HUK153 Demokratik Teoriİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar İnşaat Mühendisliği (İngilizce)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: HUK153
Ders İsmi: Demokratik Teori
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 4
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu Ders
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. CEM MURAT SOFUOĞLU
Dersi Veren(ler): Öğr.Gör. CEM MURAT SOFUOĞLU
Dr. BİLİNMİYOR BEKLER
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Çoğunlukçu demokrasi ve konsensüs demokrasisi modellerini hatırlar.
Liberal, katılımcı, çoğulcu, faydacı ve müzakereci demokrasi modellerini hatırlar.Recall liberal, participatory, pluralist,
pragmatic, deliberative models of democracy.
Farklı demokrasi türlerinin temel özelliklerini değerlendirir.
Liberal demokrasinin temel özelliklerini değerlendirir.
Katılımcı ve müzakereci demokrasilerin temel özelliklerini değerlendirir.
Demokratik faydacılığın temel özelliklerini değerlendirir.
Çoğulcu demokrasinin temel özelliklerini değerlendirir.
Çağdaş demokrasilerin problemlerini değerlendirir.
Otoriter geçmişin yeni demokrasilere etkisini değerlendirir.
Küreselleşme ve demokrasi ilişkisini değerlendirir.
Farklı demokrasi teorilerinin temel eksikliklerini değerlendirir.
19. yüzyıl ve sonrasında demokrasinin gelişimini hatırlar
Dersin İçeriği: Bu ders; Demokrasinin Problemleri I,Demokrasinin Problemleri II,Liberal demokrasi I,Liberal demokrasi II,Katılımcı demokrasi
I,Katılımcı demokrasi II,Demokratik faydacılık I,Demokratik faydacılık II,Katılımcı demokrasi I,Katılımcı demokrasi II,Klasik ve radikal
çoğulculuk I,Klasik ve radikal çoğulculuk II,Demokratikleşme süreci I,Demokratikleşme süreci II; konularını içermektedir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Çoğunlukçu demokrasi ve konsensüs demokrasisi modellerini hatırlar. 1, 2, 3 A Liberal, katılımcı, çoğulcu, faydacı ve müzakereci demokrasi modellerini hatırlar.Recall liberal, participatory, pluralist, pragmatic, deliberative models of democracy. 1, 2, 3 A Farklı demokrasi türlerinin temel özelliklerini değerlendirir. 1, 2, 3 A Liberal demokrasinin temel özelliklerini değerlendirir. 1, 2, 3 A Katılımcı ve müzakereci demokrasilerin temel özelliklerini değerlendirir. 1, 2, 3 A Demokratik faydacılığın temel özelliklerini değerlendirir. 1, 2, 3 A Çoğulcu demokrasinin temel özelliklerini değerlendirir. 1, 2, 3 A Çağdaş demokrasilerin problemlerini değerlendirir. 1, 2, 3 A Otoriter geçmişin yeni demokrasilere etkisini değerlendirir. 1, 2, 3 A Küreselleşme ve demokrasi ilişkisini değerlendirir. 1, 2, 3 A Farklı demokrasi teorilerinin temel eksikliklerini değerlendirir. 1, 2, 3 A 19. yüzyıl ve sonrasında demokrasinin gelişimini hatırlar
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Dersi öğrencilere tanıtmak Syllabusu okumak
2) Demokrasi kavramına Giriş Ders Notları
3) Antik Yunan demokrasisi ders notlarını okumak
4) • İtalyan şehir cumhuriyetleri ders notları
5) • Liberal demokrasinin gelişimi ders notları
6) Amerikan ve Fransız devrimlerinin demokratik inanç üzerindeki etkisi ders notları
7) Parlamenter Demokrasi ders notları
8) Cumhurbaşkanlığı Demokrasisi ders notları
9) Yarı Başkanlık Demokrasisi ders notları
10) Sosyalizmin yeni yorumu: Sosyal Devlet ders notları
11) • Günümüzde Demokrasi ders notları
12) Sosyalizm ve Demokrasi ders notları
13) İslam ve Demokrasi ders notları
14) gelecekte demokrasi ders notları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Democracy in Europe : Larry Siedentop – Penguen Books
On Liberty : John Stuart Hill – Penguen Books
The Consepts and Theories of Modern Democracy : Anthony H. Birch – R Yayınları
Democracy : Steven Beller
Greek Political Theory : Ernest Barker
Models of Democrasy : David Held
Waves of Democracy : John Markoff- Pine Forge Press

Diğer Kaynaklar: belirtilmemiş

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

Program Kazanımları
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Ders
Okuma
Ödev

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Ara Sınavlar 1 1 1
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü 44