimi, Proje Paydaş Yönetimi Süreçleri, Proje Kapsam Yönetimi Süreçleri
7. Hafta Proje Çizelge Yönetimi Süreçleri Network Oluşturma İlkeleri
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Proje Çizelge Yönetimi Süreçleri (GANTT_CPM/ PERT)
10. Hafta Proje Çizelge Yönetimi Süreçleri, Problem Çözümü
11. Hafta Proje Kaynak Yönetimi Süreçleri
12. Hafta Proje Zaman-Maliyet Yönetimi Süreçleri, Problem Çözümü
13. Hafta Proje Kaynak Tahsis Ve Düzgünleştirme Problemleri, Proje Satın Alma Yönetimi Süreçleri
14. Hafta Proje Sunumları
15. Hafta Final Sınavı

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Yatırım projeleri hazırlama ve değerlendirme kriterlerini öğrenir.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
1) Proje planlama, kaynak tahsisi ve kaynak düzgünleştirme problem çözümlerini öğrenir.
2) Bilgisayar destekli proje planlama teknikleri konusunda bilgi sahibi olur.
Alana Özgü Yetkinlik
1) Proje Yönetimi bilgi alanlarını, PY Süreçlerini ve süreçler arasındaki ilişkileri anlar ve açıklar. Farklı çizelgeleme yöntemleri ile proje çizelgesini geliştirir, revize eder ve izler.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1) Proje yönetim fonksiyonlarını ve uygulama planı hazırlama ilkelerini öğrenir.

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Hafta Yatırım Projeleri Hazırlama Ve Değerlendirme, Proje Yönetimi Kavramları
1)
2) Proje Hazırlama İlkelerine Giriş
3) Yatırım Projelerinin Teknik Yönden Hazırlanması İlkeleri
4) Hafta Yatırım Projelerinin Ekonomik Yönden Hazırlanması İlkeleri
5) Yatırım Projelerinin Finansal Yönden Değerlendirilmesi
6) Proje Değerlendirme Yöntemleri
7) Proje Yönetimi Süreç Grupları, Proje Entegrasyon Yönetimi, Proje Paydaş Yönetimi Süreçleri, Proje Kapsam Yönetimi Süreçleri
8) Arasınav
9) Proje Çizelge Yönetimi Süreçleri (GANTT_CPM/ PERT)
10) Proje Çizelge Yönetimi Süreçleri, Network Oluşturma, Problem Çözümü
11) Kaynaklar (Finans, İşgücü, Donanım, vb.) Açısından Proje Değerlendirilmesi
12) Proje Zaman-Maliyet Yönetimi Süreçleri, Problem Çözümü
13) Proje Kaynak Tahsis ve Düzgünleştirme Problemleri, Proje Satın Alma Yönetimi Süreçleri
14) Proje Sunumları
15) Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: PMBOK, Project Management Guide, PMI
Diğer Kaynaklar: Project Management, A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling, HArold Kerzner,
Yatırım Proje Hazırlama ve Değerlendirme, A. Kahriman

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

Program Kazanımları
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Alan Çalışması
Anlatım
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Ödev
Proje Hazırlama
Soru cevap/ Tartışma
Teknik gezi

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Sözlü sınav
Ödev
Uygulama
Sunum

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 1 % 10
Sunum 1 % 5
Projeler 1 % 15
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 5 70
Uygulama 1 4 4
Arazi Çalışması 1 5 5
Sınıf Dışı Ders Çalışması 5 2 10
Sunum / Seminer 1 4 4
Ödevler 1 15 15
Ara Sınavlar 1 15 15
Final 1 15 15
Toplam İş Yükü 138